Neidio i'r prif gynnwy

Byddwch yn Arwr Y Gaeaf

Rydyn ni'n credu bod ein staff gweithgar y GIG yn Archarwyr, yn enwedig pan fydd pethau'n mynd yn anodd yn ystod y Gaeaf. Oherwydd hyn, rydym wedi bod yn cyflwyno siocledi Heroes i staff sydd wedi'u henwebu fel 'Arwyr Gaeaf' fel arwydd bach o werthfawrogiad am eu gwaith caled a'u hymroddiad i 'roi CHI yn Gyntaf y Gaeaf hwn'.

Cymerwch gip ar rai o Arwyr Gaeaf eleni o Gaeaf 2019/2020, a gweler pam y cawsant eu henwebu ...
 
Cyhoeddwyd yr eitemau hyn hefyd ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, y gallwch eu dilyn i gael mwy o wybodaeth.
 
#ByddwchYnArwryGaeaf
 
 

Tîm Deintyddol y Tu Allan i Oriau

  "Maen nhw'n gwneud yn siŵr bod pobl yng Ngwent allan o boen ac yn derbyn gofal da"- Roedden nhw'n brysur yn gweld llawer o gleifion ar y prynhawn wnaethon ni ymweld â nhw!

 

David Brunnock, Aelod Tîm Arlwyo, Ysbyty Brenhinol Gwent

"Mae mor garedig a gofalgar i'r cleifion. Mae'n gwneud ymdrech i ddarganfod beth yw hoff a chas bethau cleifion ac mae bob amser yn sicrhau bod bwyd a diod yn cael eu gadael i'r rhai nad ydynt yn gallu gofyn ac mae bob amser yn cyfathrebu'n dda iawn â staff nyrsio o ran anghenion cleifion. Mae hyn mor bwysig ar ward oedolion hŷn gan fod angen maeth a hydradu"

Nyrs Feithrin Emma, Uned Asesu Plant, Ysbyty Brenhinol Gwent

 "Derbyniwyd fy merch 5 oed gyda haint ar y frest ac roedd yn nerfus iawn. Pan wnaeth nyrs Emma ei "rhifau hud" (Sylwadau), fe wnaeth hi hefyd cymryd 'rhifau' ci tegan fy merch. Gwnaeth bwysedd gwaed ar y ci a hyd yn oed lapiodd ei paw i fyny mewn bandoed. Roedd fy merch wrth ei bodd ac roedd gofal a charedigrwydd Emma yn rhagorol. Ystum syml a oedd yn golygu llawer iawn i unigolyn pum mlwydd oed oedd wedi dychryn."

Y Tîm Cyswllt Seiciatrig, Ysbyty Brenhinol Gwent ac Ysbyty Nevill Hall

"Mae'r tîm yn gweithio'n ddiflino i gefnogi'r Adran Achosion Brys, yn ogystal â gweddill yr Ysbyty, gyda chleifion sy'n profi problemau Iechyd Meddwl."

Uned Strôc Hyper-Aciwt, Ward 'C5 West', Ysbyty Brenhinol Gwent
 "Maent wedi cael Gaeaf eithriadol o brysur ac maent yn parhau i ddarparu gofal rhagorol i bob un o'n cleifion strôc. Mae'r staff bob amser yn rhoi 110% ac mae'r gofal a roddir heb ei ail."

Ward 'C7 West', Ysbyty Brenhinol Gwent

  "Maent yn glod i'w proffesiynau gan eu bod yn gweithio mor galed ac yn darparu lefel uchel o ofal ardderchog i'w holl gleifion." 

Y Tîm' Byw'n Dda Byw'n Hirach'

"Mae'r tîm yn gwneud gwahaniaeth i fywydau llawer o bobl bob dydd. Maent i gyd yn mynd y filltir ychwanegol i'r holl bobl y maent yn eu gweld. Rwy'n gweithio ar y tîm gweinyddol ac yn dioddef o Ffibromyalgia ac os nad oedd am gymorth a chefnogaeth fy nhîm gwych sef fy ail deulu, fyddwn i ddim yn dal i fod mewn gwaith. Nid yn unig y maent yn arwyr i'r holl gleifion, maent yn arwyr i mi."

