Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau Ymweld ag Ysbytai


Dydd Gwener 17 Medi 2021

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i adrodd ar Lefel Rhybudd 0 ar gyfer y boblogaeth yn gyffredinol. Fodd bynnag, yn unol â'r canllawiau cenedlaethol, mae mesurau COVID yn parhau i fod ar waith ar safle gofal iechyd er mwyn amddiffyn cleifion hynod fregus. Mae hyn yn cynnwys pellhau cymdeithasol a defnyddio masgiau wyneb.

Rydym yn deall pwysigrwydd a buddion ymweld â chleifion yn yr ysbyty i deuluoedd, cleifion a hefyd i'n staff. Rydym yn dymuno'n fawr ein bod yn gallu parhau i gefnogi ymweld ond dim ond trwy gael gweithdrefnau caeth ar waith a chyfyngu ar nifer yr ymwelwyr y gallwn wneud hynny. Gofynnwn i gymunedau weithio gyda ni yn yr amseroedd anodd hyn, fel y gallwn barhau i gefnogi lefel o ymweld diogel a gobeithio osgoi'r angen i gyfyngu ar ymweld ymhellach.

Ymwelir trwy gyn-apwyntiad yn unig a bydd ymwelwyr ar gyfer cleifion â dementia, anableddau dysgu a'r rheini ar ddiwedd oes yn cael eu blaenoriaethu. Gellir estyn ymweliadau i'r cleifion hynny nad ydynt yn dod o dan y categorïau uchod ond a fydd ar gyfer aelodau uniongyrchol o'r teulu neu “eraill arbennig” yn unig. Mae ymweld trwy gyn-apwyntiad yn sicrhau y cymerir rhagofalon caeth sy'n ein galluogi i gynnal mesurau pellhau cymdeithasol. Er mwyn osgoi cael eich siomi, peidiwch â mynychu unrhyw un o safleoedd yr ysbyty heb apwyntiad wedi'i drefnu ymlaen llaw.

Mae gennym Brofion Llif Ochrol i'r holl ymwelwyr i sicrhau bod cleifion, staff a'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl.

Rhaid inni gofio bod llawer o gleifion yn ein hysbytai yn llawer mwy tueddol o gael heintiau ac felly mae'n rhaid i ni gymryd pob rhagofal i sicrhau eu diogelwch. Byddwn yn parhau i adolygu'r trefniadau hyn yn gyson. Mae angen bod yn ymwybodol iawn o gyfraddau trosglwyddo cymunedol a newidiadau i lefelau Rhybudd Llywodraethau Cymru a allai effeithio ar ymweld ar fyr rybudd.

Yn ogystal, gallwn hwyluso 'ymweliad rhithwir' trwy ein dyfeisiau electronig ysbytai y gellir eu trefnu gan y Rheolwr Ward neu'r Nyrs â Gofal.

Ymweld â Mamolaeth

Ni welodd ymweld â mamolaeth unrhyw newidiadau diweddar.

Mae croeso i bartneriaid ddod i'ch apwyntiadau clinig cynenedigol yn yr ysbyty a'ch sganiau beichiogrwydd. Fodd bynnag, rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth o brawf Llif Ochrol neu PCR negyddol. Mae'r canllawiau hyn eisoes ar waith ac wedi bod am gyfnod ond bu dryswch gyda rhai partneriaid yn cyrraedd apwyntiadau heb wneud prawf.

Mae'n ddewisol ar gyfer menywod beichiog / genedigaeth sy'n mynychu apwyntiadau, er ein bod yn annog profion Llif Ochrol rheolaidd.

Wrth ichi agosáu at yr enedigaeth, rydym yn annog partneriaid i brofi bob ychydig ddyddiau oherwydd er y gallwn ddarparu profion ar y safle, bydd yn arbed aros ychwanegol ichi yn ystod y cyfnod esgor.


Dydd Mawrth 17 Awst 2021

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cydnabod fod ymwelwyr yn allweddol i les cleifion ac rydym wedi bod yn ymroddedig i ganfod ffyrdd i hwyluso cyfyngiadau ymweld yn y ffordd fwyaf diogel posibl. Mae canllawiau ymweld wedi eu diweddaru unwaith eto yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 5 Gorffennaf 2021. Byddwn yn adolygu’r broses ar gyfer ymweliad yn barhaus yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’n sefyllfa leol parthed trosglwyddiad Covid.

