Neidio i'r prif gynnwy

Ymweld â Gwasanaethau Mamolaeth Gorffennaf 2021

Yn ystod y pandemig COVID-19 fe fu blaenoriaeth i atal a rheoli haint o fewn lleoliadau gofal iechyd, ac felly fe fu cyfyngiadau ar ymwelwyr. Fodd bynnag, fe gydnabyddir ei bod yn allweddol cael person cefnogol yn ystod y cyfnod cyn geni, wrth eni ac wedi'r geni ar gyfer gwella llesiant a chefnogaeth emosiynol y person beichiog, ac mae’n ganolog i ofal teuluol effeithiol diogel ac i ddatblygiad rhianta ymatebol a sefydlu cwmwl agosatrwydd teuluol.


Gweithdrefn ar gyfer ymweliadau Diogel:-

 • Gall cleifion mamolaeth sydd angen eu derbyn i'r ysbyty yn ystod y cyfnod cyn geni neu wedi geni benodi partner genedigaeth (os yn bosibl o’r un aelwyd) i ymweld rhwng 8am hyd 8pm wedi iddynt gael eu derbyn. 
   
 • Gall cleifion mamolaeth sy'n mynychu o bosibl ar fin esgor benodi partner genedigaeth (os yn bosibl o'r un aelwyd) i fynychu'r ysbyty gyda nhw pan gânt eu derbyn ar gyfer genedigaeth. Mae hyn yn cynnwys asesiad ar gyfer esgor posibl a gall y partner genedigaeth aros trwy gydol yr esgor a’r enedigaeth yn llawn.
   
 • Rhaid i bob claf mamolaeth ac un partner genedigaeth enwebedig gael ei swabio yn ystod derbyn mewn argyfwng ar gyfer COVID-19.  Dylid ailadrodd hyn ddwywaith yr wythnos os bydd yr arhosiad yn yr ysbyty yn estynedig.
   
 • Gyda derbyniadau dewisol ar gyfer toriad Cesaraidd neu gymell geni, gellir trefnu o flaen llaw i'r claf mamolaeth a’r partner dynodedig gael swab Covid yn Rodney Parade.
   
 • Dylid sgrinio pob ymwelydd wrth gyrraedd ar gyfer COVID-19 gan gynnwys gwirio tymheredd.
   
 • Rhaid i'r partner aros o fewn yr ystafell wely ddynodedig yn ystod y cyfnod ymweld, oni bai bod yna ofyniad i'r claf mamolaeth gael ei throsglwyddo i wahanol ardal.  Mae’n ofynnol i’r partner dynodedig ddod ag unrhyw fwyd ar gyfer hyd ei arhosiad ar gyfer y diwrnod hwnnw.
   
 • Rhaid i'r partner a’r claf mamolaeth wisgo PPE priodol (gorchuddion wyneb llawfeddygol) pan fydd aelod o staff yn dod i'r ystafell i gyflawni unrhyw dasgau mamolaeth.
   
 • Rhaid i'r partner dynodedig fod yr unig ymwelydd yn ystod y cyfnod derbyn a dylai aros o fewn swigen yr aelwyd i sicrhau lleihad yn y risg o heintio.
   
 • Os bydd y partner dynodedig yn dychwelyd swab COVID positif neu'n symptomatig, yna ni ddylai ymweliadau ddigwydd. Fodd bynnag, gallai person cefnogaeth amgen fynychu yn dilyn asesiad risg a thrafodaeth gyda’r uwch fydwraig.