Ward Bediatrig D6, Ysbyty Brenhinol Gwent

"Dylid gwobrwyo gwaith caled yr holl dîm gan eu bod yn gweithio mor galed yn ystod y cyfnod prysur ac anodd hwn."

Ysgrifenyddion Endocrinoleg, Ysbyty Brenhinol Gwent

Dwedodd nyrs arbenigol, Emma Hodgson:  "er fy mod i wedi bod i ffwrdd ar absenoldeb profedigaeth, maen nhw wedi gweithio gyda'r prif Nyrs a staff y Ward i sicrhau bod fy nghleifion wedi derbyn eu triniaethau."

Samantha Howells a Richard Watkins, Yr Adran Radioleg, Ysbyty Nevill Hall

Enwebwyd gan eu cydweithwyr, dywedodd y tîm; "Rydyn ni am iddyn nhw wybod pa mor ddiolchgar yw ein tîm cyfan ac ni allwn ni ddiolch nhw yn fwy am eu gwaith caled a'u hymroddiad dros y misoedd diwethaf. Ni allem ofyn am well arweinwyr, cydweithwyr, ffrindiau neu 'mam a dad' well i fod yn gapteiniaid ein hadran."

Ward Sirhywi, Ysbyty Aneurin Bevan

Enwebwyd y tîm am: "fynd y ben ac uwch i gefnogi cleifion ag anghenion cymhleth yn ystod amseroedd heriol."

Adran Achosion Brys, Ysbyty Nevill Hall

"Hoffwn enwebu'r holl staff yn yr Adran Achosion Brys a oedd yn edrych ar fy ôl ar noswyl Nadolig, ac i mewn i Ddydd Nadolig. Cadwon nhw fi'n digyffro, gan fy nhrin â gofal ac empathi, a chefais fy ngweld, fy asesu, a'm derbyn o fewn 3 awr. Fedra i ddim diolch i'r adran yn fwy am roi i fyny eu Nadolig i edrych ar fy ôl i a'r llu o gleifion sy'n ddifrifol wael sy'n dod drwy eu drysau bob dydd."

Dorota Bowen a'r Tîm Diabetes Arbenigol Cleifion Preswyl, Ysbyty Nevill Hall

"Mae Dorota wedi addurno'r ysbyty yn ei hamser ei hun i hybu ymwybyddiaeth o ddiabetes a diogelwch inswlin. Ac mae'r tîm yn gweithio'n galed yn ymweld â phob claf sydd â diabetes yn yr ysbyty i gynnal safon uchel o ofal."

Tîm Meddyginiaeth y Ffetws, Adran Famolaeth Ysbyty Nevill Hall

Trwy gydol feichiogrwydd mor anodd, cefais ofal a chymorth personol, ac hebddyn nhw, byswn i ddim wedi ymdopi. Roedden nhw byth yn rhy brysur i siarad, rhoi gyngor a hyd yn oed cwtsh neu goffi pan fo angen. Roedden nhw mor gefnogol, dwi'n eu colli nhw, diolch iddyn nhw i gyd am fy helpu i ddod â bachgen bach iach, mor arbennig mewn i’r byd."

Tîmau Nyrsio Rhanbarthol Dwyrain a Gorllewin Blaenau Gwent

"Mae'r tîm yn darparu gofal ardderchog wrth wasanaethu'r gymuned a gweithio'n ddiflino gyda pharodrwydd barhaus i fynd y 'filltir ychwanegol' a rhoi anghenion y gwasanaeth a'r cleifion yn gyntaf."