Rydym yn deall pa mor anodd fu’r cyfyngiadau ymweld, ond rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth ein cymunedau sydd wedi ein galluogi i leihau effaith y firws. Mae’n allweddol ein bod yn atal lledaeniad y firws yn ein hysbytai, gan gadw cleifion, teuluoedd a staff yn ddiogel.

Yn bwysicaf oll, mae angen rhoi ystyriaeth i ymweld gyda diben pendant a bod unrhyw ymweliad yn digwydd er lles y claf. Fe gynhelir y trafodaethau hyn gyda’r claf, neu ofalwr, ar dderbyn i'r ysbyty. Gallwn hwyluso ‘rhith ymweliad’ trwy ddyfeisiau electronig yr ysbyty, ac mae modd trefnu hyn gyda Rheolwr y Ward neu'r Brif Nyrs.

Rhaid cydnabod y gall trosglwyddiad yn y gymuned newid yn gyflym a bod cydnabyddiaeth gyffredinol o'r cyswllt rhwng trosglwyddiad cymunedol ac ysbyty, ac felly byddai angen i ni ailgyflwyno cyfyngiadau ymweld dan amgylchiadau o'r fath.

 

Mae’r canllaw hwn ar gyfer ymweliadau i wardiau YN UNIG. Mae gan ardaloedd arbenigol eu canllawiau ymweld eu hunain. Yr ardaloedd sydd wedi eu heithrio o'r canllaw hwn yw:

 • Gofal Critigol
 • Adran Argyfwng
 • Ardaloedd Asesu Argyfwng
 • Pediatreg
 • Mamolaeth

 

Canllawiau Ymweld mewn Parthau Gwyrdd

(parthau gwyrdd yw ble mae gennym gleifion wedi eu categoreiddio fel rhai bregus neu sy'n derbyn llawdriniaeth ddewisol a fydd wedi ynysu cyn eu derbyn)

Ni fydd y cyhoedd yn cael ymweld â Pharth Gwyrdd heblaw am dan amgylchiadau eithriadol. Gellir cynnig dulliau cyfathrebu eraill – h.y. rhith ymweliadau ac/neu wasanaethau negesu.

 

