Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth

Mae gan y Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth gyfrifoldeb i ddarparu cyngor amserol ar sail tystiolaeth i'r Bwrdd i'w gynorthwyo i gyflawni ei swyddogaethau a chyflawni ei gyfrifoldebau o ran ansawdd ac uniondeb, diogelwch a diogeledd; a mynediad a defnydd priodol o wybodaeth (gan gynnwys gwybodaeth am gleifion a phersonol) i gefnogi ei ddarpariaeth o ofal iechyd o ansawdd uchel. Mae gan y Pwyllgor hefyd y rôl o roi sicrwydd i'r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau'r Bwrdd Iechyd ar gyfer creu, casglu, storio, diogelu, lledaenu, rhannu, defnyddio a chael gwared ar wybodaeth yn unol â'i amcanion datganedig, cyfrifoldebau deddfwriaethol, ee y Deddf Diogelu Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth; ac unrhyw ofynion a safonau perthnasol a bennir ar gyfer y GIG yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor hefyd yn parhau i adolygu risgiau'r Bwrdd Iechyd fel y maent yn ymwneud â materion llywodraethu gwybodaeth. Lawrlwythwch y Cylch Gorchwyl llawn.