Neidio i'r prif gynnwy

FasgwlaiddDDdCymru

Dyfodol Gwasanaethau Fasgwlaidd yn Ne-ddwyrain Cymru


Mae nifer o heriau cynyddol sy’n wynebu gwasanaethau fasgwlaidd yn Ne-ddwyrain Cymru, sy’n golygu na ellir cynnal y gwasanaeth ar ei ffurf bresennol ar gyfer y dyfodol. Mae cyfluniad gwasanaethau fasgwlaidd ar draws y rhanbarth wedi’i drafod yn helaeth ers llawer o flynyddoedd. Cafodd llawer o opsiynau eu harchwilio a chafodd cyfres o argymhellion eu sefydlu.

Mae gan ein Byrddau Iechyd yn Ne-ddwyrain Cymru gysylltiadau gwaith hirsefydlog, ac mae Rhwydwaith Fasgwlaidd De-ddwyrain Cymru wedi cael ei sefydlu’n ffurfiol i wella cydweithrediad a nodi’r model gofal gorau ar gyfer y dyfodol. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys:

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gyda’n gilydd, rydym yn cynnig nifer o newidiadau i wasanaethau fasgwlaidd yn ein rhanbarth a fydd yn ei wneud yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol, ac yn bwysicach oll, yn arwain at ofal cleifion a chanlyniadau gwell. Gan ystyried canllawiau cenedlaethol a chyngor arbenigol, mae model prif ganolfan a lloerennau wedi’i nodi fel y ffordd orau o ddarparu gofal fasgwlaidd ar draws rhanbarth De-ddwyrain Cymru.

Byddai’r model hwn yn golygu y byddai’r holl lawdriniaethau fasgwlaidd mawr yn cael eu cynnal yn Ysbyty Athrofaol Cymru fel y prif ganolfan, ond byddai’ rhan fwyaf o’r gofal yn cael ei ddarparu yn nes at gartrefi pobl mewn ysbytai lloeren. Mae hyn yn cynnwys asesiadau cyn llawdriniaeth, ymchwiliadau a gofal adfer.


Hoffem glywed gennych chi, poblogaeth De-ddwyrain Cymru, i gael eich barn ar y model gofal arfaethedig...

Rydym wedi casglu gwybodaeth am natur gwasanaethau fasgwlaidd, y drefn bresennol, yr heriau sy’n ein hwynebu, ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a’r buddion i gleifion. Manteisiwch ar y cyfle i ddysgu mwy am y newidiadau arfaethedig a chyflwynwch eich adborth. Mae’r gwasanaethau hyn yn rhan hanfodol o’n seilwaith gofal iechyd yn Ne-ddwyrain Cymru.

Darllenwch y ddogfen Dyfodol Gwasanaethau Fasgwlaidd yn Ne-ddwyrain Cymru a chyflwynwch eich adborth drwy ein harolwg.


Dogfennau defnyddiol:

 

Rhannwch eich safbwyntiau...

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n Cynghorau Iechyd Cymuned a sefydliadau partner eraill i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn cael y cyfle i ddysgu am y rhaglen hon a rhannu eu safbwyntiau. Mae’n bwysig ein bod yn clywed eich meddyliau a’ch safbwyntiau wrth i ni ddechrau datblygu ein cynlluniau.

Mae ein digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi'u cynllunio fel y canlynol:

 • Dydd Mercher 10 Mawrth, 2021 am 14:00 ar Microsoft Teams
 • Dydd Mercher 10 Mawrth, 2021 am 18:00 ar Microsoft Teams
 • Dydd Mawrth 16 Mawrth, 2021 am 18:00 ar Microsoft Teams
 • Dydd Mercher 17 Mawrth, 2021 am 18:00 ar Microsoft Teams
 • Dydd Iau 18 Mawrth, 2021 am 18:00 ar Microsoft Teams 

Os hoffech fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau cyhoeddus, anfonwch e-bost at ABB. Engagement@wales.nhs.uk i gofrestru.

Bydd y cyfle hwn i ymgysylltu â’r cyhoedd yn para 8 wythnos o ddydd Gwener 19 Chwefror i ddydd Gwener 16 Ebrill 2021.

Rhowch adborth i ni drwy gwblhau’r arolwg byr hwn:

Cwblhau’r arolwg ar-lein

Fel arall, gallwch lenwi’r ffurflen yn y ddogfen Dyfodol Gwasanaethau Fasgwlaidd yn Ne-ddwyrain Cymru a’i hanfon atom mewn dwy ffordd:

 • Drwy ei sganio, neu drwy dynnu llun o ansawdd da a’i anfon atom dros e-bost at sewales.vascular@wales.nhs.uk
 • Ei hanfon drwy’r post at y cyfeiriad isod:

ENGAGE WITH US
Woodland House
Maes-y-coed Road
Cardiff
CF14 4HH

I siarad ag aelod o’r tîm i gael rhagor o arweiniad, ffoniwch: 02921 836068