Newidiadau i Wasanaethau


Dydd Gwener 19eg Mehefin

Gwasanaeth Awtistiaeth

Oherwydd sefyllfa bresennol COVID-19, rydym wedi newid ein ffordd o weithredu. Rydym nawr yn cynnig y sesiynau cyngor ar-lein canlynol yn lle ein sesiynau galw heibio.

Sesiynau Cyngor Rhith Awtistiaeth

Slotiau ar gael i'w harchebu (hyd at 45 munud)

Pryd? Bob Dydd Mawrth - 10.30am, 11.30am, 1pm a 2pm

Beth? Dyma gyngor ar gyfer popeth sy'n gysylltiedig ag Awtistiaeth

Beth sydd ei angen arnaf? Ffôn neu liniadur CAMPUS, gwe-gamera, lawrlwytho ap 'Microsoft Teams', sicrhau cysylltiad rhyngrwyd

Sefydliad Iechyd y Byd? Mae hyn yn agored i unrhyw un yn ardal Gwent, 18+ (gyda neu heb ddiagnosis o Awtistiaeth)

Gyda phwy mae e? Bydd dau Weithiwr Cymorth a'n Mentor Cymheiriaid yn bresennol

Sut? Ffoniwch ein rhif swyddfa neu e-bost i archebu:


Dydd Gwener 12fed Mehefin

Casglu Gwybodaeth am Ethnigrwydd

Nod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yw sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaethau priodol, teg a hygyrch i'r gymuned gyfan. Er mwyn cydymffurfio â hyn, rydym nawr yn edrych i gasglu gwybodaeth am grwpiau Ethnig ein cleifion wrth fynd i apwyntiadau neu wrth gael eu harchebu dros y ffôn.


Dydd Iau 28ain Mai

Gwybodaeth gan Dîm Imiwneiddio Ysgol Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae brechiadau cyn-ysgol i blant rhwng 8 wythnos a 5 oed yn dal i fynd ymlaen mewn Meddygfeydd Teulu.

Mae'r brechiadau hyn yn amddiffyn rhag heintiau fel y pâs, y frech goch, llid yr ymennydd a niwmonia. Mae gweithdrefnau Ymbellhau Cymdeithasol a rheoli heintiau llym ar waith i'ch amddiffyn chi a'r staff nyrsio.

Mae'n hynod bwysig bod rhieni plant o dan bump oed sydd i gael eu himiwneiddio yn parhau i fynychu apwyntiadau a drefnwyd.

Bydd Canolfan Iechyd Plant/ Meddygon Teulu yn cysylltu â chi pan fydd brechiad yn ddyledus i'ch plentyn. Gwnewch bopeth o fewn eich gallu i ddod.

Yr unig reswm i beidio â mynychu yw os yw'r plentyn neu unrhyw aelod o'r cartref yn hunan-ynysu oherwydd COVID-19. Ar ôl y cyfnod o hunan ynysu, archebwch eich apwyntiad i sicrhau bod eich plentyn yn cael ei amddiffyn rhag afiechydon a chlefydau niweidiol.

Am fwy o wybodaeth ewch i Alw Iechyd Cymru.


Dydd Gwener 22ain Mai  

Meddygfa Glyn Ebwy

Ar ôl adleoli Meddygfa Glyn Ebwy dros dro i'r adran Cleifion Allanol yn Ysbyty Aneurin Bevan, gallwn gadarnhau y bydd y practis yn dychwelyd i'w adeilad ei hun ar Ddydd Gwener 29ain o Fai.
 
Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ddiolch yn ffurfiol i Dr Kunju a'i bartneriaid, ac i dîm Meddygfa Glyn Ebwy am eu cydweithrediad yn ystod y symudiad ac am ein helpu i ddarparu ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Dydd Mawrth 12fed Mai

Gwasanaethau Iechyd Rhywiol

Pa wasanaethau sydd ar gael?

 • Dechrau neu ailadrodd presgripsiwn pils atal cenhedlu
 • Dechrau neu ailadrodd presgripsiwn y pigiad atal cenhedlu
 • Asesu a rheoli problemau coil a mewnblaniad.
 • Asesu a rheoli problemau atal cenhedlu cyfredol.
 • Atal cenhedlu brys
 • Diagnosis a thrin mwyafrif yr heintiau a drosglwyddir yn rhywiol
  mewn pobl â symptomau.
 • Ymchwilio a thrin poen pelfig a cheilliol sy'n cychwyn yn sydyn
 • Ymchwilio a thrin wlserau organau cenhedlu
 • Gofal Ymosodiad Rhywiol
 • Gofal erthyliad
 • Gofal HIV

Sut alla i gael gafael ar y gwasanaethau hyn?