Ward Penallta, Ysbyty Ystrad Fawr

"Roedden nhw'n edrych ar ôl fy mam a chafodd hi ei dymuniad i fynd adref i farw.. yn anffodus mae hi wedi nawr. Ond roedd y gofal a gafodd hi yn amhrisiadwy ac i mi ei merch, doedd dim byd yn gormod o drafferth."

Deintydd Lisa Plant, a Nyrs Deintyddol, Heidi Allsop

"Mae Lisa yn Ddeintydd mor arbenning, yn wych gyda fy mhlant. Mae hi'n amyneddgar ac yn cymryd yr amser i esbonio popeth wrthyn nhw." Dywedodd Lisa; "Rydyn ni'n bendant yn dîm, a byswn i ddim yn gallu gwneud fy ngwaith heb Heidi."

Tracey Cullen, Ysbyty Aneurin Bevan

"Mae Tracey yn mynd y tu hwnt i'w rôl swydd i helpu i redeg Ysbyty Aneurin Bevan o ddydd i ddydd. Dydy hi ddim yn cwyno am unrhyw beth ac mae bob amser yn hapus ac yn barod i helpu pawb. Heb Tracey ni fyddai'r ysbyty yn rhedeg mor effeithlon ag y mae."

Ward 4/1, Ysbyty Nevill Hall

"Mae pob aelod o staff ar y Ward hon yn parhau i weithio mor galed, bob dydd."

Ward Ebwy, Ysbyty Aneurin Bevan

"Mae'r staff nyrsio wedi darparu cyfraddau rhyddhau rhagorol ac wedi cefnogi cleifion ag anghenion cymhleth yn ystod cyfnod heriol."

Tîm Cyswllt Seiciatrig Oedolion Hŷn (Tîm OAPL)

"Maen nhw'n gweithio'n ddiflino i atal neu leihau gofid i gleifion mor gymaint â phosib yn ystod eu arhosiad mewn ysbytai. Maent yn trefnu digwyddiadau a phartïon yn ogystal â threulio 1:1 o amser gyda nhw."

Tîm Gofal Brys yn y Cartref

"Mae'r tîm wedi cael Gaeaf prysur iawn yn ceisio cadw cynifer o gleifion â phosibl yn eu cartrefi eu hunain gyda gofal hynod dosturiol a hyblyg. Y llynedd, cynhaliodd y tîm gynllun peilot llwyddiannus ar gyfer menter newydd i helpu i leddfu pwysau'r Gaeaf, sydd bellach wedi'i ledaenu ym mhob un o fwrdeistrefi eraill y Bwrdd Iechyd. "

Ward 4/3, Ysbyty Nevill Hall

"Yn anffodus, bu farw fy nhad-cu ym mis Ionawr. Roedd dim ond ar y Ward am 48awr, fodd bynnag, roedd yn ddigon o amser i mi fod yn dyst i'r gwaith caled a'r staff trugarog a chwrtais."

Staff Radioleg yn CT / MRI, Ysbyty Nevill Hall

"Maent wedi gweithio'n ddiflino yn ystod tymor y Gaeaf i ymateb i sganiau argyfwng yn ogystal â baich gwaith arferol uchel y sganiau ar frys."

Tîm Nyrsio Rhanbarthol Rhymni

"Mae'r tîm yn arwyr drwy'r flwyddyn ond yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf, gyda phwysau ychwanegol a thywydd eithafol y Gaeaf. Maent yn mynd y filltir ychwanegol er mwyn sicrhau bod ein cleifion sy'n gaeth i'r tŷ yn cael y gofal sydd ei angen arnynt."

Ward 'C4 East', Ysbyty Brenhinol Gwent

"Cafodd fy mam arhosiad byr ar y ward yn ddiweddar ac ni allaf fod yn fwy ddiolchgar i'r staff am y gofal y maent wedi ei ddangos iddi. Dywedodd fy mam ei bod hi fel teulu. Roedd y ward hefyd yn hollol lân."