Canllawiau Ymweld mewn Parthau Ambr

(parthau ambr yw ble bydd gennym gleifion cyffredinol a bennwyd i fod yn rhydd o Covid)
 • Rhaid archebu ymweliadau o flaen llaw i sicrhau cydymffurfiad llawn â mesurau cadw pellter cymdeithasol ac y cedwir at yr holl gyfyngiadau.
 • Bydd unrhyw gytundeb i ymweld yn ddibynnol ar brawf llif unffordd Covid-19 neu brawf PCR negyddol.
 • Bydd prawf llif unffordd Covid-19 positif yn golygu na all yr ymweliad ddigwydd a bydd angen i chi gael prawf PCR i gadarnhau.
 • Bydd pob ymweliad wyneb yn wyneb yn cael eu dyrannu yn ôl doethineb y ward ac maent yn amodol i gymeradwyaeth gan y clinigydd/prif nyrs. Mae’n allweddol eich bod yn gwirio a chydymffurfio gyda threfniadau cyn mynychu’r ysbyty er mwyn osgoi cael siom.
 • Ni chaiff ymwelwyr sy'n mynychu'r ysbyty heb gymeradwyaeth o flaen llaw fynediad i'r Ysbyty/ward.
 • Er mwyn atal lledaeniad haint yn yr ysbyty, bydd ymweliadau yn cael eu caniatáu dim ond wedi cadarnhad ar ran unrhyw ymwelydd:
  • Nad oes ganddo/ganddi symptomau Covid-19:
   • Peswch parhaus o'r newydd?
   • Colli synnwyr blasu ac arogli?
  • Wedi gwella’n llwyr o Covid-19 a heb gyswllt gwybodus gydag unrhyw un sydd â Covid-19 yn ystod 14 niwrnod diwethaf.
  • Dim hanes o deithiau tramor diweddar (o fewn y 10 niwrnod diwethaf) o wlad ar y rhestr goch neu ambr.
  • Wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi teithio dramor ble dylent fod yn ynysu am 10/14 niwrnod, yn ddibynnol ar os yw'r wlad ar y ‘rhestr goch’ neu ‘restr ambr’.
 • Bydd yna uchafswm nifer ymwelwyr a gaiff fynychu'r ward ar unrhyw adeg er mwyn lleihau'r niferoedd yn lleoliad yr ysbyty ac i ddilyn y cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol.
 • Er mwyn sicrhau ymweliadau teg ac a reolir, mae’n hynod annhebygol y byddwch yn cael ymweld pob dydd.
 • Wrth fynychu lleoliad yr ysbyty, rhaid i chi fynychu ar eich pen eich hun oni bai y cytunir fel arall.
 • Cyrhaeddwch yn brydlon, peidiwch â chyrraedd yn gynnar.
 • Mae gan fwyafrif ein safleoedd ysbyty hyb ymwelwyr. Rhaid i ymwelwyr fynd yn syth i'r Hyb Sgrinio Ymwelwyr a phan fydd yr ymweliad wedi gorffen rhaid gadael ar unwaith – ni chaniateir i ymwelwyr ddefnyddio unrhyw fwyty na chyfleusterau eraill (ar wahân i'r cyfleusterau toiledau ymwelwyr) yn lleoliad yr ysbyty. Fe ddangosir i ymwelwyr sut i wisgo a diosg Cyfarpar Diogelu Personol (PPE).
 • Ar gyfer ysbytai ble nad oes Hyb Ymwelwyr, cysylltwch â’r ward yn uniongyrchol a byddant yn gallu rhoi cyfarwyddiadau i chi ar y broses gywir i'w dilyn er mwyn cefnogi eich ymweliad.
 • Ni ddylai ymwelwyr ddod i mewn i'r ward nes eu bod wedi cwblhau manylion cyswllt Profi Olrhain Diogelu yn llawn.
 • Rhaid i ymwelwyr ddilyn rhagofalon cadw pellter cymdeithasol (dau fetr ar wahân), PPE, hylendid dwylo a rheoli heintiau yn ôl cyfarwyddyd y ward. Rhaid gwisgo mwgwd llawfeddygol newydd wrth gyrraedd y ward/ysbyty.
 • Cyfrifoldeb staff y ward fydd sicrhau bod ymwelwyr yn cydymffurfio'n llawn gyda gofynion PPE ac fe ofynnir i ymwelwyr adael os ceir diffyg cydymffurfiad.
 • Dim ond un ymwelydd all fynychu ar gyfer yr ymweliad cyfan – bydd hyn yn gyfyngedig i uchafswm o un awr er mwyn hwyluso glanhau rhwng ymwelwyr.
 • Mae’n ofyniad i bawb dros 11 oed wisgo mwgwd wyneb oni bai bod rheswm cysylltiedig i iechyd dros beidio gwisgo un (bydd angen tystiolaeth o'r eithriad rhag gwisgo mwgwd).
 • Ar gyfer ymwelwyr sydd wedi eu heithrio rhag gwisgo mygydau – dylai ymweliadau ddigwydd mewn ystafell sengl gyda’r disgwyliad y bydd y claf yn gwisgo mwgwd.
 • Ni fydd plant dan 11 oed yn cael ymweld oni bai bod yr amgylchiadau’n eithriadol.
 • Ble fo'n bosibl, fe ganiateir ymweliadau tu allan i’r ysbyty. Bydd y ward yn cynghori os yw hyn yn bosibl.

 

Canllawiau Ymweld mewn Ardaloedd Parth Coch

(parthau coch yw ble mae gennym gleifion gyda Covid neu haint arall ac/neu ble mae yna achos o haint)

Canllaw heb ei newid – mae’r cyfyngiadau blaenorol yn dal yn weithredol.

Rhaid cadw at yr holl ragofalon a ddisgrifir yn y cyfyngiadau ymweld ambr.

