Neidio i'r prif gynnwy

Cyrchu'r Gwasanaeth Iawn

Mewn argyfwng sy'n peryglu bywyd e.e. anawsterau anadlu, amheuaeth o drawiad ar y galon, colli gwaed yn drwm, anaf difrifol, llosgiadau difrifol, colli ymwybyddiaeth - ffoniwch 999 neu ewch i'r Adrannau Brys.

Gweler isod am gyngor pellach ar fân gyflyrau neu i ddod o hyd i'ch gwasanaeth GIG lleol.

Gweler y dudalen hon am oriau agor fferyllfa Dydd Sul a gwyliau banc: Oriau Agor


Mae ymweld â'ch fferyllfa leol yn ffordd wych o gael cyngor a thriniaethau prydlon ar gyfer cyflyrau cyffredin.
 
Mae rhywfaint o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu bellach yn cael ei wneud gan fferyllwyr yn lle hynny. Mae hyn yn cynnwys rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn yn unig ar gyfer nifer o fân anhwylderau heb fod angen gweld meddyg. Fel meddyginiaethau eraill yng Nghymru, mae'r rhain hefyd am ddim.
 
Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn ei gymryd.

Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd, bydd yn eich atgyfeirio.

Anhwylderau Cyffredin a gwmpesir gan y cynllun:

  Acne Traed yr Athletwr Poen cefn
  Brech yr ieir Doluriau Anwyd Colig
  Llid yr amrannau (Bacteriaidd) Rhwymedd Dolur rhydd
  Llygaid Sych Croen Sych Clwy'r marchogion
  Clefyd y gwair Llau Pen Diffyg traul
  Intertrigo Casewin Briwiau'r Genau
  Brech Cewyn Bronfraith y Geg Mwydog
  Clafr Dolur Gwddf Dafadennau neu Verucas
  Torri Dannedd Gwddf Tost Y Llindag

  Os bydd poen dannedd neu gwm yn datblygu, cysylltwch â'ch deintydd eich hun oherwydd gallant ddarparu triniaeth frys.

  Os nad ydych wedi'ch cofrestru gyda phractis neu'n datblygu problem y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch y llinell gymorth ddeintyddol ar 01633 744387 a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'ch deintydd brys agosaf.

  Nid yw'r ddannoedd ar ei phen ei hun (er enghraifft, y ddannoedd heb unrhyw symptomau nac arwyddion eraill) yn argyfwng deintyddol. Ni ddylai cleifion sydd â'r ddannoedd fynd i apwyntiad brys o'r Adran Achosion Brys.

  Gall eich optegydd lleol ddarparu apwyntiadau brys, maen nhw'n arbenigwyr mewn llygaid felly gallant helpu a thrin llawer o broblemau cyffredin fel golwg aneglur, anhawster gweld yn dda neu anghysur o lygaid llidiog neu heintiedig. Dewch o hyd i'ch Optegydd lleol yma.

  Mae'r Unedau Mân Anafiadau (MIU) yn cael eu rhedeg gan Ymarferwyr Nyrsio Brys (ENPs) gyda chefnogaeth tîm bach o Nyrsys Cofrestredig a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd. Nid yw'r Uned yn darparu gwasanaeth mân salwch.

  Mae gan yr unedau fynediad i gyfleusterau pelydr-X ar gyfer asesu'r anafiadau a restrir yn y meini prawf cynhwysiant. Mae'r tîm nyrsio yn gallu defnyddio castiau plastr brys (slabiau cefn) ac fe'u hystyrir yn gymwys i gau clwyfau, gan gynnwys cyweirio. Mae gan yr ENPs fynediad at ddetholiad o feddyginiaethau gan gynnwys lladdwyr poen syml a gwrthfiotigau a ddefnyddir i reoli clwyfau. Gall yr ENPs gyfeirio at dimau gofal iechyd eraill fel orthopaedeg, wyneb-wyneb a llosgiadau a phlastigau (Ysbyty Morriston).

  Nod yr Unedau yw rhoi cyfnod cyflawn o ofal a rhyddhau cartref y claf. Ar ôl cyrraedd, bydd cleifion yn cael eu hasesu gan nyrs gymwysedig a fydd yn penderfynu a ellir gweld cleifion yn yr MIU. Fel arfer mae'r amseroedd aros yn gymharol fyr ond ar yr adegau prysuraf gallant gynyddu i oddeutu 2-3 awr.
  Gellir gweld y galw cyfredol ar wefan Dewis Doeth Cymru

  Dewch o hyd i'ch Uned Mân Anafiadau Lleol yma: Unedau Mân Anafiadau