Practis Meddygol, Tŷ 'St James', Mrynbuga

"Maen nhw wedi rhoi llwyth o help i fi yn ystod y flwyddyn diwethaf."

Dr Kate Wright, Ymgynghorydd damweiniau ac achosion brys, Ysbyty Nevill Hall

Ar ôl achub bywyd dyn ar ôl iddo ddioddef ataliad ar y galon a allai fod yn angheuol, dywedodd ei deulu “Byddaf am byth yn ddiolchgar am y fenyw anhygoel hon a’r hyn a wnaeth drosto. Fe wnaeth hi nid yn unig achub ei fywyd, ond fe wnaeth hi atal pob un o'n calonnau rhag torri. ”

Ward Fasgwlaidd, 'D7 East', Ysbyty Brenhinol Gwent

"Rydych chi bob amser yn cael eich cyfarch â gwên ac mae rhywun bob amser yn barod i helpu gyda beth bynnag sydd ei angen arnoch chi."

Ward Tyleri, Ysbyty Aneurin Bevan

"Mae'r Tîm wedi mynd y ben ac uwch i sicrhau bod cleifion mewn amgylchedd diogel, a maent wedi cynnal cyfraddau rhyddhau rhagorol trwy gydol Tymor y Gaeaf."

Ward 2/4, Ysbyty Neuadd Nevill

"Pan gefais lid yr ymennydd feirysol llynedd, cefais fy nhrosglwyddo yno ac roedd y staff i gyd yn hyfryd, caredig a chymwynasgar. Yn ogystal â hyn, pan oedd gafodd fy mam yng ngyfraith hysterectomi, roedd y gofal a'r trugaredd a ddangoswyd iddi yn wych!"

Adran Microbioleg, Ysbyty Brenhinol Gwent

Maent yn prosesu ac yn dehongli samplau i sicrhau bod cleifion ar y driniaeth wrthfiotig gywir, ac yn darparu profion cyflym ar gyfer MRSA a'r ffliw i sicrhau llif a rheolaeth cleifion.

Tîm Nyrsio Rhanbarthol Brynbuga

"Maen nhw'n griw gwych ac yn gredyd llwyr i'r Bwrdd Iechyd. Rydyn ni'n eu gwerthfawrogi'n fawr."

Ward Carn-Y-Cefn, Ysbyty Aneurin Bevan

"Mae'r tîm bob amser yn tynnu at ei gilydd i sicrhau bod diogelwch a lles cleifion yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Mae gan ward Carn Y Cefn dîm gwych sy'n haeddu cydnabyddiaeth."

Ward 'C5 West', Ysbyty Brenhinol Gwent

"Mae'r Ward wedi cael ychydig wythnosau prysur iawn ac mae'r staff i gyd yn gweithio mor galed, rwy'n credu ei bod yn haeddiannol iawn."

Tîm Meddygol / Nyrsio Cyflym Adnoddau Cymunedol Casnewydd

"Mae'r gwaith caled a'r gofal parhaus gan y tîm o fudd i'n cleifion a hefyd yn effeithio ar wasanaethau eraill trwy gefnogi gollyngiadau ac atal mynediad i'r pen blaen."

Y Banc Adnoddau, Llanfrechfa

Mae'r Banc Adnoddau yn cymryd yr holl archebion ar gyfer sifftiau ar draws y Bwrdd Iechyd- "Heb y tîm hwn byddai'r ysbytai heb lawer o staff."

Y Tîm Allgymorth / Dadebru Gofal Critigol

"Mae'r Tîm yn gweithio'n galed bob dydd i atal derbyniadau i Ofal Critigol, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf, trwy weithio gyda thimau amlddisgyblaethol i ddatblygu cynlluniau sydd bob amser yn rhoi budd gorau'r cleifion yn gyntaf, ac yn cefnogi staff yn barhaus i ddarparu'r penderfyniadau a'r gofal gorau i'r claf hwnnw."