 • Ffoniwch 01633 431709
 • Ymgynghoriadau dros y ffôn
 • Dydd Llun - Dydd Gwener, 09:00-16:30
 • Rhoddir apwyntiadau ar gyfer ymgynghoriadau wyneb yn wyneb a chasglir meddyginiaeth ym Margoed / Casnewydd / Cwmbran
 • Mae'r gwasanaeth yn rhedeg 5 diwrnod yr wythnos

Beth am fy nghoil neu fewnblaniad? Maen nhw wedi rhedeg allan.

 • Ni fydd coil hormonaidd Jaydess yn gweithio ar gyfer atal cenhedlu y tu hwnt i 3 blynedd. Bydd coil hormonaidd 5 mlynedd Mirena / Levosert (IUS) yn gweithio ar gyfer atal cenhedlu hyd at 6 blynedd
 • Bydd y coil copr 10 mlynedd (IUD) yn gweithio ar gyfer atal cenhedlu hyd at 12 mlynedd
 • Bydd y Mewnblaniad progesteron yn unig yn gweithio ar gyfer atal cenhedlu hyd at 4 blynedd
 • Mae tystiolaeth o'r argymhellion hyn, ond os hoffech ddibynnu ar fath arall o atal cenhedlu nes eich bod wedi eu newid, gallwn gynnig bilsen atal cenhedlu i chi.

 


Dydd Llun 4ydd Mai

Ymgynghoriadau Fideo Cleifion Allanol

Fe'n hysbyswyd ei bod yn ymddangos nad yw cleifion sy'n aros am e-bost dilynol ar gyfer ymgynghoriadau fideo cleifion allanol wedi derbyn yr e-bost disgwyliedig. Fodd bynnag, wrth wirio, maent wedi darganfod bod yr e-bost wedi mynd yn syth i'w ffolder 'junk'.

Os ydych chi'n un o'r cleifion hyn sy'n disgwyl e-bost dilynol, gwiriwch eich mewnflwch/ ffolder 'junk' yn y lle cyntaf. Os nad ydych wedi derbyn e-bost o hyd, cysylltwch â ni ar 01495 765055 / ABB_RBC@wales.nhs.uk


Dydd Gwener 1af Mai 2020

Gwasanaethau Deintyddol

Rydym am sicrhau pobl yng Ngwent bod Practisau Deintyddol lleol ar agor ar gyfer cyngor neu ofal ddeintyddol brys. Os oes gennych broblem ddeintyddol nad yw wedi gwella gyda chyffuriau lleddfu poen, haint deintyddol neu lwmp, chwydd neu wlser nad yw wedi diflannu ar ôl pythefnos, fe'ch cynghorir i ffonio'ch deintydd neu linell gymorth ddeintyddol leol 01633 744387. Mae timau deintyddol yn eu practisau yn barod i'ch helpu gyda'ch ymholiadau. Byddant yn rhoi cyngor ac efallai y byddant yn ysgrifennu presgripsiwn ar gyfer cyffuriau lleddfu poen neu wrthfiotigau ar y dechrau. Os nad yw hyn yn helpu, yna gofynnir ichi ffonio'n ôl.

Ar hyn o bryd, dim ond cleifion â phroblemau deintyddol brys y gall deintyddion eu gweld. Y rheswm yw bod firws COVID-19 i'w gael yn y geg a'r trwyn. Mae driliau a graddwyr deintyddol yn defnyddio chwistrell ddŵr a phan fydd hyn yn cymysgu â'r firws mae'n cynhyrchu niwl mân o'r enw “aerosol” a all aros yn yr awyr am gyfnod mewn clinig deintyddol. Mae timau deintyddol wedi gorfod rhoi’r gorau i ddefnyddio’r offer hwn i gadw cleifion a thimau deintyddol yn ddiogel rhag dal y firws. Gall deintyddion eich gweld o hyd am fathau eraill o ofal brys fel gwisgo dant, neu dynnu dant poenus neu heintiedig.

