Ysbyty Neuadd Nevill (Nevill Hall)

Ffordd Aberhonddu

Y Fenni

NP7 7EG

Ffôn: 01873 732732

Agorwyd Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Neuadd Nevill (Nevill Hall) ym 1969 ac mae'n darparu gwasanaethau cleifion mewnol, achosion dydd a chleifion allanol ynghyd ag ystod gyflawn o ymchwiliadau. Mae'r ysbyty'n ganolfan drawma fawr ddynodedig gydag adran Damweiniau ac Achosion Brys.

Ymhlith y gwasanaethau eraill a ddarperir ar neu o'r safle mae:
Gwasanaethau Iechyd Plant Cymunedol Cardioleg Llawfeddygaeth y Geg
Trwyn Clust a Gwddf Opthalmoleg (gan gynnwys llawdriniaeth achos dydd) Oncoleg
Llawfeddygaeth y Geg Dermatoleg Llawdriniaeth Gosmetig
Seiciatreg Delweddu Trawsadrannol Integredig Geneteg Glinigol

 

Ar benwythnosau mae cyfleusterau'r Adran Cleifion Allanol yn cael eu defnyddio gan feddygon teulu lleol ar gyfer cynnal eu Meddygfeydd.

Mae'r adrannau unigol canlynol wedi cyflawni gwobrau:


Mae yna hefyd Ganolfan Feddygol Ôl-raddedig newydd ar y safle (agorwyd Ionawr 2002) sy'n cynnal hyfforddiant amlddisgyblaethol mewn ystod o arbenigeddau ynghyd â darparu addysgu penodol i feddygon dan hyfforddiant. Ymhlith y digwyddiadau diweddar mae:
  • nifer o seminarau a symposia Cymru gyfan
  • cynnal a bywiogi'r arholiad ar gyfer Cofrestryddion Meddygon Teulu o bob rhan o Gymru
  • y cwrs MRCP 4 mis uchel ei glod
  • cyfres o sesiynau tiwtorial ymarferol ar gyfer Meddygon Teulu
  • mae cwrs Sgiliau Cyflwyno ar gyfer meddygon tramor yn cael ei redeg ar y cyd â Choleg Trydyddol Gwent

Byddwch yn ymwybodol bod y diffyg capasiti parcio ceir yn broblem sylfaenol yn Ysbyty Neuadd Nevill ac yn anffodus, ni ellir gwarantu lle parcio gwag i unrhyw un sy'n ymweld â'r safle. Ar hyn o bryd, rydym yn ceisio datrys y broblem hon i geisio lleddfu'r pwysau. Yn y cyfamser, rydym yn argymell lle bo hynny'n ymarferol, bod cleifion yn cael eu gyrru neu fynd gyda nhw wrth fynychu apwyntiad; gellir defnyddio'r man gollwng ger y Brif Fynedfa i ollwng cleifion cyn i yrwyr ddod o hyd i le parcio. Fel arall, gellir defnyddio'r cyfleuster trafnidiaeth gyhoeddus sy'n gyrru i mewn ac allan o'r safle er hwylustod cleifion ac ymwelwyr.


Mae parcio Bathodyn Glas ar gael wrth ymyl Damweiniau ac Argyfyngau, ac ym mhrif faes parcio'r Ysbyty.

Peidiwch â pharcio ar y ffordd, neu ar linellau melyn dwbl.
 
Mae parcio yn Ysbyty Nevill Hall am ddim.

Ysbyty Neuadd Nevill
Ffordd Aberhonddu
Y Fenni
NP7 7EG

Mewn Car: Edrychwch ar Google Maps am gyfarwyddiadau.

