Neidio i'r prif gynnwy

Mynd â chleifion i Apwyntiadau Gofal Iechyd Wedi'u Trefnu

Efallai y bydd angen i ymwelwyr fynd gyda chleifion/ defnyddwyr gwasanaeth i apwyntiadau wedi'u trefnu mewn lleoliad Gofal Iechyd. Gall hyn fod yn y sefyllfaoedd canlynol, er nad ydyn nhw'n gynhwysfawr o bell ffordd:

  • Unigolion â mater Iechyd Meddwl, Dementia, Anabledd Dysgu neu Awtistiaeth, lle fydd dim dod gyda nhw yn achosi i'r claf/ defnyddiwr gwasanaeth fod mewn trallod. Lle bo modd, dylid ystyried ymweliadau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth o'r fath yn unigol yng ngoleuni anghenion, cynllun gofal y claf/ defnyddiwr gwasanaeth ac mewn ymgynghoriad â'u staff cymorth neu ofalwr
  • unigolion â nam gwybyddol a allai fethu cofio cyngor iechyd a ddarperir
  • lle mae'r driniaeth/ weithdrefn yn debygol o achosi trallod i'r claf a gall yr ymwelydd ddarparu cefnogaeth

Dylai llythyrau apwyntiad a gwefannau ddarparu cyngor a manylion cyswllt i ymwelwyr ofyn am gymeradwyaeth i fynd gyda chleifion (lle bo hynny'n briodol). Gall y llythyrau gynnwys cyngor ar:

  • yr angen i gadw at Ymbellhau Cymdeithasol/ corfforol yn ogystal â rhagofalon hylendid dwylo a rheoli heintiau wrth gyrraedd a gadael yr apwyntiad
  • ni ddylai ymwelwyr sydd wedi derbyn llythyr cysgodi gan Brif Swyddog Meddygol Cymru fynd gyda chleifion oni bai eu bod yn hanfodol. Bydd angen iddynt wisgo gorchudd wyneb fel y nodwyd yng nghyngor y Prif Swyddog Meddygol ar 14 Mehefin ar Gorchuddion Wyneb
  • gall ymwelwyr nad ydyn nhw'n cysgodi ddewis gwisgo gorchudd wyneb, yn enwedig os ydyn nhw'n dod o dan grŵp bregus

Mae angen asesu risg pob cais i fynd gyda chleifion ac mae Atodiad 1 yn darparu rhestr wirio o gwestiynau i gynorthwyo'r broses o wneud penderfyniadau ar gyfer ymweliadau. Mae arweiniad ar fynd gyda menywod beichiog i apwyntiadau cynenedigol a gynlluniwyd ymlaen llaw yn Atodiad 2.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru