Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Brenhinol Gwent

Ffordd Caerdydd
Casnewydd
NP20 2UB

Ffôn: 01633 234234

 

Mae'r Ysbyty Cyffredinol Dosbarth hwn, gyda mwy na 3,400 o staff a thua 774 o welyau, yn darparu ystod gynhwysfawr o wasanaethau ysbyty ar gyfer claf mewnol, achosion dydd a chleifion allanol.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn ei gyfanrwydd yn gwasanaethu poblogaeth o fwy na 600,000 ac mae llawer o'r gwasanaethau cleifion mewnol ac arbenigol yn Ysbyty Brenhinol Gwent yn cefnogi'r dalgylch cyfan. Defnyddir gwasanaethau cleifion allanol yn bennaf gan y rhai yng Nghasnewydd a'r ardal gyfagos.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ymgymerwyd â rhaglen ailddatblygu enfawr i ddarparu Uned Cardioleg newydd, Uned Achos Dydd Meddygol, Uned Derbyn Feddygol, damweiniau ac achosion brys pediatreg, adnewyddu'r cyfleusterau cleifion allanol yn llwyr ac Uned Offthalmoleg ac Otolaryngoleg gwerth £5m. Mae gwaith bellach wedi'i gwblhau ar ehangu i'r Brif Uned Gyflenwi, gyda dwy theatr weithredu obstetreg newydd, gwelyau dibyniaeth uchel, ystafelloedd dosbarthu ychwanegol a ward cymorth ôl-lawdriniaethol chwe gwely.

Mae cynnig yn cael ei drafod a fyddai’n gwneud yr ysbyty yn is-Ddeoniaeth Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru. Mae'r cynnig hwn yn adeiladu ar y cysylltiadau sylweddol sydd eisoes yn bodoli rhwng Ysbyty Brenhinol Gwent ac Ysbyty Athrofaol Cymru, gyda nifer o benodiadau ar y cyd mewn llawer o adrannau clinigol.

Mae'r ysbyty, ynghyd ag Ysbyty Gwynllyw yn cael ei wasanaethu gan yr Adran Gwasanaethau Gweithredol.

Mae parcio cyfyngedig a pharcio Bathodyn Glas ar gael ar dir yr ysbyty am ddim. Mae ardaloedd 'gollwng' hefyd ar gael pe bai angen i chi ollwng rhywun yn yr ysbyty cyn i chi gael lle parcio. Bydd y staff ym mlaen yr ysbyty yn gallu eich cyfarwyddo.
 
Mae parcio ychwanegol ar gael ac yn hygyrch trwy Ffordd Mendalgief. I gael mynediad i Ffordd Mendalgief, gan deithio i ffwrdd o ganol y ddinas, parhewch i fynd heibio Ysbyty Brenhinol Gwent (ar eich ochr dde), cadwch yn y lôn chwith, fe ddewch at set o oleuadau. Trowch i'r chwith wrth y goleuadau a chymryd yr ail chwith i mewn i faes parcio Mendalgief. Os yw'r maes parcio hwnnw'n llawn, ewch i ddiwedd y maes parcio i'r allanfa, trowch i'r dde a mynd i ben y ffordd. Yn union gyferbyn fe welwch y fynedfa i Faes Parcio 'Whiteheads' sydd hefyd ar gael i ymwelwyr yr ysbyty.
 
Gan deithio o gyfeiriad Parc Tredegar yr M4, ewch ymlaen ar hyd Ffordd Caerdydd gyda Pharc Belle Vue ar eich chwith. Wrth y goleuadau traffig, cadwch at y lôn dde. Trowch i'r dde, yna ail i'r chwith i mewn i faes parcio Ffordd Mendalgief.
 

Ffordd Caerdydd
Casnewydd
NP20 2UB

Mae Ysbyty Brenhinol Gwent ar gyrion gorllewinol Canol Tref Casnewydd ar brif ffordd yr A48 i Gaerdydd.

Mewn Car: Edrychwch ar Google Maps am gyfarwyddiadau.

Ar Fws: Edrychwch ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd i gael gwybodaeth am amserlenni bysiau a chynllunwyr teithiau.

(Gall amseroedd ymweld newid)

B3E

15:00 - 17:00 & 19:00 - 20:00

B3W 15:00 - 17:00, 19:00 - 20: 0015: 00 - 17:00, 19:00 - 20: 0015: 00 - 17:00, 19:00 - 20: 0015: 00 - 17:00 & 19:00 - 20: 0015: 00 - 17:00 & 19:00 - 20: 0015: 00 - 17:00 & 19:00 - 20:00 15:00 - 17:00 & 19:00 - 20:00
B4 a B5

09:00 - 20:00 Ar gyfer tadau neu bartneriaid geni a enwir a'u plant eu hunain yn unig - dan ofal uniongyrchol yr ymwelydd.

