Neidio i'r prif gynnwy

Rheolau tŷ'r Bwrdd Iechyd ynglŷn â'r cyfryngau cymdeithaso

Mae’r dudalen we hon yn esbonio sut rydym yn rheoli ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, a’r modd y disgwyliwn i bobl eu defnyddio

Mae gyda ni sianeli ar wahanol blatfformau i’n helpu i gyfathrebu’r gwaith rydym yn ei wneud.

Rydym yn defnyddio meddalwedd i ymateb i ac i nodi cwestiynau, themâu a barn ar ein polisïau a’n gwaith.

Rydym am i’n cyfrifon fod yn llefydd diogel a pharchus i bawb. Rydym yn eich annog i bostio adborth, cwestiynau, eich straeon a’ch profiadau.

Rydym hefyd yn gofyn ichi ddilyn rhai rheolau syml:

  • rydych chi’n gyfrifol am unrhyw gynnwys yr ydych yn ei bostio, gan gynnwys testun y dewiswch ei rannu
  • byddwn yn tynnu, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, unrhyw bostiadau yr ydym o’r farn eu bod yn amhriodol neu sy’n cynnwys gwybodaeth bersonol
  • byddwn yn adrodd am unrhyw broffiliau sy’n defnyddio delweddau, gan gynnwys ffontiau, y Bwrdd Iechyd neu Lywodraeth Cymru heb ganiatâd

Byddwn yn blocio ac yn riportio unrhyw ddefnyddwyr lle mae eu postiadau:

  • yn sarhaus neu’n aflan, er enghraifft yn hiliol, yn rhywiaethol, yn homoffobig neu’n benodol rywiol
  • yn dwyllodrus neu’n gamarweiniol
  • yn torri unrhyw gyfraith neu reoliad
  • yn torri unrhyw hawliau eiddo deallusol
  • yn sbam (postiadau negyddol neu sarhaus parhaus sy’n ceisio pryfocio ymateb)
  • yn hysbysiadau neu’n hyrwyddiadau

Byddwn yn cadw manylion postiadau cyhoeddus sy’n torri ein rheolau a bydd y cyfrif yn cael ei flocio.

 

Sut rydym yn rheoli ein cyfrifon

Caiff ein sianeli cyfryngau cymdeithasol eu cynnal gan staff anghlinigol y Bwrdd Iechyd. Caiff y gweithwyr hyn eu rhwymo gan ein polisïau a’n gweithdrefnau, yn cynnwys ‘Polisi Cyfryngau Cymdeithasol Cymru Gyfan GIG Cymru’ [dolen: https://phw.nhs.wales/about-us/policies-and-procedures/policies-and-procedures-documents/corporate-governance-communications-and-finance-policies/social-media-policy/].

Rydym yn monitro ein cyfrifon rhwng 9am a 5pm, ddydd Llun i ddydd Gwener (ond nid ar wyliau cyhoeddus).

Byddwn wastad yn ceisio ateb eich cwestiynau, ond gyda chynifer o negeseuon, efallai na fydd modd i ni ymateb i bob ymholiad.

Lle na fyddwn yn gallu ateb cwestiynau trwy’r cyfryngau cymdeithasol, byddwn yn eu cyfeirio at y man cywir lle bo’n briodol.

Rydym yn ceisio’n gorau i roi’r wybodaeth gywir i chi. Os byddwn yn gwneud camgymeriad, byddwn yn ceisio cywiro’r sefyllfa a chyflwyno’r wybodaeth gywir cyn gynted â phosibl.

Nid yw ein staff cyfryngau cymdeithasol wedi cael hyfforddiant meddygol ac ni allant gynnig cyngor meddygol ar y cyfryngau cymdeithasol. Os byddwch angen cyngor meddygol, siaradwch â’ch meddygfa leol, edrychwch ar https://111.wales.nhs.uk neu ffoniwch 111.

Rhowch wybod os credwch ein bod wedi gwneud camgymeriad neu os ydych yn gweld rhywbeth y credwch ei fod yn amhriodol neu eich bod yn poeni amdano.

Rydym yn cadw'r hawl i ddileu ein cyfrifon ac i ddiweddaru neu newid yr amodau hyn ar unrhyw adeg.

 

Caiff y cynnwys uchod ei lywio gan reolau tŷ Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r cyfryngau cymdeithasol https://www.llyw.cymru/defnyddio-cyfryngau-cymdeithasol-llywodraeth-cymru-rheolaur-ty