Mewn Bws: Gweld: Amseroedd Bysiau

 

 

(Gall yr holl amseroedd ymweld newid)

Ward Monnow 4/1 Meddygol 15:00 - 19:00 bob dydd
Ward Crucywel 4/2 Meddygol 15:00 - 19:00 bob dydd15: 00 15:00 - 17:00 a 18:30 - 19:30 bob dydd
Ward Gwent 4/3 Meddygol 15:00 - 16:00 & 18:00 - 19:30 bob dydd
Ward Llanellen Frest 4/4 15:00 - 16:00 & 18:00 - 19:30 bob dydd15: 00 - 16:00 a 18:00 - 19:30 bob dydd 15:00 - 16:00 a 18:00 - 19:30 bob dydd 15:00 - 16:00 & 18:00 - 19:30 bob dydd
Ward Dyffryn 3/3 Llawfeddygol 15:00 - 17:00 & 18:30 - 19:30 bob dydd
Ward Tretower 3/4 Llawfeddygol 15:00 - 17:00 & 18:00 - 19:00 bob dydd
Ward Brynbuga 3/2 Orthopedig 14:30 - 17:00 & 18:30 - 19:30 bob dydd
Ward Glan Ebbw 3/1 Orthopedig 15:00 - 17:00 & 18:30 - 19:30 bob dydd
Ward Raglan 2/4 Gynaecoleg 15:00 - 16:00 & 18:00 - 19:30 bob dydd
Ward Nantyglo 2/3 Plant

Rhieni 8:00 - 14:00

(Amser tawel 12:45 - 2:00 yh 1 ymwelydd yn unig)

Ymweliad agored - 14:00 - 20:00

Ward Glan Wysg Cleifion Preifat Ffefrir 16:00 - 20:00 
Ward Pen-y-cwm 2/1 Mamolaeth 9:00 - 20:00 uchafswm o 2 ymwelydd y gwely
Dim ond plant y claf all ymweld

Llanffoist

2/2 Cleifion Allanol Gynae Cleifion Allanol yn unig
Neo-enedigol 1/1 Uned Babanod Gofal Arbennig Ymweliad Agored
Ward Gilwern 1/2 Ward Strôc 15:00 - 16:00 & 18:00 - 19:30 bob dydd
Ward y Fenni 0/2 Uned Asesu Brys 11:00 - 18:00 bob dydd
ITU Uned Theraphi Dwys / Uned Dibyniaeth Uchel Gofynnwch wrth y ddesg
CCU

Gofal Coronaidd

Dim ymweliadau o gwbwl yn ystod y cyfnod gorffwys 13:30 - 15:30

15:30 - 20:30

Cyfyngwch ymweliadau i un awr gyda dim mwy na dau ymwelydd ar unrhyw un adeg
Gellir gwneud trefniadau eraill mewn amgylchiadau arbennig
Gall plant ymweld yn ôl disgresiwn y Nyrs â gofal

Blodau:
Yn anffodus, gall blodau ffres fod yn ffynhonnell haint i'r cleifion hynny sy'n ddifrifol wael, neu sydd wedi lleihau imiwnedd.
Felly peidiwch â dod â blodau ffres i gleifion, ac eithrio'r ward famolaeth.
Nid yw'r polisi hwn yn effeithio ar flodau artiffisial a "sidan".
Cysylltwch â rheolaeth nyrsys heintiau ar 01783 732048 i gael mwy o wybodaeth am y polisi hwn.

Mae bar 'buffet' yn y brif adran cleifion allanol yn cael ei redeg gan Gynghrair y Cyfeillion ac mae ar agor 10:00 - 16:00

Mae siop yn y brif gyntedd yn cael ei rhedeg gan y WRVS ac yn agor 10:00 - 18:00

Mae'r ystafell fwyta ar y llawr cyntaf ar agor ar gyfer prydau poeth. (Brecwast - 7:00 - 11:00 & Chinio - 12:00 Canol Dydd - 18:30). Mae peiriannau gwerthu diodydd a byrbrydau ar gael bob amser arall, yn y lolfa goffi oddi ar yr ystafell fwyta.

Gwasanaethau troli i'r wardiau sy'n darparu rhai llyfrau, pethau ymolchi, papurau newydd ac ati.

Mae caplaniaid yr Ysbyty (Wardiau Anglicanaidd / Eglwys Rydd / RC0) yn ymweld yn rheolaidd, gellir gwneud trefniadau ar gyfer ymweliadau clerigwyr allanol.

Mae ward fach ar gael i gleifion preifat.

Lle nad yw 'Patientline' wedi'i osod, mae ffôn symudol ar gyfer galwadau sy'n mynd allan, ac fel arfer lolfa gyda'r teledu.