Yn ogystal â hyn:

 • Rhaid i ymwelwyr fod yn ymwybodol o'r risgiau o drosglwyddo COVID a’u cynghori o unrhyw fesurau rheoli haint sy'n weithredol, gan gynnwys defnyddio unrhyw PPE sydd angen yn ystod eu hymweliad.
 • Mae’r pandemig wedi cydnabod bod ymwelwyr o’r un aelwyd yn aml yn symptomatig hefyd. Mewn sefyllfaoedd diwedd oes, gall y tîm Atal a Rheoli Haint ddarparu cyngor ar sut gall ymwelwyr o'r fath ymweld â chlaf sydd ar ddiwedd ei oes yn ddiogel.
 • Gall cleifion sydd yn y cyfnod diwedd oes sydd wedi eu diagnosio â Covid dderbyn ymwelwyr yn ystod oriau olaf eu hoes, os ceir caniatâd o flaen llaw gan y Brif Nyrs. Gallai hyn fod yn hyd at ddau ymwelydd, gydag un ger y gwely ar y tro, am gyfnod penodol o amser, yn ddelfrydol o'r un aelwyd neu ran o aelwyd estynedig*.
 • Dylid cynghori ymwelwyr gyda chyflyrau iechyd isorweddol, neu a oedd yn cysgodi'n flaenorol, o'r risgiau arwyddocaol iddynt eu hunain o ymweld.

*Aelwydydd estynedig yw ble mae dwy aelwyd unigol wedi dod ynghyd ac mae ganddynt yr un rhyddid â phobl yn byw mewn aelwydydd unigol fel gallu cwrdd dan do a chyswllt corfforol agos.


Dydd Gwener 6 Awst 2021

Mae'n braf nodi bod lefelau Rhybudd Llywodraeth Cymru wedi gostwng i 0 ar gyfer y poblogaeth gyffredinol - ond yn unol â'r canllawiau cenedlaethol mae mesurau COVID yn parhau i fod ar waith ar safle gofal iechyd - er mwyn amddiffyn cleifion hynod fregus. Mae hyn yn cynnwys pellhau cymdeithasol a defnyddio masgiau wyneb.

Fodd bynnag, mae'r rhaglen frechu lwyddiannus wedi arwain at lacio cyfyngiadau ymweld ac rydym yn parhau i dderbyn nifer fach o ymwelwyr dynodedig i'n safleoedd ysbytai.

Rydym yn deall pwysigrwydd a buddion ymweld â chleifion yn yr ysbyty i deuluoedd, cleifion a hefyd i'n staff. Rydym yn falch o fod mewn sefyllfa i allu ymgymryd â hyn a thrwy gyfyngu ar nifer yr ymwelwyr a chael gweithdrefnau llym ar waith, rydym yn gallu ailgyflwyno ymweld yn araf ac yn ddiogel.

Ymwelir trwy gyn-apwyntiad yn unig a bydd ymwelwyr cleifion â dementia, anableddau dysgu a'r rheini ar ddiwedd oes yn cael eu blaenoriaethu. Estynnir ymweliadau i'r cleifion hynny nad ydynt yn dod o dan y categorïau uchod ond a fydd ar gyfer aelodau uniongyrchol o'r teulu neu “eraill arbennig” yn unig . Bydd y trafodaethau hyn yn digwydd gyda'r claf, neu'r gofalwr, wrth gael ei dderbyn i'r ysbyty

Rydym wedi cyflwyno Profion Llif Ochrol i'r holl ymwelwyr er mwyn sicrhau ein bod yn cadw cleifion, staff a'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl. Dim ond er mwyn sicrhau bod rhagofalon caeth yn cael eu cymryd a'n galluogi i gynnal mesurau pellhau cymdeithasol y gellir ymweld. Er mwyn osgoi cael eich siomi, peidiwch â mynychu unrhyw un o safleoedd yr ysbyty heb apwyntiad wedi'i drefnu ymlaen llaw. .