Tîm Therapi Lleferydd ac Iaith, Clinig Clytha

"Mae'r tîm wedi cael blwyddyn anodd, ac yn dal i lwyddo i gynnal cefnogaeth o'r ansawdd uchaf a ddarperir i'n teuluoedd gyda chanlyniadau anhygoel!"

Canolfan Feddygol Brynmawr

Ar ôl gorfod cau'r Ganolfan Feddygol yn fyr oherwydd difrod strwythurol, mae'r tîm wedi cael eu henwebu fel Arwyr Gaeaf "Am barhau i ddarparu gofal rhagorol mewn amgylchiadau mor heriol".

Y Lab Fasgwlaidd, Ysbyty Ystrad Fawr

"Maen nhw'n Arwyr Y Gaeaf am y gofal a'r gefnogaeth maen nhw'n eu dangos tuag at gleifion"

Tîm Iechyd Galwedigaethol, Ysbyty Nevill Hall

Pan gafodd eu henwebu, disgrifiwyd y tîm fel "help enfawr i mi dros y flwyddyn ddiwethaf".

Tîm Anableddau Dysgu, Mitchell Close, Llanfrechfa

"Mae'r tîm ym 'Mitchell Close' yn wasanaeth anabledd dysgu arbenigol. Gall hwn fod yn amgylchedd heriol iawn, fodd bynnag, mae'r tîm yn parhau i fod yn bositif ac yn rhagweithiol ac mae lles eu cleifion wrth wraidd bopeth a wnawn bob amser."

Adran Patholeg, Ysbyty Nevill Hall

Er ei fod yn dîm sy'n gweithio 'Tu ôl i'r Llenni', byddai'n gwbl amhosibl trin ein cleifion hebddyn nhw!

Nyrsys Arbenigol Canser yr Ysgyfaint - Sam Williams, Helen Howison a Rebecca Weston-Thomas

"Maen nhw'n gofalu am gleifion canser sâl iawn yn ddyddiol. Maen nhw bob amser yn mynd yr ail filltir honno i helpu ac weithiau mae'n rhaid iddyn nhw rhoi newyddion drwg, a all beri cryn bryder iddyn nhw a'r claf. Mae'n rhan o'u swydd. Rwy'n credu eu bod nhw angen ychydig o gariad hefyd am yr hyn maen nhw'n ei wneud."

Ward 4/2, Ysbyty Nevill Hall

"Mae'r staff yn hollol ymrwymedig ac maen nhw bob amser yn darparu gofal i gleifion gyda gwên ar eu hwynebau."

Uned Dydd Rhewmatoleg, Ysbyty Nevill Hall
Claf: "Mae'r gwaith mae'r dynion hynny'n ei wneud i mi ac i eraill yn anhygoel. Rydw i am un yn ddiolchgar iawn am bopeth maen nhw'n ei wneud i mi bob mis."
Nyrs Meithrinfa Gymunedol, Jo Miles
Mae Jo yn cynnal 'Parti Diddyfnu'.
"Roedd Jo yn broffesiynol, yn wybodus ac yn addysgiadol. Roedd lleoliad a chyflymder y sesiwn yn berffaith a dysgais lwythi."

Ward Bargoed (Yr Uned Adsefydlu Strôc), Ysbyty Ystrad Fawr

"Maen nhw'n parhau i weithio'n galed bob dydd er gwaethaf galw mawr - nhw yw fy arwyr gaeaf."

 
Yr Uned Asesu Meddygol, Ysbyty Ystrad Fawr
"Maen nhw'n hollol eithriadol, yn gweithio o dan amgylchiadau heriol iawn."
Timau Nyrsio Rhanbarthol De Torfaen 1 a 2
Allan ym mhob tywydd, byth yn cwyno wrth socian yn wlyb neu pan fydd y ffyrdd yn arbennig o brysur yr adeg hon o'r flwyddyn, nid yw'r timau hyn yn mynd yr ail filltir yn unig ond yn rhedeg marathon! Gan weithio dan bwysau eithafol, mae'r timau'n ymgynnull i sicrhau bod anghenion y gwasanaeth yn cael eu diwallu. Maent wedi derbyn sylwadau a chanmoliaeth gadarnhaol ddi-ri gan eu cleifion am y gofal gwych a roddir iddynt.
Tîm Cyfleusterau, Ysbyty St Cadog
"Maen nhw bob amser yn barod i helpu ac wrth law pan fo angen. Nid oes dim yn ormod o drafferth."
 