Os oes gennych chi neu aelod o'r teulu symptomau COVID-19, efallai y bydd angen i chi gael eich gweld mewn canolfan ddeintyddol frys sydd â'r PPE cywir (masgiau, gynau, fisorau) i amddiffyn y tîm deintyddol. Gall y canolfannau hyn ddefnyddio driliau deintyddol os yw'n argyfwng, fel dannedd blaen wedi torri oherwydd damwain. Gall y llinell gymorth ddeintyddol neu'ch deintydd eich cyfeirio i gael eich gweld.


Dydd Iau 30ain Ebrill 2020

Clinigau 'AMD' a 'Lucentis' yn dal i redeg fel arfer

Sylwch, mae Clinigau AMD/ Lucentis hanfodol yng Nghanolfan Triniaeth Ysbyty Ystrad Fawr a Specsavers, Friars Walk, yn dal i weithredu fel arfer. Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau ynghylch eich apwyntiad neu driniaeth ar y naill safle neu'r llall, ffoniwch 01633 238612.


Dydd Mawrth 21ain Ebrill 2020

Atal Cenhedlu Hormonaidd Brys

Ardraws Cymru, darperir atal cenhedlu Hormonaidd Brys i raddau helaeth o Fferyllfeydd Cymunedol gan fferyllydd sydd wedi'i hyfforddi'n briodol. Er nad yw ymgynghoriad wyneb yn wyneb yn briodol ar hyn o bryd, gellir cynnal yr ymgynghoriad dros y ffôn. Os yw cyflenwad o feddyginiaeth yn briodol yna gellir trefnu hyn gyda'r fferyllfa sy'n darparu.


Dydd Iau 9fed Ebrill 2020

Oriau Agor Gŵyl y Banc ar gyfer Meddygfeydd a Fferyllfeydd

Bydd llawer o Feddygfeydd a Fferyllfeydd yn agor dros benwythnos Gŵyl Banc y Pasg i gefnogi eu cymunedau lleol.

Gweler amserlen oriau agor Meddygfeydd Teulu dros Ŵyl y Banc.

Gweler amseroedd agor Fferyllfeydd dros Ŵyl y Banc:

Mae'n bwysig nodi y bydd y Fferyllfeydd hyn yn darparu gwasanaeth cyfyngedig yn unig.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd darpariaeth Fferyllfa yn cael ei chyfyngu i ddosbarthu Presgripsiynau Acíwt Brys, ceisiadau Brys a chefnogaeth y Tu Allan i Oriau. Mae'n annhebygol y bydd casgliadau presgripsiwn a gwasanaethau dosbarthu (y ddau yn wasanaethau ddi-GIG) yn gweithredu a bydd capasiti cyfyngedig i ddosbarthu ail-bresgripsiynau “arferol”.


Dydd Mercher 8fed o Ebrill 2020

Gwasanaethau Pediatreg

Ydych chi'n ansicr ble i fynd i gael help gyda salwch, mân anhwylder neu anaf eich plentyn? Cyfeiriwch at y poster GIG canlynol (ar gael yn Saesneg yn unig yn anffodus), sy'n darparu llwybr clir i arwain rhieni ynghylch pryd a ble i ofyn am gyngor os yw'ch plentyn yn sâl neu â chyflwr iechyd sylfaenol. Gallwch hefyd lawrlwytho'r poster hwn.

Os ydych chi'n poeni oherwydd bod gan eich babi dwymyn neu

mae'ch plentyn yn sâl neu wedi'i anafu, cysylltwch â'ch Meddyg Teulu neu ewch i'r Adran Achosion Brys (Ysbyty Brenhinol Gwent neu Ysbyty Nevill Hall)

_________________________

Mae COVID-19 yn peri pryder, ond mae yna resymau eraill hefyd

gallai eich plentyn fod yn sâl

____________________________

Caniateir i un rhiant aros gyda'i blentyn bob amser.

Gweler wybodaeth bellach.  


Dydd Gwener 3ydd Ebrill 2020

Gwasanaeth Awdioleg

Oherwydd yr achos o COVID-19 mae'r holl Wasanaethau Awdioleg, gan gynnwys y Clinig Atgyweirio 'Galw Heibio', ar gau.

Yn y cyfamser, mae staff ar gael i ddarparu cefnogaeth a chyngor. Defnyddiwch y manylion canlynol i gysylltu â'r adran. Os oes angen batris newydd arnoch, ffoniwch a gellir anfon y rhain atoch yn y post.