Rhaid inni gofio bod llawer o'n cleifion yn ein hysbytai yn llawer mwy tueddol o gael heintiau ac felly mae'n rhaid i ni gymryd pob rhagofal i sicrhau eu diogelwch. Byddwn yn parhau i adolygu'r trefniadau hyn yn gyson, mae angen bod yn ymwybodol iawn o gyfraddau trosglwyddo cymunedol a newidiadau i lefelau Rhybudd Llywodraethau Cymru a allai effeithio ar ymweld ar fyr rybudd.

Yn olaf, i'r rhai na allant ymweld, gallwn hwyluso 'ymweliad rhithwir' trwy ein dyfeisiau electronig ysbyty y gellir eu trefnu gan y Rheolwr Ward neu'r Nyrs â Gofal.


Dydd Gwener 11 Mehefin 2021

 

Rydym wedi ystyried ein hagwedd tuag at ymweld ag ysbytai yn ofalus ac yn dilyn cynllun peilot yn Ysbyty Nevill Hall, rydym bellach wedi ymestyn ymweld â mwy o ysbytai gan gynnwys Ysbyty Prifysgol Grange, Ysbyty Aneurin Bevan, Ysbyty Brenhinol Gwent ac Ysbyty Ystrad Fawr, ynghyd ag parhau i ymweld yn Ysbyty Neuadd Nevill.

Yn ddiweddarach yr wythnos hon byddwn yn cyflwyno ymweliad ag Ysbyty St Woolos, gydag Ysbyty'r Sir ac Ysbyty St Cadocs yn ymuno yr wythnos nesaf. Ymwelir trwy apwyntiad yn unig, rhwng 11.30 a 18.30 am uchafswm o awr ar y tro, ac mae angen profion COVID-19 (gyda rhai eithriadau cyfyngedig). Dim ond nifer fach o bobl sy'n gallu ymweld â ward ar amser penodol i sicrhau cydymffurfiad â phellter cymdeithasol a glanhau ar ôl yr ymweliad.


Dydd Mawrth 25 Mai 2021

Mae'n galonogol gweld lefel rhybuddio COVID yn gostwng yng Nghymru, cymaint felly, gallwn geisio addasu cyfyngiadau ymweld ag ysbytai. Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw ymweld â lles cleifion a theuluoedd, serch hynny ein prif ffocws yw cynnal diogelwch cleifion, staff a'r cyhoedd sy'n golygu bod angen rheoli ymweld yn ofalus iawn. Rydym yn ymwybodol nad yw poblogaeth Cymru wedi'i brechu'n llawn eto ac mae'r Amrywiad Indiaidd yn cylchredeg mewn niferoedd bach ledled Cymru ac yn ardal ein Bwrdd Iechyd.

Rydym wedi ystyried ein dull o Ymweld ag Ysbytai yn ofalus a dros yr wythnos ddiwethaf rydym wedi bod yn profi proses ar gyfer ymweld â wardiau yn Ysbyty Nevill Hall, sydd wedi bod yn gadarnhaol. Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn barod i estyn ymweliad ward i ychydig mwy o ysbytai i gynnwys Ysbyty Athrofaol Grange ac Ysbyty Aneurin Bevan yn Ebbw Vale, yn dilyn y peilot yn Neuadd Nevill, ynghyd ag ymweld yn Ysbyty Nevill Hall. Ein nod yw ehangu ymhellach i ysbytai eraill yn ystod yr wythnos nesaf, ar ôl penwythnos Gŵyl y Banc.

Ymwelir trwy apwyntiad yn unig, rhwng 11.30 a 6.30 yp am uchafswm o awr ar y tro, ac mae angen profion COVID-19 (gyda rhai eithriadau cyfyngedig). Os oes gennych berthynas sy'n glaf mewnol yn un o'r tri ysbyty uchod sy'n derbyn ymwelwyr, bydd ein staff mewn cysylltiad â chi dros yr wythnos sydd i ddod i drefnu ymweliad a threfnu profion i chi. Peidiwch â ffonio'r wardiau am ymweld. Byddwn yn cysylltu â chi ar sail trafodaeth a chytundeb gyda'r claf, lle bo hynny'n bosibl. Dim ond nifer fach o bobl sy'n gallu ymweld â ward ar amser penodol i sicrhau cydymffurfiad â phellter cymdeithasol a glanhau ar ôl yr ymweliad. Felly ni fydd ymwelwyr dynodedig fesul claf yn gallu ymweld bob dydd.

