Unedau Mân Anafiadau

Mae'r ffordd rydyn ni'n darparu gofal iechyd yng Ngwent yn newid


Cymerwch gip ar y fideo canlynol sy'n dweud wrthych beth all ein Unedau Mân Anafiadau eu cynnig i chi.

 


Gellir trin oedolion a phlant dros flwydd oed sydd ag ystod eang o anafiadau yn ein Hunedau Mân Anafiadau. Mae'r Unedau hyn yn cael eu rhedeg gan dîm profiadol o Ymarferwyr Nyrsio Brys, Nyrsys Brysbennu a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig. Gallwch ymweld ag un o'n Unedau am:

 • Anaf i fraich neu goes, sy'n cynnwys esgyrn wedi torri a datgymalu bysedd traed neu fysedd
 • Clwyfau, crafiadau a mân losgiadau
 • Anafiadau i'r pen, os na fuoch yn anymwybodol ac nad ydych yn cymryd cyffuriau i deneuo’r gwaed
 • Anafiadau i’r wyneb, os na fuoch yn anymwybodol
 • Mân anafiadau i'r gwddf a'r cefn, ar yr amod eich bod yn gallu symud, nad oes gennych binnau bach yn eich breichiau neu goesau ac nad ydych wedi cwympo o uchder sy'n fwy na phum gris neu 1m
 • Mân anafiadau i'w gefn ar yr amod bod y claf yn symudol, nad oes ganddo binnau na nodwyddau yn ei goesau, nad yw wedi cwympo o uchder sy'n fwy na 5 grisiau neu 1 metr
 • Anafiadau i’r llygaid, clust neu drwyn ac ati
 • Anafiadau i’r asennau
 • Brathiadau gan bryfed, anifeiliaid neu bobl​​​​​​​

A gellir darparu'r canlynol:

 • Mynediad i Belydrau-X am anafiadau
 • Cau clwyfau gan gynnwys pwytho a gludo
 • Rhwymau
 • Castiau plastr, sblintiau, strapiau a slingiau
 • Adleoli mân ddatgymaliadau
 • Tynnu pethau estron o’r corff
 • Golchi llygaid
 • Rhoi meddyginiaeth i drin yr anaf
 • Gweinyddu brechlynnau tetanws ar gyfer anafiadau yn unig

Ni all Mân Unedau Anafiadau drin:

 • Annwyd, peswch, dolur gwddf, clust, brechau, tymereddau
 • Heintiau wrinol, cystitis neu broblemau cathetr
 • Problemau deintyddol
 • Damwain ag anaf i'r abdomen/ stumog
 • Poen abdomen
 • Poen yn y frest
 • Cwymp
 • Problemau anadlu
 • Strôc
 • Gorddos a gwenwyn
 • Aelodau poenus, cymalau neu gefnau (heb eu hachosi gan anaf)
 • Cwynion croen gan gynnwys berwau a brechau
 • Clwyfau na chawsant eu hachosi yn ystod damwain

 

Cael y gofal iawn

Gall GIG 111 helpu os oes gennych broblem feddygol frys ac nad ydych yn siŵr beth i'w wneud. I gael help gan GIG 111:

- ewch i 111.nhs.uk (ar gyfer pobl 5 oed a hŷn yn unig)
- ffoniwch 111

Rydych chi'n ateb cwestiynau am eich symptomau ar y wefan, neu trwy siarad â chynghorydd sydd wedi'i hyfforddi'n llawn ar y ffôn a gallwch ofyn am gyfieithydd os oes angen un arnoch chi. Yn dibynnu ar y sefyllfa, byddwch yn:

- darganfod pa wasanaeth lleol all eich helpu chi
- cael eich cysylltu â Nyrs, Deintydd Brys, Fferyllydd neu Feddyg Teulu
- cael apwyntiad wyneb yn wyneb os oes angen un arnoch chi
- cael gwybod sut i gael unrhyw feddyginiaeth sydd ei hangen arnoch
- cael cyngor hunanofal

Os ydych chi'n profi symptomau sy'n peryglu bywyd, dylech ffonio 999.