Neidio i'r prif gynnwy

Llywodraethu Gwybodaeth

Beth yw Llywodraethu Gwybodaeth?

Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn fframwaith sy'n dwyn ynghyd safonau cyfreithiol, moesegol ac ansawdd sy'n berthnasol i drin gwybodaeth; mae'n berthnasol i'r holl wybodaeth a data yn enwedig gwybodaeth sensitif a phersonol.

Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn eistedd ochr yn ochr â llywodraethu clinigol (sut rydyn ni'n gofalu amdanoch chi) a llywodraethu corfforaethol (sut rydyn ni'n gweithio) ac yn canolbwyntio ar yr hyn rydyn ni'n ei alw'n CIA o wybodaeth - gan edrych ar gyfrinachedd (C), uniondeb (I) ac argaeledd (A) gwybodaeth.

Mae'n sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei thrin mewn modd diogel, cyfrinachol a diogel (cyfrinachedd), bod y wybodaeth yn gywir ac yn gyfredol (uniondeb) a'i bod ar gael ar yr adeg iawn, yn y lle iawn i'r person iawn (argaeledd).

Mae gan y Bwrdd Iechyd Uned Llywodraethu Gwybodaeth i'ch helpu chi gydag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych am eich gwybodaeth.

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn golygu bod yn rhaid i ni benodi Swyddog Diogelu Data, (DPO). Ein DPO yw Richard Howells, a'i gyfeiriad e-bost yw DPO.ABB@wales.nhs.uk . Mae'r DPO yn gyfrifol am oruchwylio ein strategaeth llywodraethu gwybodaeth a'i gweithredu i sicrhau cydymffurfiad â'r gyfraith cyfrinachedd a diogelu data fel y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), Deddf Diogelu Data 2018.

Fel rhan o GDPR rhaid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ddarparu Rhybudd Preifatrwydd; mae hyn yn esbonio pam rydyn ni'n casglu gwybodaeth amdanoch chi a sut mae'ch gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio. Mae hefyd yn darparu manylion am eich hawliau gan gynnwys sut i gael mynediad i'ch Cofnodion Iechyd.

 

Cysylltwch â Ni

 

 

Gwneud cais am fynediad i gofnodion iechyd

Mae’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data yn rhoi’r hawl i unigolion gael mynediad at gopïau o’u data personol a gedwir gan sefydliad. Caniateir mis calendr i Fyrddau Iechyd o dderbyn cais i ddarparu copïau o gofnodion iechyd (ac eithrio cofnodion cleifion ymadawedig sy’n parhau i fod yn 40 diwrnod calendr).

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth sef yr awdurdod rheoleiddio ar gyfer Diogelu Data.

Os hoffech weld eich cofnod iechyd, cofnod ar ran rhywun arall neu berson sydd wedi marw, byddai'n ddefnyddiol pe gallech sicrhau bod y ffurflen gais gywir yn cael ei dewis o'r rhestr isod. Bydd hyn yn helpu'r Tîm Mynediad at Gofnodion Iechyd i brosesu eich cais yn effeithiol.

Mae ceisiadau'n cael eu rheoli'n electronig gan ein Tîm Mynediad at Gofnodion Iechyd ac unwaith y byddant wedi'u cwblhau, bydd ymgeiswyr yn derbyn ymateb i'w cais trwy e-bost.

Cyn bo hir byddwn yn lansio porth ar-lein a fydd yn caniatáu i unigolion a sefydliadau greu cyfrif ar-lein i gyflwyno unrhyw Geisiadau Gwrthrych am Wybodaeth (SAR) a gofyn am ddiweddariadau ar eu cais. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.

 

Gofyn am fynediad i'ch cofnodion iechyd eich hun

Os hoffech weld eich cofnodion iechyd, gwnewch eich cais yn ddigidol gan ddefnyddio ein Ffurflen Ar-lein .