 • Ffôn:

01443 802 446

01443 802 445

01873 732800

 • Testun:

07814 610 009

 • E-bost

gwentrghaud.ABB@wales.nhs.uk


Dydd Iau 2il Ebrill 2020

Llinell Cyngor Ffisiotherapi MSK

O ganlyniad i sefyllfa bresennol Covid 19, mae'r holl wasanaethau Cleifion Allanol Ffisiotherapi ar gau. Os oes gennych broblem cyhyrysgerbydol newydd, sef broblem gydag esgyrn, cymalau a chyhyrau, a hoffech gael gwybodaeth a chyngor, gallwn eich helpu chi.

Gallwch ymweld â'n hen wefan i gael cyngor hunangymorth neu gallwch ein ffonio ar:

01495 768641, 01495 768642, 01495 768616


Dydd Mercher 1af Ebrill 2020

Newidiadau i'n Gwasanaethau Ymweliadau Iechyd a Nyrsio Ysgol

Yng ngoleuni'r sefyllfa bresennol, mae'r ffordd yr ydym yn darparu gofal trwy ein Gwasanaethau Ymweliadau Iechyd a Nyrsio Ysgol yn newid. Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaethau addasedig ar gael isod:


Dydd Mawrth 31ain Mawrth 2020

Newidiadau Dros Dro i Feddygfeydd

Mae pob Meddygfa yn ardal y Bwrdd Iechyd yn barod i drin cleifion a amheuir sydd â Coronafeirws (Covid 19), a'r rhai a gadarnhawyd, ac maent yn dilyn y fframwaith cymunedol cenedlaethol i wneud hynny.

Bydd a gynigir gan Meddygfeydd yn ystod Pandemig Coronafeirws yn digwydd naill ai mewn ardal ynysig o'r Feddygfa, mewn Canolfan Asesu Clinigol dros dro, neu gartref.

Er mwyn atal y firws rhag lledaenu, mewn rhai ardaloedd, mae Meddygfeydd wedi cydweithio â Phractisau eraill i gyflwyno cyfleusterau gyrru dros dro a fydd yn lleihau nifer y bobl sy'n mynd i mewn i adeiladau. Mae pebyll mawr y tu allan i adeiladau Meddygfeydd yn darparu ardal breifat, a fydd yn caniatáu i gleifion aros yn eu cerbyd wrth i arsylwadau cychwynnol cleifion gael eu cynnal. Yna bydd timau’r Feddygfa yn penderfynu a oes angen cyngor, triniaeth, apwyntiad wyneb yn wyneb, neu atgyfeiriad ar gleifion.

Ni fydd y cyfleusterau hyn yn cynnal profion ar gyfer COVID-19. Ni ddylai unrhyw un sydd ag unrhyw symptomau o COVID-19 fynd i un o'r Canolfannau Asesu hyn, a dylent barhau i ddilyn y canllawiau hunan-ynysu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/


Dydd Llun 30ain Mawrth 2020

Newidiadau i'r Adran Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Gwent

Mae'r ffordd yr ydym yn rhedeg ein Hadran Achosion Brys a'n Huned Asesu Meddygol yn Ysbyty Brenhinol Gwent wedi newid dros dro, oherwydd yr achos Coronafeirws.

Pan fydd cleifion yn cyrraedd yr adran, byddant yn cael eu treialu (o gael gwiriad cychwynnol) y tu allan i'r adran. Bydd gofyn i gleifion giwio mewn ardal awyr agored, sydd dan orchudd. Gofynnir i bobl giwio yn unol â chanllawiau Pellter Cymdeithasol, dau fetr oddi wrth ei gilydd, gyda llinellau wedi'u marcio ar y llawr i helpu i arsylwi ar hyn.

Y tu mewn i'r ysbyty, rydym wedi datblygu dau faes Asesu a Thrin - un ar gyfer cleifion sydd â symptomau Coronafeirws, a'r llall ar gyfer cleifion nad ydynt yn dangos unrhyw symptomau Coronafeirws. Mae hyn er mwyn lleihau lledaeniad y firws.

Hoffem ddiolch i'n cleifion am eu hamynedd a'u dealltwriaeth ar yr adeg hon.


