Neidio i'r prif gynnwy

Gofalwyr Di-dâl

 

 • Mae rhai categorïau o ofalwyr wedi'u cynnwys yng Ngrŵp Blaenoriaeth 6.
 • Mae meddygon teulu yn brechu Grŵp 6 sy'n cynnwys gofalwyr di-dâl perthnasol sy'n cwrdd â'r meini prawf ar gyfer brechu.
 • Peidiwch â ffonio'r Bwrdd Iechyd am apwyntiad brechu.
 • Darllenwch y wybodaeth isod i weld a ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd.


Oherwydd y nifer fawr o ofalwyr di-dâl ledled Cymru a phwysigrwydd brechu'r rhai sydd â'r risg uchaf, ni allwn frechu pawb sy'n darparu gofal i ffrind neu aelod o'r teulu. Nid yw hyn i ddibrisio'r rôl ofalgar sylweddol y mae cynifer yn ei chyflawni, yn hytrach mae i gynnal ffocws clir y rhaglen frechu ar atal marwolaethau a gwarchod ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol hanfodol.

Bydd llawer o ofalwyr di-dâl yn derbyn brechiad cynharach yn dibynnu ar eu hoedran.

Bydd gofalwyr di-dâl 50 oed a hŷn, nad ydynt yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer brechu fel gofalwr di-dâl, yn cael cynnig y brechlyn mewn grwpiau blaenoriaeth 7-9. Ein nod yw cynnig brechiad i bawb yn y grwpiau blaenoriaeth hyn erbyn canol Ebrill 2021.

Ni fydd gofalwyr ifanc o dan 16 oed yn cael cynnig y brechiad. Nid oes unrhyw blant dan 16 oed yn cael eu brechu, oni bai mewn amgylchiadau eithriadol oherwydd niwro-anableddau difrifol.

Nid yw cymhwysedd i flaenoriaethu yn dibynnu ar dderbyn lwfans gofalwr, aelodaeth o sefydliad gofalwyr neu fod yn hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol.

Mae'r Cyd-bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio wedi argymell bod gofalwyr di-dâl (yn ddarostyngedig i rai meini prawf cymhwysedd) yng Ngrŵp Blaenoriaeth 6.

Mae canllawiau diwygiedig JCVI cenedlaethol yn disgrifio gofalwyr di-dâl perthnasol fel:

“Y rhai sy’n gymwys i gael lwfans gofalwr, neu’r rheini sy’n unig neu ofalwr sylfaenol unigolyn oedrannus neu anabl sydd mewn mwy o berygl o farwolaethau COVID-19 ac felly’n agored i niwed yn glinigol. Mae'r rhai sy'n agored i niwed COVID yn glinigol yn cynnwys plant ag niwro-anableddau difrifol, y rhai sydd wedi'u dynodi'n Glinigol Eithriadol Bregus (Gwarchod), oedolion sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol a'r rhai sydd angen gofal oherwydd oedran uwch. Dylai gofalwyr cymwys gael eu brechu yng ngrŵp blaenoriaeth 6. ”

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllaw ar 24 Chwefror 2021 yn nodi pa grwpiau o ofalwyr di-dâl y dylid eu blaenoriaethu ar gyfer brechu.

Mae tri ffactor pwysig i'w hystyried y mae angen eu diwallu i gael eu blaenoriaethu yng Ngrŵp 6 ar gyfer brechu:

I. Bregusrwydd y person sy'n derbyn gofal

 • Yn 65 oed a hŷn (grŵp 5)
 • Yn cael ei ystyried yn hynod fregus yn glinigol (grŵp 4)
 • Mae ganddo gyflwr iechyd sylfaenol (grŵp 6)
 • Yn blentyn o dan 16 oed ag anghenion meddygol cymhleth/ niwro-anableddau difrifol

II. Natur y gofal a ddarperir i'r rheini sy'n 16 oed neu'n hŷn

III. Y gofalwr di-dâl yw'r unig ofalwr neu'r prif ofalwr

Gellir dod o hyd i'r manylion llawn: https://llyw.cymru/brechiad-covid-19-ar-gyfer-gofalwyr-di-dal

I gael ei flaenoriaethu ar gyfer brechu, dylai gofalwr di-dâl fodloni'r tri ffactor uchod.

Mae dull Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan o gefnogi gofalwyr cyflogedig neu ddi-dâl yn unol â chanllawiau JVCI a Llywodraeth Cymru. Bydd eich meddyg teulu yn ymwybodol o'ch anghenion chi a'ch teulu. Os ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf uchod,

 • Bydd eich Meddyg Teulu os ydyn nhw'n ymwybodol o'ch statws gofalwr ac yn cytuno eich bod chi'n gymwys, cyn gynted ag y bydd cyflenwad brechlyn ar gael i chi.
 • Os na chysylltwyd â chi, neu os nad yw'ch meddyg teulu yn ymwybodol o'ch statws gofalwr, cysylltwch â'ch meddyg teulu fel y gallant ystyried bod eich cymhwysedd i gael eich brechu fel gofalwr taledig / di-dâl.
 • Neu llenwch y ffurflen ganlynol: hunan-adnabod gofalwyr di-dâl . Bydd manylion yn cael eu trosglwyddo i feddygon teulu a fydd yn cysylltu â chi os ydych chi'n gymwys. Byddwch yn amyneddgar gan ein bod yn brechu'r grŵp hwn tan ganol mis Ebrill. Os ydych yn 50+ oed mae apwyntiadau yn cael eu hanfon allan mewn 2-3 wythnos ac nid oes angen i chi lenwi'r ffurflen hon.