Er mwyn osgoi cael eich siomi, peidiwch â dod i un o'n hysbytai heb apwyntiad yn unig oherwydd ni chaniateir mynediad ichi ar gyfer ymweld â'r ward.

Rydym yn cymryd agwedd ofalus i sicrhau diogelwch, lleihau nifer yr ymwelwyr yn yr ysbytai ac i osgoi lledaeniad posibl Covid a byddem yn ddiolchgar am eich amynedd a'ch cefnogaeth barhaus.


Dydd Iau 12fed Tachwedd 2020

Fel Bwrdd Iechyd rydym yn llwyr werthfawrogi bod hwn yn gyfnod anhygoel o heriol i lawer o deuluoedd sydd ag anwyliaid yn yr ysbyty. Gwnaethpwyd hyn yn anoddach trwy gyflwyno polisi 'Ymweld Cyfyngedig' cenedlaethol. Gyda chyfyngiadau parhaus a chynnydd yn nifer yr achosion cymunedol a throsglwyddo Covid-19 a digwyddiadau heintus yn ein hysbytai, mae wedi bod yn hanfodol i ni adolygu trefniadau a mesurau ymweld i amddiffyn cleifion, teuluoedd, staff a'r cyhoedd trwy leihau cwymp y traed. yn ein hysbytai a lleihau'r risg o groeshalogi.

Mae ein canllaw ymweld yn cael ei adolygu'n gyson yn lleol ac yn genedlaethol.

Dylid annog ymweld rhithwir, trwy alwad fideo, lle mae hyn yn ymarferol ac yn bragmatig. Yn ogystal, mae gwasanaeth 'Negeseuon o'r Cartref', y dylid ei hyrwyddo.

Pan fydd ymweld wedi'i alluogi a'i gytuno, rhaid i'r unigolyn sy'n dod i mewn i'r ysbyty ac ymweld fod yn rhydd o symptomau Covid-19 ac nid yn fwriadol wedi bod mewn cysylltiad ag achos Covid-19 positif a amheuir neu a gadarnhawyd.


Wardiau / Ardaloedd Heb Covid

Caniateir ymweld ar gyfer:

 • Merched mewn esgor gweithredol a genedigaeth (partner geni).
 • Pan fo sgan dyddio, sgan anghysondeb yn ystod beichiogrwydd neu apwyntiad meddygaeth y ffetws - gall y partner fod yn bresennol ar gyfer y sgan hwnnw.
 • Rhiant neu warcheidwad enwebedig ar gyfer plentyn yn yr ysbyty ac ar gyfer babanod newydd-anedig.
 • Mae gan ddigwyddiadau lle gallai claf fod ag anghenion arbennig, dementia neu nam gwybyddol sylweddol, arhosiad estynedig yn yr ysbyty (ee adsefydlu) neu lle mae buddion ymweliad yn debygol o orbwyso'r niwed posibl. Bydd hyn yn ôl disgresiwn y Rheolwr Ward a gall fod mewn cysylltiad â gwasanaeth arbenigol. Bydd opsiynau ymweld yn cael eu cytuno ymlaen llaw a'u dogfennu yn y cynllun gofal cleifion.
 • Cleifion yr ystyrir eu bod yng nghyfnod olaf eu bywyd. Sicrheir caniatâd i ymweld ymlaen llaw, hwn fydd un ymwelydd am gyfnod penodol o amser ac amlder fel y cytunwyd gan y Rheolwr Ward.

Wardiau / Ardaloedd Covid

Caniateir ymweld ar gyfer:

 • Cleifion yr ystyrir eu bod yng nghyfnod olaf eu bywyd. Sicrheir caniatâd i ymweld ymlaen llaw, hwn fydd un ymwelydd am gyfnod penodol o amser ac amlder fel y cytunwyd gan y Rheolwr Ward.