Dydd Sadwrn 28ain Mawrth 2020

Gwasanaeth Awdioleg

Oherwydd yr achos o COVID-19 mae'r holl Wasanaethau Awdioleg, gan gynnwys y Clinig Atgyweiro 'Galw Heibio', ar gau.

Yn y cyfamser, mae gennym staff ar gael i ddarparu cefnogaeth a chyngor. Defnyddiwch y manylion canlynol i gysylltu â'r adran. Gallwn drefnu apwyntiad ar gyfer achosion brys. Os oes angen batris newydd arnoch, ffoniwch a gellir anfon y rhain atoch yn y post.

Ffôn: 01443 802 446, 01443 802 445

Neges Testun: 07814 610 009

E-bost: gwentrghaud.ABB@wales.nhs.uk


Dydd Gwener 27ain Mawrth 2020

Canslo pob Apwyntiad Deintyddol Arferol

Ein blaenoriaeth yw eich cadw chi a'n Timau Deintyddol yn ddiogel, felly peidiwch â mynd i'ch Meddygfa Ddeintyddol. Os oes gennych broblem Ddeintyddol Brys neu Argyfwng, ffoniwch yn gyntaf.

Os nad oes gennych Ddeintydd, yna ffoniwch y Llinell Gymorth Deintyddol ar 01633 744387.

Peidiwch â mynychu eich Meddygfa Ddeintyddol leol oni bai bod gennych apwyntiad brys wedi'i trefnu ymlaen llaw.


Dydd Iau 26ain Mawrth 2020

 
Gwybodaeth Bwysig ynghylch y Gwasanaeth Trawma ac Orthopedig yn ystod pandemig COVID-19
 
Oherwydd COVID-19, mae'r ffordd rydyn ni'n darparu gofal yn y Gwasanaeth Trawma ac Orthopedig yn newid.
 
Mae pob Apwyntiad a Llawdriniaeth Ddewisol (heblaw brys) wedi'u canslo, ond bydd y Gwasanaethau Brys yn parhau, er gyda rhai newidiadau.
 
Mae pob Apwyntiad Clinig Torri Esgyrn (Brys) yn Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Brenhinol Gwent wedi cael eu canslo a'u hadleoli i Ysbyty Ystrad Fawr, lle bydd yr holl Glinigau Torri Esgyrn hyd y gellir rhagweld yn cael eu hwyluso. Os oedd gennych Apwyntiad Clinig Torri Esgyrn yn y naill neu'r llall o'r safleoedd hyn, byddwch yn derbyn gwybodaeth ynghylch dyddiad ac amser newydd yn Ysbyty Ystrad Fawr.
 
Bydd Llawfeddygaeth Trawma (Brys) yn parhau i gael ei hwyluso yn Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Brenhinol Gwent, gyda rhai gweithdrefnau hefyd yn cael eu cynnal yn Ysbyty Gwynllyw.
 
Mae'r Ymgynghorwyr Trawma ac Orthopedig yn adolygu anghenion cleifion fesul achos. Bydd y tîm archebu/ amserlennu yn cysylltu â chi os yw Llawfeddyg Orthopedig Ymgynghorol o'r farn ei bod yn angenrheidiol yn glinigol i chi gael eich gweld.
 
Ar gyfer unrhyw ymholiadau brys, lle bo hynny'n bosibl, cysylltwch â ni ar y cyfeiriadau e-bost isod, gan fod llinellau ffôn yn parhau i fod yn hynod o brysur.
 
Ein nod yw ymateb i bob e-bost o fewn 48 awr, ond o ystyried y sefyllfa bresennol, efallai y bydd ymatebion i ymholiadau yn cael eu gohirio.
 
Cleifion Allanol - OrthopaedicOutpatients.ABB@wales.nhs.uk
Cleifion Preswyl - OrthopaedicTreatments.ABB@wales.nhs.uk

Uned Cludiant Gastroenteroleg

Mae'r Uned Gludiant Gastroenteroleg wedi symud o Ysbyty Brenhinol Gwent i Uned Ddydd Springfield yn Ysbyty Gwynllyw. Mae hyn er mwyn i ni allu parhau i roi triniaeth i'n cleifion. Fodd bynnag, oherwydd y sefyllfa bresennol, rhaid i gleifion fynychu ar eu pennau eu hunain a chânt eu gwirio cyn mynd i mewn i'r Uned.
Am unrhyw ymholiadau e-bostiwch : GAU.abb@wales.nhs.uk

Canolfan Cyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol
 
Mae'r Ganolfan Cyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol wedi gwneud newidiadau dros dro i'w horiau agor. Ar unwaith, byddwn ar gau ar Ddydd Sadwrn, ond byddwn yn parhau i fod ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 8:00 am a 6:00 pm.

