Pwyllgor Partneriaethau Cyhoeddus a Lles

Pwrpas allweddol y Pwyllgor Partneriaethau Cyhoeddus a Lles yw cefnogi cyfrifoldeb y Bwrdd i hyrwyddo a gwella iechyd a lles y cyhoedd. Mae'r Pwyllgor, trwy ei waith mewn partneriaeth, yn darparu cyngor i'r Bwrdd Iechyd a sicrwydd ynghylch effeithiolrwydd a phriodoldeb trefniadau lleol mewn perthynas â materion allweddol, megis monitro statws iechyd y boblogaeth breswyl ac asesu gwybodaeth iechyd perthnasol, arwain ymatebion i anghenion iechyd trwy weithio'n agos gyda phartneriaethau lleol gan gynnwys cynlluniau staff a strategaethau partneriaeth allweddol a sicrhau gweithredu ar faterion trawsbynciol allweddol fel anghydraddoldebau iechyd, hybu ac atal a chysylltu â phwyllgorau eraill a phartneriaethau allanol yn ôl yr angen. Mae'r Pwyllgor hefyd yn parhau i adolygu risgiau'r Bwrdd Iechyd fel y maent yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd a materion partneriaeth, yn enwedig mewn perthynas â chyfraniad y Bwrdd Iechyd at Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles. Lawrlwythwch y Cylch Gorchwyl llawn.