Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad

Mae gan y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad y rolau allweddol ar ran y Bwrdd Iechyd o ystyried yn fanwl faterion perfformiad ac ariannol blynyddol mewn perthynas â phob agwedd ar fusnes y Bwrdd Iechyd a monitro cynnydd yn erbyn gweithredoedd blynyddol y cytunwyd arnynt yn agos. Mae'r Pwyllgor yn gwneud argymhellion ar gyfer gweithredu i wella perfformiad a sefyllfa ariannol y sefydliad yn barhaus. Mae'r Pwyllgor hefyd yn cynghori ar alinio ac integreiddio perfformiad gwasanaeth, perfformiad y gweithlu a materion perfformiad ariannol. Lawrlwythwch y Cylch Gorchwyl llawn.