Os ydych yn galw i holi a fydd eich apwyntiad yn digwydd neu beidio, byddwch yn sicr y byddwn yn cysylltu â chi'n uniongyrchol os bydd unrhyw newidiadau.
 
Diolch am eich amynedd a'ch dealltwriaeth ar yr adeg hon.
 
Am fwy o wybodaeth gweler gwefannau Iechyd Cyhoeddus Cymru a Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Dydd Mawrth, 24ain Mawrth 2020

Rydym yn ymwybodol y bu gwybodaeth gamarweiniol ar Gyfryngau Cymdeithasol ynghylch gofyn i'ch Meddyg Teulu/ Fferyllydd Meddygfa am 'Becynnau Achub'.

Er eglurhad, NID ydym yn cyflenwi cyrsiau Steroid a Gwrthfiotigau "Rhag Ofn" (a elwir yn 'Becynnau Achub') i unrhyw un heblaw'r rhai a oedd eisoes yn eu derbyn cyn yr Achos Coronafeirws.

Rydym yn deall y bydd pobl â Chyflyrau Anadlol Sylfaenol, fel Asthma a COPD, yn poeni sut y gallai'r Coronafeirws effeithio arnynt.

Gweler y cyngor canlynol:

- Defnyddiwch eich Anadlwyr fel y cawsoch eich cynghori gan eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol, er mwyn rheoli eich Cyflwr Sylfaenol cystal â phosibl.

- Ewch i www.asthma.org.uk/advice/inhaler-videos/ i weld rhywfaint o ganllawiau fideo ar ddefnyddio'ch Anadlydd, hyd yn oed os ydych chi'n sicr eich bod chi'n gwybod sut i ddefnyddio'ch Anadlydd.

- Cysylltwch â'ch Meddygfa Teulu dros y ffôn os ydych chi'n credu bod eich symptomau Asthma neu COPD cyfredol yn gwaethygu.

- Ffoniwch 111 os yw'r symptomau hyn yn ddifrifol, os credwch eu bod yn symptomau Coronafirws, neu os nad yw eich Feddygfa Teulu ar agor i gael cyngor oddi wrthynt.


Dydd Llun, 23ain Mawrth 2020

Meddygfa Teulu Glyn Ebwy

O Ddydd Mawrth, 24 Mawrth 2020, bydd Meddygfa Teulu Glyn Ebwy yn adleoli dros dro o'i safle presennol. Bydd y gwasanaethau Gofal Sylfaenol i gleifion yn cael eu darparu o'r Adran Cleifion Allanol, Ysbyty Aneurin Bevan, Ffordd Leim, Glyn Ebwy. Ni fydd rhifau cyswllt y Feddygfa yn newid yn ystod yr amser hwn.

Mae'r adleoli wedi'i wneud gyda chefnogaeth llawn y Partneriaid Meddygon Teulu a'u tîm. Mae hwn yn gam angenrheidiol i ganiatáu i safle'r Feddygfa gael ei defnyddio fel Canolfan Asesu leol yn ystod y Pandemig Covid-19.

Sicrhewch y bydd cleifion Meddygfa Glyn Ebwy sydd angen gwasanaethau eu Meddyg Teulu yn ystod yr amser hwn yn profi ychydig iawn o aflonyddwch, a byddwch yn dal i allu cyrchu'r gwasanaeth trwy gydol yr adleoli.

O Ddydd Mawrth ymlaen, bydd staff y Feddygfa wrth law yn Ysbyty Aneurin Bevan i helpu i lywio cleifion sy'n mynychu'r safle.

Hoffai Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ddiolch yn ffurfiol i Dr Kunju a Phartneriaid, a Thîm Meddygfa Glyn Ebwy am eu cydweithrediad yn y cam hwn ac am ein helpu i baratoi ar gyfer yr amser heriol sydd o'n blaenau.


