Ysbyty Athrofaol y Faenor

Bydd ein Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol newydd - Ysbyty Athrofaol y Faenor - yn darparu canolfan ragoriaeth yng nghanol Gwent i drin cleifion sâl yr ardal. Bydd gan yr ysbyty 560 o welyau (gan gynnwys trolïau a chotiau) a bydd yn cynnwys Uned Asesu Acíwt 24 awr, Adran Achosion Brys a Pad Hofrennydd.
 
Dechreuodd y gwaith adeiladu gan y prif gontractwr, Laing O'Rourke, yn ystod haf 2017. Disgwylir i'r ysbyty gael ei gwblhau erbyn hydref 2020 a derbyn y cleifion cyntaf yn ystod gwanwyn 2021.
 
Mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru o oddeutu £350 miliwn yn dangos pleidlais o hyder yn yr ysbyty newydd fel ffordd o wireddu nodau ein rhaglen Dyfodol Clinigol.
 
Bydd Ysbyty Athrofaol y Faenor yn galluogi'r Bwrdd Iechyd i wahanu gofal brys ac arbenigol oddi wrth ofal mwy arferol. Bydd hefyd yn sicrhau y gallwn barhau i ddenu a chadw'r staff gorau i weithio yn ein gwasanaethau, er mwyn cynnal y safonau gofal uchaf.
 

Bydd yr Ysbyty yn adnodd canolog i Gwent a fydd yn darparu gofal i bobl sy'n ddifrifol wael neu sydd â phroblemau neu gyflyrau cymhleth na ellir eu rheoli'n ddiogel yn un o'r Ysbytai Cyffredinol Lleol.

Bydd yn darparu gwasanaeth derbyniadau brys 24/7 i gleifion sydd angen gwasanaethau Gofal Arbenigol a Chritigol ac ar ôl 10pm bob nos, derbyniadau o bob rhan o Went a De Powys.

 • Pob derbyniad brys ar gyfer salwch ac anafiadau mawr a'r rhai sydd angen atgyfodiad;
 • Llawfeddygaeth Frys a Gofal Thrawma
 • Llawfeddygaeth Fawr a Chyd-forbidrwydd (mwy nag un cyflwr difrifol)
 • Uned Asesu Brys
 • Gofal Critigol
 • Uned Cardiaidd Acíwt
 • Cleifion Preswyl Cardioleg
 • Strôc Acíwt Hyper
 • Meddygaeth Acíwt
 • Cleifion Preswyl obstetreg a genedigaethau risg uchel
 • Uned Asesu Plant
 • Uned Gofal Dwys Newyddenedigol a Gofal Arbennig Babanod
 • Cleifion Preswyl pediatreg
 • Llawfeddygaeth cleifion Preswyl Pediatreg
 • Diagnosteg
 • Endosgopi brys

Fodd bynnag, ni fydd mân anafiadau neu salwch yn cael eu trin ar y safle hwn a bydd darpariaeth gyfyngedig i gleifion allanol gan y bydd hyn ar gael mewn Ysbytai Cyffredinol Lleol.

 

Parcio

Mae parcio yn aml yn broblem yn rhai o'n Ysbytai Cyffredinol Lleol oherwydd eu lleoliad a'u defnydd. Mae Ysbyty Athrofaol y Faenor wedi'i gynllunio gyda:

 • 600 o leoedd parcio ceir i staff
 • 300 o leoedd i ymwelwyr
 • 20 lle Uned Asesu Plant