12:00 - 13:00 Ward ar gau, Amser bwyd gwarchodedig

13:00 - 14:30 Ward ar gau - amser tawel

15:00 - 17:00 Ymweliad agored

18:00 - 19:00 Ward ar gau, amser bwyd gwarchodedig

19:00 - 20:00 Ymweliad agored

Cymuned B5

16:00 - 20:00; Partneriaid 09:00 - 20:00

B6E 11:00 - 20:00, 7 diwrnod yr wythnos. Fodd bynnag, mae staff yn gofyn i ymwelwyr adael amser bwyd oni bai bod angen cymorth ar y person y maen nhw'n ymweld ag ef i fwydo
B6N Dim Cyfyngiadau
B6W 11:00 - 20:00, 7 diwrnod yr wythnos. Fodd bynnag, mae staff yn gofyn i ymwelwyr adael amser bwyd oni bai bod angen cymorth ar y person y maen nhw'n ymweld ag ef i fwydo
B7E / W & AU 15:00 - 17:00 & 19:00 - 20:00
C4E 15:00 -17: 00 a 19:00 - 20:00, 7 diwrnod yr wythnos.
C4W 14:30 - 16:30 & 19:00 - 20:00
C5E 15:00 - 16:30 & 19:00 - 20:00. Os ydych am ymweld y tu allan i'r oriau hyn, cysylltwch â'r ward yn uniongyrchol
C5W 15: 30-17: 00 & 19:00 - 20:00 Dyddiau'r Wythnos; 15:00 - 17:00 a 19:00 - 20:00 W / yn gorffen a B / Hols
C6E 14:30 - 16:30 & 18:30 - 20:00 Llun - Sul
C6W 15:00 - 17:00 & 19:30 - 20:30
C7E 15:30 - 17:00 19:00 - 20:00 Llun - Sul
C7W 15:30 - 17:00 & 19:00 - 20:00 Dyddiau'r Wythnos; 15:00 - 17:00 a 19:00 - 20:00 ar Benwythnosau a Gwyliau Banc
Uned Gofal Coronaidd 16:00 - 20:00
D1W Ymweliad Agored
D2E 11:00 - 20:00 ond gofynnwn i ymwelwyr osgoi amseroedd bwyd oni bai eu bod yn cynorthwyo cleifion i fwydo fel y mae amser bwyd amddiffynnol. Rydym hefyd yn cefnogi 'Ymgyrch John' felly ymweliad agored ar gyfer unrhyw ofalwyr cleifion â dementia.
Uned Arhosiad Byr D2E 15:00 - 17:00 & 19:00 - 20:00
D2W 15:30 - 17:00 & 19:00 - 20:00 Dyddiau'r Wythnos; 15:00 - 17:00 a 19:00 - 20:00 ar Benwythnosau a Gwyliau Banc
D3E 15:00 - 17:00 & 19:00 - 20:00
D3W 16:00 - 20:00
D4E 11:00 - 20:00 (Siaradwch â Phrif Weinyddes Nyrsio'r Ward / Nyrs â gofal am ymweld y tu allan i'r oriau hyn)
D4W 15:00 - 17:00 & 19:00 -20: 00
D5E 15:30 - 17:00 & 19:00 - 20:00 Dyddiau'r Wythnos; 15:00 - 17:00 a 19:00 - 20:00 ar Benwythnosau a Gwyliau Banc
Estyniad D5E 15:30 - 17:00 & 19:00 - 20:00 Dyddiau'r Wythnos; 15:00 - 17:00 a 19:00 - 20:00 ar Benwythnosau a Gwyliau Banc
D5W 15:30 - 17:00 & 19:00 - 20:00 Dyddiau'r Wythnos; 15: 30-17: 30, 19: 00-20: 00 ar Benwythnosau a Gwyliau Banc
D6E / D6W

07:00 - 13:00 - 2 berson yn unig

13:00 - 14:00 - Amser tawel, 2 berson yn unig

14:00 - 19:00 - Ymweliad agored

Ar ôl 19:00 - 2 berson yn unig

D7E 15:30 - 17:00 & 19:00 - 20:00 Dyddiau'r Wythnos; 15: 00-17: 00, 19: 00-20: 00 ar Benwythnosau a Gwyliau Banc
D7W Glasoed Ymweliad agored tan 20:00, Rhieni yn unig ar ôl 20:00
Ward Llygaid 15:30 - 17:00 & 19:00 - 20:00 Llun - Gwener. Penwythnosau - ar gau
Uned Dibyniaeth Uchel 14:00 - 20:00
Uned Gofal Dwys 08:00 - 09:00 & 13:00 -19: 00

 

Coffi Costa ar lefel 1, Bloc D - Ar agor rhwng 7:00 am a 21:30 Dydd Llun - Dydd Gwener a 10:00-20:30 Dydd Sadwrn a Dydd Sul (Bwyd poeth, byrbrydau a lluniaeth.)

Bloc lefel 3 "B" Bwyty Belle Vue - Ar agor 7:30 i 20:00 (Bwydlen bwyd poeth llawn). Mae siop yn ffinio â gwerthu papurau newydd a mân bethau.

Mae gwasanaethau troli i'r wardiau ddwywaith y dydd yn gwerthu papurau newydd a gwahanol bethau.

Mae Caplaniaid Ysbyty yn ymweld â phob ward yn rheolaidd. Gellir gwneud trefniadau i arweinwyr crefyddol eraill ymweld â nhw.