Gwasanaeth Adsefydlu Cardiaidd

Yng ngoleuni cyngor cyfredol y llywodraeth ynghylch Pellhau Cymdeithasol, ni allwn ddarparu ein gwasanaeth arferol. Er mwyn parhau i ddarparu cefnogaeth, arweiniad a chyngor i gleifion newydd a phresennol sydd angen Adferiad Cardiaidd, byddwn nawr yn darparu'r gwasanaeth hwn trwy ymgynghoriadau ffôn. Bydd ein tîm amlddisgyblaethol mewn cysylltiad er mwyn eich cadw'n iach yn gorfforol ac yn feddyliol ac mor egnïol â phosibl.

Os ydych chi wedi cael eich cyfeirio i'r gwasanaeth neu os ydych chi'n glaf presennol, bydd eich tîm lleol mewn cysylltiad â chi.


Arferion Deintyddol

Sylwch fod pob un o'n Meddygfeydd Deintyddol dim ond yn derbyn argyfyngau tan y dyfodol rhagweladwy.


Dydd Sadwrn 21ain Mawrth 2020

Gwasanaethau Mamolaeth

Rydym yn deall bod llawer o bryder ar hyn o bryd ynglŷn â darparu Gofal Mamolaeth, ac yn benodol, Gofal Cyn Geni.

Hoffwn eich sicrhau y byddwn yn parhau i ddarparu gofal. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i ni newid sut mae'r gofal hwn yn cael ei ddarparu, a gallai hyn olygu y bydd ymgynghoriad ffôn yn hytrach na chyfarfod wyneb i wyneb ar gyfer rhai apwyntiadau.

Byddem yn eich cynghori i barhau i fynychu apwyntiadau wedi'u cynllunio, gan gynnwys unrhyw sganiau oni bai ein bod yn cysylltu â chi, fodd bynnag, gofynnwn i chi fynychu ar eich pen eich hun.

Mae Iechyd a Lles eich hun a'ch babi yn bwysig iawn i ni, ac os oes gennych bryderon yn ymwneud â beichiogrwydd, gan gynnwys ar gyfer Rhoi Genedigaeth, dylech barhau i gysylltu â ni ar y rhifau a ddarperir yn eich cofnodion llaw. Pe gallech osgoi galw'r rhifau hyn i wirio bod apwyntiadau'n mynd ymlaen, byddai hynny'n ddefnyddiol iawn.

Er gwaethaf newidiadau i ymweld yn ein hysbytai, byddwch yn dal i allu cael un partner geni gyda chi ar gyfer eich genedigaeth a'r person hwnnw fydd eich ymwelwyr enwebedig am eich amser ar y ward ar ôl genedigaeth. Rydym yn deall y bydd hyn yn peri gofid mawr i lawer o'n ddarpar mamau a'u teuluoedd, ond gofynnwn i chi gadw at hyn yn ystod yr amser anodd hwn er mwyn eich cadw chi, eich babi a'n staff yn ddiogel.

Rydym hefyd wedi gorfod canslo ein dosbarthiadau cynenedigol, fel crefft rieni a ioga beichiogrwydd. Fodd bynnag, dilynwch Wasanaethau Mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i weld ystod o fideos ar-lein i'ch helpu chi trwy'ch beichiogrwydd.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth a phob lwc gyda'ch beichiogrwydd a'ch genedigaeth.


Dydd Gwener 20fed Mawrth 2020

Iechyd Rhywiol

Oherwydd Coronavirus (COVID-19), bydd darpariaeth y gwasanaeth Iechyd Rhywiol yn newid. O 9:00 am ar Ddydd Llun 23ain o Fawrth 2020, bydd yr holl wasanaethau 'Galw Heibio' yn dod i ben am gyfnod amhenodol.

Bydd apwyntiadau ar gael mewn 4 hyb: -

Peidiwch â mynychu'r canolfannau hyn os nad oes gennych apwyntiad.

Gofynnir i bob cleient ffonio 01633 431709 i gael apwyntiad rhwng 09:00-12:00 a 13:00-16:30.
 

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig apwyntiadau ar gyfer pob math o atal cenhedlu a heintiau rhywiol (yn amodol ar argaeledd staff).

Dylir ffonio am apwyntiad dim ond os yw'n hollol angenrheidiol. Peidiwch â mynychu eich apwyntiad os oes gennych symptomau coronafirws.

Daiff yr apwyntiadau a archebwyd isod i ben nes bydd rhybudd pellach - fasectomi, PREP, clinig coil a mewnblaniad anodd a chwnsela seicorywiol, ond gall hyn newid.