Ward Tŷ Cyfannol, Ysbyty Ystrad Fawr
“Mae'r staff yn gweithio'n galed iawn, gan drin cleifion â materion iechyd meddwl. Maen nhw'n mynd y tu hwnt i hynny i sicrhau bod dyletswydd gofal gwirioneddol yn cael ei rhoi."
Y Tîm Stoma, Ysbyty Brenhinol Gwent
"Roedd y nyrsys Stoma mor garedig ac amyneddgar gyda mi. Ar adeg yn fy mywyd pan oeddwn i mor ddryslyd ni fyddwn erioed wedi mynd trwy'r trawma heb y tîm hwn o bobl arbennig."
Joshua Sims, Staff Diogelwch Maes Parcio, Ysbyty Brenhinol Gwent
Wedi'i enwebu am fod yn wyneb hapus bob amser ym meysydd parcio'r Ysbyty, dywedodd Joshua:
"Rydw i bob amser yn ceisio aros yn hapus, gall fod yn erchyll bod allan yn y gwlyb a'r oerfel ond rydw i yma i helpu pobl."
Y Tîm Ansawdd a Gwella, Ysbyty St Cadog
 
Er ei fod yn cynnwys llawer o is-adrannau, mae'r tîm hwn yn rhannu'r nod o wella profiad cleifion trwy wahanol ffyrdd.
 
"Maen nhw'n gweithio'n fawr 'y tu ôl i'r llenni' ond hebddyn nhw, bydden ni mewn tipyn o bicl!"
 
Prif Nyrs Paula Jacobson, Rheolwr Tîm Nyrsys Dosbarth Rhymni
"Eleni dathlodd Paula 30 mlynedd o Nyrsio Rhanbarthol. Hi yw'r rheolwr mwyaf cefnogol, gan roi ei staff a'i chleifion o flaen ei hun bob amser. Mae hi mewn gwirionedd yn un o bob miliwn ac mae cymaint o barch a meddwl amdani."
 
Tîm Gofal y Fron, Ysbyty Nevill Hall
 
"Hoffwn enwebu'r Tîm Gofal y Fron anhygoel yn Nevill Hall. Rwy'n ddiolchgar iawn am eu gofal ardderchog ers fy niagnosis yn ôl ym mis Chwefror."
'C4 West', Ysbyty Brenhinol Gwent
Maent wedi cael eu henwebu a'u canmol am ddarparu gofal rhagorol a mynd y tu hwnt i hynny; nid yn unig i gleifion, ond i'w perthnasau a'u hanwyliaid hefyd.
Derbynwyr Galwadau Meddygon Teulu, Ysbyty Brenhinol Gwent
 
"Mae lefel y proffesiynoldeb maen nhw'n ei gadw, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf, yn haeddu cael ei gydnabod."
 
Nyrsys Cymunedol YYF, wedi'u lleoli ym Meddygfa Meddygon Teulu Gelligaer

"Waeth pa mor brysur ydyn nhw, maen nhw'n dal i weithio gyda'i gilydd i ddarparu gofal eithriadol. Maent yn cefnogi eu cydweithwyr a rhannu'r llwyth gwaith bob amser."
Tîm Caffael a Dosbarthu Fferylliaeth, Ysbyty Nevill Hall
 
Dros gyfnod y Gaeaf, mae'r tîm yn helpu i gyflawni'r ymgyrch #CwrwchFfliw trwy oruchwylio derbyn brechlynnau ffliw i'r sefydliad a'u dosbarthu ar draws yr Ysbyty.
 
