Neidio i'r prif gynnwy

Siarad â Seicolegydd


Siarad â Seicolegydd o'ch Tîm Iechyd

Cydnabyddir bod gan les seicolegol rôl bwysig mewn llawer o gyflyrau iechyd. Gall cefnogi iechyd meddwl pobl wella canlyniadau iechyd yn ogystal ag ansawdd bywyd a lles pobl. Ein nod yw deall y cysylltiad rhwng agwedd gorfforol, seicolegol a chymdeithasol ein bywydau, a'r berthynas y gall y rhain ei chael ar ein hiechyd.

Gall beri gofid mawr wrth fyw gyda chyflwr iechyd cronig, acíwt neu fygythiad bywyd, a all gynnwys triniaethau dwys, parhaus neu heriol neu beidio. Nid yn unig y mae cleifion yn debygol iawn o brofi ystod eang o heriau emosiynol a chorfforol, gall eu teuluoedd, gofalwyr neu anwyliaid gael eu heffeithio mewn amryw o ffyrdd hefyd.

Gall cael anawsterau gyda'ch iechyd, neu orfod aros yn yr ysbyty, deimlo'n llethol a gall gael effaith ar eich meddyliau, eich teimladau, eich ymddygiadau a'ch lles. Mae ein gwasanaethau yn cynnig cyfle i bobl siarad am sut mae hyn yn gwneud iddynt deimlo a lle bo hynny'n briodol, awgrymu strategaethau neu ffyrdd o ddelio â phethau a all eu helpu i ymdopi â'u sefyllfa, mewn ffordd sy'n addas iddyn nhw a'u hanghenion unigol.

Mae pobl yn cael apwyntiadau neu ymweliadau â seicolegydd am bob math o resymau. Mae rhai o'r rhain yn cynnwys:

 • Delio â thrallod emosiynol, fel hwyliau isel, pryder, panig neu ddicter
 • Anawsterau wrth aros yn yr ysbyty neu wella ar ôl cyfnod o afiechyd
 • Roedd atgofion anodd a gofidus yn ymwneud â bod yn sâl, neu o brofiadau'r gorffennol
 • Anawsterau gyda theimladau o golled neu newid, a allai fod wedi eu hysgogi gan newidiadau yn eu hiechyd
 • Teimlo'n nerfus neu'n bryderus am driniaethau, derbyniadau i'r ysbyty, neu reoli triniaethau parhaus
 • Pryderon am eu salwch
 • Pryderon am eu dyfodol a byw gydag ansicrwydd
 • Anawsterau gyda'r cof, cyfathrebu neu unrhyw dasgau neu sgiliau gwybyddol eraill
 • Pryderon oherwydd newidiadau mewn cyflogaeth neu gyllid
 • Hyder / hunan-barch isel
 • Newidiadau mewn perthnasoedd ag anwyliaid neu ffrindiau o ganlyniad i'w hiechyd corfforol
 • Poeni am unrhyw newidiadau corfforol, neu bryderon delwedd y corff, o ganlyniad i salwch neu driniaeth

 


Sut allwn ni eich helpu chi?
 • Eich paratoi ar gyfer gweithdrefnau, ymdopi â derbyniadau i'r ysbyty, a rheoli cynlluniau triniaeth a / neu adferiad
 • Yn cynnig triniaethau ar sail tystiolaeth i chi wrth reoli trallod seicolegol neu brofiadau fel hwyliau isel, pryder a phanig
 • Cefnogaeth i addasu, addasu neu wella ar ôl newidiadau sylweddol yn eich iechyd
 • Gweithio tuag at dderbyn byw gyda phroblem iechyd corfforol
 • Dod o hyd i ffyrdd o reoli ac ymdopi â chyflwr iechyd
 • Eich cefnogi chi i gysylltu ag eraill a allai fod yn profi rhywbeth tebyg i chi, neu'n eich helpu i ailgysylltu â'r rhai o'ch cwmpas
 • Adeiladu cymhelliant a gosod nodau i gymryd camau sy'n cefnogi'ch lles
 • Cefnogi eich tîm i ddatblygu dealltwriaeth fanwl o'ch profiadau ac ystyried eich amgylchiadau a'ch dewisiadau

 

Beth sy'n digwydd yn ystod apwyntiad neu ymweliad?

Bydd eich seicolegydd yn egluro beth mae sgyrsiau gyda seicolegydd yn ei olygu, ac yn rhoi cyfle i chi drafod beth sydd bwysicaf i chi ar hyn o bryd. Byddant yn siarad â chi am sut mae'ch cyfrinachedd yn cael ei gynnal, a sut y gallant weithio ochr yn ochr â'ch tîm gofal iechyd.

Bydd eich sgwrs gyntaf â'ch seicolegydd yn cynnwys dod i'ch adnabod chi a'ch cefndir, ac yna archwilio pa fath o gefnogaeth, os yw'n briodol, a allai fod o gymorth i chi wrth reoli'ch teimladau a deall yr anawsterau neu'r pryderon a allai fod gennych. Fel arfer, bydd apwyntiad neu ymweliad yn para rhwng 45 munud ac awr. Efallai mai dim ond un sesiwn sydd gennych chi, neu ychydig, neu lawer.

Gellir cynnig apwyntiadau neu ymweliadau ar amlder y byddwch chi a'ch seicolegydd yn penderfynu gyda'ch gilydd. Ar ryw adeg yn ystod eich sesiwn, efallai y gofynnir ichi lenwi holiadur er mwyn caniatáu i'ch seicolegydd ddarganfod mwy am eich bywyd a beth sy'n digwydd i chi. Nid oes unrhyw atebion cywir nac anghywir, ac nid ydynt yn unrhyw fath o brawf. Maen nhw'n helpu'ch seicolegydd i feddwl am y ffordd orau i'ch helpu chi. Os gofynnir ichi ystyried llenwi holiadur neu unrhyw fath arall o asesiad, bydd eich seicolegydd yn trafod hyn yn fanwl gyda chi yn ystod eich sesiwn.

Ar ddiwedd eich apwyntiad, bydd eich seicolegydd yn crynhoi'r hyn rydych chi wedi siarad amdano gyda'ch gilydd, ac yn egluro beth all ddigwydd nesaf. Gallai hyn fod yn trefnu mwy o apwyntiadau neu ymweliadau yn y dyfodol, cynnig cyngor a gwybodaeth i chi, neu penderfynu peidio â chael unrhyw apwyntiadau ychwanegol ar hyn o bryd. Efallai y bydd eich seicolegydd yn ysgrifennu hyn atoch chi, ac yn hysbysu'ch tîm neu'ch meddyg teulu.

Efallai y bydd eich seicolegydd yn cynnig gwybodaeth ac adnoddau i chi, neu gallant eich cyfeirio at wasanaethau eraill a allai fod o gymorth ichi gysylltu â nhw. Mae hefyd yn ddefnyddiol cofio bod apwyntiadau gyda'ch seicolegydd yn wirfoddol, a gallwch ddewis a hoffech chi fynychu ai peidio.

Yn aml, bydd seicolegwyr clinigol yn rhoi cyfle ichi ddarparu adborth agored, gonest i sicrhau ein bod yn darparu cefnogaeth o'r ansawdd uchaf y gallwn i bawb.