Fel Bwrdd Iechyd mae angen i ni gydbwyso risg a lledaeniad haint yn ofalus yn erbyn yr her emosiynol o ymweld â chyfyngiadau. Fodd bynnag, rydym yn llwyr gydnabod ar gyfer cleifion sy'n ddiwedd oes, mae cyswllt ag anwylyd yn hanfodol bwysig.

Cynhelir trafodaeth gyda Rheolwr y Ward i gytuno amser a hyd ar gyfer ymweliad. Bydd yr ymwelydd a enwir yn cael offer amddiffynnol personol. Bydd y cynllunio ar gyfer pob ymweliad yn cynnwys cwestiynau sgrinio Covid-19, ynghyd â thrafodaeth ynghylch unrhyw risg unigol o ymweld.


Dydd Gwener 11eg Medi 2020

Polisi 'Dim Ymweld' i'w Ymestyn i Ardal Gyfan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Er mwyn amddiffyn ein cleifion, y cyhoedd a'n staff, mae'r Bwrdd Iechyd wedi barnu ei bod yn hanfodol cymeradwyo polisi 'Dim Ymweld', sydd ar waith ar hyn o bryd ar gyfer Bwrdeistref Sir Caerffili oherwydd y cyfnod clo lleol.

Fodd bynnag, gydag achosion cadarnhaol hefyd yn codi mewn meysydd eraill, bydd y Polisi 'Dim Ymweld' hwn yn cael ei ymestyn i'n holl wardiau ac ardaloedd cleifion ardraws y Bwrdd Iechyd (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Torfaen). Mae ymestyn y trefniadau 'Dim Ymweld' yn dod i rym o 9:00yb ar Ddydd Gwener 11 eg Medi 2020.

Rydym yn llwyr gydnabod pwysigrwydd cyswllt rhwng cleifion, eu teuluoedd a'u gofalwyr, ond mae'n rhaid i ni gymryd mesurau i atal yr haint hwn rhag lledaenu.

Fel Bwrdd Iechyd, rydym yn llwyr werthfawrogi bod hyn yn anhygoel o anodd, ond hoffem eich sicrhau y bydd y cyfyngiadau hyn yn cael eu hadolygu'n gyson, bydd yr eithriadau canlynol yn berthnasol:

Dylid caniatáu ymweld ar gyfer:

 • Merched ar fin rhoi genedigaeth (partner geni, o'u cartref)
 • Rhiant neu warcheidwad enwebedig ar gyfer plentyn yn yr Ysbyty ac ar gyfer babanod newydd-anedig
 • Rhywun â mater iechyd meddwl, anabledd dysgu neu awtistiaeth, lle fydd dim fod yn bresennol yn achosi trallod i'r claf/ defnyddiwr gwasanaeth. Bydd hyn yn cael ei asesu gan Rheolwr y Ward a bydd opsiynau ymweld yn cael eu sicrhau ymlaen llaw.
 • Cleifion ar Ofal Diwedd Oes. Sicrheir caniatâd i ymweld ymlaen llaw (lle bo hynny'n bosibl), un ymwelydd ar y tro fydd hwn am swm penodol fel y cytunwyd gyda Rheolwr y Ward.

Diolch i chi am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth yn ystod yr amseroedd anodd iawn hyn.


Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020

Mae'r cyngor hwn ar gyfer wardiau cyffredinol ac nid yw'n cynnwys ardaloedd lle mae cleifion yn derbyn gofal a thriniaeth ddwys. 

Fel Bwrdd Iechyd, rydym yn gwerthfawrogi'n fawr ei bod hwn yn gyfnod anodd iawn i lawer o deuluoedd sydd ag anwyliaid yn yr ysbyty, ac mae'r polisi 'Dim Ymwelwyr' wedi'i gyflwyno yn unol â'r 'lockdown' rhannol gan y Llywodraeth. Mae wedi bod yn hanfodol i ni roi mesurau ar waith i ddiogelu cleifion, teuluoedd, staff a'r cyhoedd drwy leihau traffig yn ein hysbytai a lleihau'r risg o groeshalogi.

Mae'r cyfyngiadau hyn yn cael eu hadolygu'n gyson yn lleol ac yn genedlaethol ac, ar unwaith, mae'r eithriadau canlynol nawr ar waith.