Os hoffech gael gwybodaeth am opsiynau atal cenhedlu ewch i'r ddwy wefan ragorol hon:


Uned Clyw a Chydbwysedd

Oherwydd yr achos o COVID-19, mae'r holl Wasanaethau Awdioleg, gan gynnwys y Clinig Atgyweirio Galw Heibio ar gau. Yn y cyfamser, mae staff ar gael i ddarparu cefnogaeth a chyngor dros y ffôn, neges destun neu e-bost. Defnyddiwch y manylion cyswllt isod i gysylltu.

Rydym yn gallu cynnig batris trwy'r post. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod a gallwn anfon cyflenwad atoch. Os ydych chi'n defnyddio ein rhif testun neu e-bost, cynhwyswch eich enw a'ch cyfeiriad.

I gael diweddariadau pellach yn y dyfodol, ewch i'n tudalennau Awdioleg.

 


Dydd Iau 19eg Mawrth 2020

Fferyllfeydd Cymunedol

Byddwch yn ymwybodol, o yfory (20/03/2020), y bydd Fferyllfeydd Cymunedol ar gau rhwng 12pm-2pm bob dydd.

Mae ein Fferyllfeydd Cymunedol yn gweithio i gwrdd â lefelau eithriadol uchel o alw a bydd y cyfnodau byr hyn o gau yn caniatáu i dimau Fferylliaeth ddal i fyny i archebu a dosbarthu meddyginiaeth gyda chyn lleied o dynnu sylw â phosib.

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd y penderfyniad hwn yn anghyfleus i rai, ond mae'n gam mawr ei angen i ganiatáu cyflenwi meddyginiaethau yn ddiogel ac yn barhaus i'n cleifion.


Mamolaeth

Yng unol â chanllawiau Pellhau Cymdeithasol cyfredol, rydym wedi canslo dosbarthiadau addysg cynenedigol ac ioga beichiogrwydd dros dro.

Er mwyn sicrhau bod menywod yng Ngwent yn dal i allu cyrchu'r gwasanaethau hyn, rydym yn llunio fideos o'r sesiynau hyn i'w rhannu ar grŵp Cyfryngau Cymdeithasol preifat y bydd menywod o dan ein gofal yn cael eu gwahodd iddynt. Bydd y sesiynau ar-lein hyn ar gael i bob menyw feichiog ar draws ardal y Bwrdd Iechyd.

Gellir gwylio'r fideos ar unrhyw adeg, ond bydd sesiwn Holi ac Ateb wythnosol fyw ar-lein gydag un o'n Bydwragedd Ymgynghorol i gynnig cefnogaeth bellach.

Bydd staff Ymwelwyr Iechyd a Blynyddoedd Cynnar, sydd hefyd yn darparu Addysg Cynenedigol, hefyd yn sicrhau bod fideos ar gael i'w rhannu ar yr un platfform.

Gobeithiwn y bydd y ddarpariaeth ar-lein hon ar gael o ddechrau'r wythnos nesaf.

Os oes gan fenywod unrhyw bryderon mewn perthynas â'u beichiogrwydd, dylent gysylltu â'u Bydwraig neu Ysbyty ar unrhyw adeg ynghylch y niferoedd a ddarperir iddynt.


Gwasanaeth Haematoleg Glinigol

Adleoli'r gwasanaeth Haematoleg Glinigol o Ysbytai Brenhinol Gwent a Nevill Hall i Ysbyty Ystrad Fawr

Blaenoriaeth y Bwrdd Iechyd o flaen bopeth yw diogelwch ei gleifion a'i weithlu. Yng ngoleuni'r achos diweddar COVID-19, mae'r Bwrdd Iechyd wedi cymryd y penderfyniad i symud gwasanaethau Haematoleg Glinigol a ddarperir ar hyn o bryd yn Ysbyty Brenhinol Gwent ac Ysbyty Nevill Hall i Ysbyty Ystrad Fawr o Ddydd Gwener 20ain o Fawrth 2020. Mae hyn yn cynnwys pob: -

 • Achos Dydd
 • Asesiad
 • Claf Preswyl

Bydd gwasanaethau Cleifion Allanol Haematoleg yn aros yn Ysbyty Brenhinol Gwent ac Ysbyty Nevill Hall am y tro ond mae disgwyl iddynt ddilyn yn fuan a darperir mwy o wybodaeth unwaith y bydd ar gael.