 
Tîm Cardioleg, Ysbyty Brenhinol Gwent
 
"Mae'r adran gyfan yn darparu gofal rhagorol yn barhaus i gleifion allanol a chleifion mewnol yn ddyddiol."
 
Porthorion, Ysbyty Cymunedol Cas-gwent
 
Mae porthorion yn rhan hanfodol o redeg gofal esmwyth i'n cleifion.
Maent yn gweithio'n hynod o galed i sicrhau bod cleifion yn y lle iawn ar yr amser iawn, fel y gallant dderbyn y gofal gorau posibl.
Ward 3/3, Ysbyty Nevill Hall
 
"Rydw i wedi aros ar ychydig o wardiau gwahanol ond mae rhywbeth arbennig am y tîm ar 3/3- maen nhw i gyd yn anhygoel."
Yr Uned Gofal Dwys, Ysbyty Nevill Hall
"Roedd holl staff yr Ysbyty y deuthum i gysylltiad â nhw trwy gydol fy nerbyn yn anhygoel, ond arbedodd staff ar yr ITU fy mywyd
a pharhau i ddarparu adolygiadau a chefnogaeth ar ôl i mi gael fy rhyddhau ... byddaf i a fy nheulu yn ddiolchgar am byth. "
Yr Uned Endosgopi, Ysbyty Brenhinol Gwent
 
Cafodd Rheolwr yr Uned, Angela, ei chanmol yn ddiweddar mewn adroddiad swyddogol am ei gwaith. Disgrifir ei bod hi a'i thîm yn mynd uwchlaw a thu hwnt i sicrhau bod yr Uned yn rhedeg yn effeithlon i gleifion, fel bod eu profiad mor gyffyrddus â phosibl.
"Maen nhw'n glod i'r Gyfarwyddiaeth Gastroenteroleg ac Endosgopi"
Tîm Derbynfa yr Adran Achosion Brys, Ysbyty Brenhinol Gwent
"Nhw yw set gyntaf llygaid a chlustiau'r tîm Damweiniau ac Achosion Brys, gan dynnu sylw staff clinigol at y cleifion sâl iawn y maen nhw'n eu gweld eu hunain."
 
Tîm Gofal sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, Ysbyty'r Sir
 
"Mae'r tîm hwn wedi rhoi hwb di-ffael i gynyddu gwirfoddoli ar gyfer gwasanaeth cyfeillio Ffrind i mi. Mae hyn yn cael effeithiau cadarnhaol sylweddol i'n cleifion a'n gwirfoddolwyr hefyd."
Tîm Derbynfa, Ysbyty Cymunedol Cas-gwent
 
"Nhw yw'r wynebau cyntaf y byddwch chi'n cwrdd â nhw wrth i chi fynd i mewn i'r Ysbyty.
Maent bob amser yma i ddarparu croeso cynnes, ac i gynnig help a chymorth i gleifion ac ymwelwyr."
 
Tîm Sglerosis Ymledol, Ysbyty Brenhinol Gwent
 
Mae'r Nyrsys MS yn darparu Arllwysiadau, monitro gwaed ac yn cynnig cyngor a chefnogaeth i gleifion.
 
Nicola Hales, Swyddog Cymorth Profedigaeth, Ysbyty Ystrad Fawr
 
Mae Nicola yn cefnogi ffrindiau a theulu ar ôl marwolaeth rhywun annwyl yn yr ysbyty. Hi yw'r pwynt cyswllt sengl ar gyfer aelodau'r teulu; ateb unrhyw gwestiynau a'u cyfeirio at sefydliadau eraill.
 
Tîm Niwro-Adsefydlu, Canolfan Lles Ffordd y Parc
 
"Mae'r tîm yn helpu cleifion ar ôl strôc ac anafiadau i'r ymennydd i fyw eu bywydau gorau."