Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau Ymweliadau Ysbytai

Canllawiau Ymweliadau Ysbytai Diweddarwyd 21 Mehefin 2023

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn parhau i adolygu canllawiau ar gyfer ymweliadau ag ysbytai. Ein nod yw sicrhau bod lles cleifion ac ymwelwyr ar flaen y gad wrth gadw cleifion yn ddiogel rhag niwed.

Gall eithriadau godi yn yr ardaloedd isod. Ymwelwyr i gysylltu â wardiau yn benodol:

 • Plant
 • Mamolaeth
 • Cleifion ag anableddau dysgu neu nam gwybyddol
 • Gofalwyr dynodedig
 • Cleifion na allant wneud penderfyniadau drostynt eu hunain
 • Gofal diwedd oes

Canllawiau ymweld cyffredinol:
 • Gofynnir i ymwelwyr beidio ag ymweld os ydynt yn teimlo'n sâl mewn unrhyw ffordd
 • Gall pob claf gael hyd at ddau ymwelydd ar bob ymweliad sy'n gyswllt teuluol neu rywun sy'n bwysig i'r claf
 • Byddem yn gofyn na ddylai hyd un ymweliad fod yn hwy na 2 awr
 • Gellir cynnal ymweliadau lluosog rhwng 8:00am - 8:00pm, ond anogir ymwelwyr i beidio ag ymgynnull mewn grwpiau mawr ar goridorau wardiau.
 • Byddai ymweld ar ôl 8:00pm mewn amgylchiadau eithriadol fel y cytunwyd gyda Rheolwr y Ward
 • Ni fydd yn bosibl ymweld â mannau sydd ar gau oherwydd achosion o haint, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol (a gytunwyd gan staff y ward).
 • Glanhewch / diheintio dwylo wrth ddod i mewn ac allan o'r ysbyty a'r ward.
 • Mae'n ddoeth i ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb, fodd bynnag, mae hyn yn ddewisol.

 

Wardiau Achosion Covid neu Gleifion Mewnol Cadarnhaol

Cydnabyddir na all canllawiau ragweld pob cais am ymweliad na holl amgylchiadau cleifion. Gall ymweliadau â chleifion sydd â Covid-19 neu sy’n ynysig ar hyn o bryd oherwydd cyswllt â Covid-19 ddigwydd mewn amgylchiadau eithriadol, fel y cytunwyd â staff y ward. Felly, mae asesiad risg lleol sy'n seiliedig ar les y claf neu'r ymwelydd yn gwrthbwyso'r risgiau rheoli heintiau ac unrhyw anawsterau ymarferol eraill wrth hwyluso mynediad.

 • Rhaid i ymwelwyr fod yn ymwybodol o risgiau trosglwyddo COVID a chael gwybod am fesurau rheoli heintiau sydd ar waith gan gynnwys defnyddio unrhyw PPE sydd ei angen yn ystod eu hymweliad.
 • Mae'r pandemig wedi cydnabod bod ymwelwyr o'r un cartref yn aml yn symptomatig hefyd. Ar ddiwedd oes neu mewn sefyllfaoedd eithriadol gall y tîm Atal a Rheoli Heintiau (IP&C) gynghori ar sut y gall unigolion o'r fath ymweld â chlaf yn ddiogel.
 • Gall cleifion sydd yng nghyfnod olaf eu bywyd sy'n cael diagnosis o Covid dderbyn ymwelwyr yn ystod oriau olaf eu bywyd.
 • Dylid hysbysu ymwelwyr â chyflyrau iechyd sylfaenol, neu a oedd yn gwarchod eu hunain yn flaenorol, am y risgiau sylweddol iddynt hwy eu hunain o ymweld.
Cleifion allanol

Gall cleifion sy’n mynd i un o’n hysbytai ar gyfer apwyntiad claf allanol gael hyd at ddau berson gyda nhw os oes angen.

 

Ymweld ag Adran Damweiniau ac Achosion Brys neu Adran Asesu

Os dymunwch, gallwch ddod ag un person gyda chi. Ar adegau prysur, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i’r sawl sy’n dod gyda chi aros yn rhywle arall os oes cyfyngiadau gofod yn yr adran.

Hoffem ddiolch i bawb am eu hamynedd a'u dealltwriaeth yn ystod yr hyn y gwyddom sydd wedi bod yn gyfnod anodd iawn i gleifion a'u hanwyliaid. Mae’r holl benderfyniadau wedi’u gwneud er lles gorau’r bobl yr ydym yn gofalu amdanynt, y bobl sy’n gweithio yn ein cyfleusterau ac yn ymweld â nhw, a’r gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu. Mae ein trefniadau ymweld ac apwyntiadau yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.

Ein blaenoriaeth yw cadw pawb mor ddiogel â phosibl.