Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Aneurin Bevan

Ysbyty Aneurin Bevan
Rhodfa Calch
Glyn Ebwy
NP23 6GL
Ffôn: 01495 363636

Croeso i Ysbyty Aneurin Bevan, Ysbyty Cyffredinol Lleol newydd Blaenau Gwent. Yr Ysbyty yw'r Ysbyty cyntaf yn y DU a ariennir yn gyhoeddus gydag ystafelloedd sengl, pob un â chyfleusterau 'en suite'. Yn ddigon addas, yr Ysbyty oedd yr Ysbyty cyntaf yn y DU i gael ei enwi ar ôl Aneurin Bevan, Sylfaenydd y GIG.

Mae gan Ysbyty Aneurin Bevan 96 o welyau Cleifion Mewnol ac mae hefyd yn ymgorffori Uned Iechyd Meddwl i oedolion gyda chleifion allanol, gofal dydd a chyfleuster claf mewnol 11 gwely. Mae gan yr ysbyty hefyd adran glaf allanol, uned fân anafiadau pwrpasol, cefnogaeth ddiagnostig well ac adran therapïau cynhwysfawr.

Mae pedair Ward yn yr Ysbyty.

 
Ward Ebwy Sirhowi Ward Tyleri Ward Carn-y-Cefn (Iechyd Meddwl)

Mae'r dalgylch yn cynnwys Blaenau Gwent i gyd. Fodd bynnag, mae'r Adran Gleifion Allanol a Radioleg hefyd yn cynnwys rhai o ardaloedd Sir Fynwy o amgylch.

Mae Ysbyty Aneurin Bevan yn arwain cyfeiriad newydd ym maes gofal claf, gan fod yr ystafelloedd sengl gyda chyfleusterau en-suite yn galluogi gwell rheolaeth ar haint, ynghyd â chynnig amgylchedd mwy heddychlon a thawel i gynorthwyo adferiad. Mae yna hefyd ardaloedd cymdeithasol ar y ward i gleifion gymdeithasu â chleifion eraill a chwrdd â'u hymwelwyr.

Mae cleifion sy'n cael eu trin yn Ysbyty Aneurin Bevan hefyd ar fin elwa o wasanaethau diagnostig newydd o'r radd flaenaf. Mae'r adran radioleg yn yr Ysbyty newydd yn cynnwys offer Pelydr-X Wi-Fi digidol a dyma'r cyntaf o'i fath yng Nghymru. Mae hyn yn golygu y gall staff clinigol weld delweddau ar unwaith ac mae llawer llai o ymbelydredd yn cael ei ddefnyddio. Gellir hefyd anfon delweddau yn electronig i safleoedd ysbytai eraill i'w gweld gan arbenigwyr eraill, sy'n lleihau'r amser aros am ganlyniadau yn ddramatig.

 

Mae gan safle'r Ysbyty ddigon o leoedd parcio ceir, gyda pharcio Bathodyn Glas a lleoedd i rieni a phlant yn agosach at y fynedfa. Mae man gollwng y tu allan i brif ardal yr ysbyty. Mae parcio yn Ysbyty Aneurin Bevan am ddim.

Ysbyty Aneurin Bevan
Rhodfa Calch
Dyffryn Ebwy
NP23 6GL
 

Mewn Car: Edrychwch ar Google Maps am gyfarwyddiadau.

Y brif ffordd o'r Gogledd yw A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd. Dewch oddi ar y ffordd hon ar gylchfan Glyn Ebwy i'r A4046. Ar y gylchfan nesaf cymerwch yr ail allanfa, gan aros ar yr A4046. Dilynwch y ffordd hon sy'n mynd â chi heibio arosfannau bysiau'r dref. Cadwch ar y ffordd hon nes i chi ddod i set o oleuadau traffig. Wrth y goleuadau hyn trowch i'r chwith i lawr i Ffordd Gŵyl. Cymerwch y troad cyntaf ar y Dde i ffordd yr Ysbyty.

O'r De - M4 dewch i ffwrdd ar gyffordd 28. Dilynwch ffordd A467 wedi'i marcio fel Brynmawr (A467). Dilynwch y ffordd sy'n mynd heibio Abercarn a Threcelyn. Yng Nghormlin mae goleuadau traffig yn cario ymlaen yn syth nes i chi ddod i Aberbeeg. Cymerwch y troad cyntaf i'r chwith oddi ar y gylchfan hon, dilynwch A4046. Ar y gylchfan nesaf cymerwch yr ail allanfa (yn syth ar y ffordd osgoi). Cadwch ar yr A4046 i'r gylchfan nesaf. (Mae 'Ffair Brewers' ar yr ochr chwith). Cymerwch y trydydd allanfa oddi ar y gylchfan hon. Dilynwch y ffordd i fyny ac mae'r fynedfa ar gyfer yr Ysbyty ar ben y ffordd ar yr ochr dde.

 

Mewn Bws: Mae gwasanaeth bws i gleifion ac ymwelwyr - E3 / E4 (Sylwch y gall amseroedd bysiau newid heb rybudd ymlaen llaw)

E3 - Brynmawr-Abertillery-Ebbw Vale-Brynmawr
Mae'r E3 yn cyrraedd yr Ysbyty am 11 munud wedi'r awr.
 
Ar y Trên: Mae gwasanaeth trên Arriva o Gaerdydd i Glyn Ebwy yn cyrraedd Parc yr Ŵyl am hanner awr wedi'r awr. Mae taith gerdded milltir o'r orsaf i'r ysbyty.
Gwasanaeth Amseroedd Agoriadol
Uned Mân Anafiadau 9:00 - 19:00 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener (Ar gau ar benwythnosau a gwyliau banc)
Adran Cleifion Allanol 9:00 - 17:00 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener
Therapïau 8:30 - 16:30 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener
Adran pelydr-X 9:00 - 17:00 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener
Wardiau Ar agor 24 awr

 

Y bwyty - wedi'i leoli ar y llawr gwaelod yn union wrth ymyl y brif fynedfa. Ar agor 8:30 - 18:00 (Byrbrydau, lluniaeth a bwyd poeth)
 
Brecwast - 9:30 - 11:30
Cinio - 12:30 - 14:00
Cinio - 16:30 - 18:00
 

Mae yna siop ysbyty ar gyfer gwerthu papurau newydd a mân bethau.

Mae Caplaniaid yr Ysbyty yn ymweld â phob Ward yn rheolaidd. Gellir gwneud trefniadau i arweinwyr crefyddol eraill ymweld â nhw.

Mae gan bob gwely cleifion mewnol system deledu a radio heb unrhyw gost.
Yr amseroedd ymweld ar gyfer wardiau Ebwy, Sirhowi a Thyleri yw 11:00 am i 8:00 pm. Fodd bynnag, mae'r wardiau'n gweithredu amseroedd bwyd gwarchodedig (tua 12:30pm - 1:30pm a 5:45pm - 6:45pm). Gofynnir yn garedig i ymwelwyr osgoi torri ar draws cleifion ar yr adeg hon oni bai eich bod yn mynychu i gynorthwyo cleifion i fwydo. Gofynnir hefyd i ymwelwyr barchu'r ffaith bod cleifion yn derbyn triniaeth tra yn yr ysbyty ac efallai y gofynnir iddynt adael yn ystod adsefydlu ac amseroedd tawel a nodwyd i'r cleifion.
 
Amseroedd ymweld Ward Carn-Y-Cefn yw; Llun - Gwener: 17:00 - 18:00 & 18:30 - 20:00. Penwythnosau a Gwyliau Banc: 15:00 - 18:00 a 18:30 a 20:00