Dylid caniatáu ymweliadau ar gyfer:

 • menywod yn rhoi genedigaeth (partner geni, o'u haelwyd)
 • rhiant neu warcheidwad enwebedig i blentyn yn yr ysbyty ac i fabanod newyddanedig
 • rhywun â phroblem iechyd meddwl, anabledd dysgu neu awtistiaeth, lle byddai peidio â bod yn bresennol yn achosi trallod i'r claf/defnyddiwr gwasanaeth. Bydd hyn yn cael ei asesu gan y Prif Nyrsys Ward a'r opsiynau ymweld wedi'u sicrhau ymlaen llaw.
 • Cleifion sy'n derbyn gofal diwedd oes. Bydd caniatâd i ymweld yn cael ei sicrhau o flaen llaw (lle bo hynny'n bosibl), un ymwelydd ar y tro a fydd hwn am gyfnod penodedig fel y cytunwyd gan y Prif Nyrs Ward.

Rydym yn cydnabod bod ymweld â'r teulu, ar gyfer y cleifion uchod, yn hanfodol bwysig, ac rydym wedi ceisio cydbwyso hyn yn ofalus â'r risg o lledaeniad yr haint.

Mewn wardiau cyffredinol, bydd ein staff yn siarad â chi am drefniadau ar gyfer ymweld ar yr adeg anodd hon ac yn ceisio eich cefnogi'n llawn wrth gadw mewn cysylltiad â'ch anwyliaid.

Sylwch, nid yw bob amser yn bosibl rhagfynegi pan fydd rhywun yn y dyddiau/oriau olaf o'u bywyd, ond byddwn yn gwneud ein gorau glas i gysylltu â chi os ydym yn teimlo bod hyn yn wir ar gyfer eich anwyliaid.

Bydd trafodaeth gyda'r Prif Nyrsys Ward yn cael ei chynnal i gytuno ar amserlen ymweld. Bydd ymwelydd enwebedig sy'n iach (Iach = heb fod â symptomau Covid–19) yn cael cymorth llawn i ddefnyddio offer diogelu personol, lle bo angen. Bydd yr ymwelydd enwebedig, sy'n rhydd o arwyddion neu symptomau Covid-19, yn cael trafodaeth gyda'r Prif Nyrsys Ward a bydd hyn yn cynnwys: y cwestiynau sgrinio Covid-19 a thynnu sylw at y cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer grwpiau risg uchel sy'n ymwneud ag Ynysu Cymdeithasol. Os yw'r darpar ymwelydd yn nodi ei fod yn rhydd o arwyddion a symptomau Covid-19 ac yn ymwybodol o'r risg bosibl sy'n gysylltiedig ag ymweld, yna dylid caniatáu iddynt ymweld. Dylid cofnodi'r sgwrs hon yng nghofnodion iechyd y cleifion.


Dydd Mercher 25 Mawrth 2020

Yn dilyn cyhoeddiad y Llywodraeth ynghylch cloi'n rhannol, mae'n destun gofid y bydd yn rhaid i ni nawr atal pob un rhag ymweld â'n Ysbytai ar ein holl safleoedd i amddiffyn ein cleifion a lleihau lledaeniad yr haint.

Yr unig eithriad yw Partner Geni ar gyfer mamolaeth, Rhiant enwebedig ar ymweliad cyfyngedig ar gyfer cleifion sy'n blant/ babanod newydd-anedig, a fe fydd disgresiwn i gleifion ar Ddiwedd Oes.

Rydym yn cynyddu Cymorth Gweinyddol ar y Wardiau mewn ymgais i reoli galwadau ffôn ychwanegol a ragwelir, ond rydym yn annog perthnasau yn gryf i ffonio eu hanwyliaid yn uniongyrchol a defnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol lle bo hynny'n bosibl.

Gall cleifion gyrchu Wi-Fi am ddim i gefnogi “Rhith Ymweld”.

Rydym yn cydnabod y gallai'r penderfyniad hwn beri pryder, ond fe'i gwnaed er budd diogelwch cleifion. Rydym yn gwerthfawrogi ac angen eich cefnogaeth yn ystod yr amser anodd hwn.