Cyn llenwi’r ffurflen gais:

 • Sicrhewch eich bod yn llenwi’r ffurflen sy’n cyfateb â’ch cais. Yn yr adran ‘math o wybodaeth y gwneir cais amdani’ bydd angen i chi sgrolio i lawr i’r adran ‘Gofal Iechyd’
 • Byddwch yn benodol – helpwch ni i nodi’r union wybodaeth sydd ei hangen arnoch, er enghraifft, rhowch unrhyw gyfeirnodau y gellir eu defnyddio, megis rhif claf a hefyd unrhyw gyfnodau penodol o amser neu driniaethau y mae angen ichi gael mynediad atynt;
 • Darparwch brawf o bwy ydych – er enghraifft, pasbort neu drwydded yrru, ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall a all gadarnhau eich cyfeiriad, ee, bil cyfleustodau diweddar;
 • Rhowch eich manylion cyswllt – eich manylion cyswllt fel e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn pe bai angen cysylltu â chi i drafod eich cais ymhellach.

 

Gofyn am fynediad i gofnodion iechyd person arall (Person Byw)

(Ni ddylid defnyddio’r ffurflen hon ar gyfer ceisiadau gan Sefydliadau)

Os ydych chi'n helpu rhywun i wneud cais am fynediad i'w gofnodion iechyd eu hunain, gwnewch eich cais yn ddigidol gan ddefnyddio ein Ffurflen Ar-lein .

Wrth gwblhau'r ffurflen gais, os gwelwch yn dda:

 • Sicrhewch eich bod yn llenwi’r ffurflen sy’n cyfateb â’ch cais. Yn yr adran ‘math o wybodaeth y gwneir cais amdani’ bydd angen i chi sgrolio i lawr i’r adran ‘Gofal Iechyd’
 • Byddwch yn benodol – helpwch ni i nodi’r union wybodaeth sydd ei hangen arnoch, er enghraifft, rhowch unrhyw gyfeirnodau y gellir eu defnyddio, megis rhif claf a hefyd unrhyw gyfnodau penodol o amser neu driniaethau y mae angen ichi gael mynediad atynt;
 • Darparwch brawf o bwy ydych – er enghraifft, pasbort neu drwydded yrru, ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall a all gadarnhau eich cyfeiriad, ee, bil cyfleustodau diweddar;
 • Darparwch brawf o berthynas – os ydych yn gwneud cais ar ran person arall rhowch ganiatâd ysgrifenedig gan y claf neu, yn absenoldeb hyn, prawf o berthynas ee Pŵer Atwrnai;
 • Rhowch eich manylion cyswllt – eich manylion cyswllt fel e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn pe bai angen cysylltu â chi i drafod eich cais ymhellach.

 

Gofyn am fynediad i gofnodion iechyd person arall (Unigolyn Ymadawedig)

(Ni ddylid defnyddio’r ffurflen hon ar gyfer ceisiadau gan Sefydliadau)

Os ydych yn gwneud cais am fynediad i gofnodion iechyd unigolyn sydd wedi marw, gwnewch eich cais yn ddigidol gan ddefnyddio ein Ffurflen Ar-lein .

Wrth gwblhau'r ffurflen gais, os gwelwch yn dda:

 • Sicrhewch eich bod yn llenwi’r ffurflen sy’n cyfateb â’ch cais. Yn yr adran ‘math o wybodaeth y gwneir cais amdani’ bydd angen i chi sgrolio i lawr i’r adran ‘Gofal Iechyd’
 • Byddwch yn benodol – helpwch ni i nodi’r union wybodaeth sydd ei hangen arnoch, er enghraifft, rhowch unrhyw gyfeirnodau y gellir eu defnyddio, megis rhif claf a hefyd unrhyw gyfnodau penodol o amser neu driniaethau y mae angen ichi gael mynediad atynt;
 • Darparwch brawf o bwy ydych – er enghraifft, pasbort neu drwydded yrru, ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall a all gadarnhau eich cyfeiriad, ee, bil cyfleustodau;
 • Darparwch brawf o berthynas – er enghraifft, copi o’r ewyllys yn cadarnhau mai chi yw Ysgutor.
 • Rhowch eich manylion cyswllt – eich manylion cyswllt fel e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn pe bai angen cysylltu â chi i drafod eich cais ymhellach.

 

Gofyn am fynediad i gofnodion iechyd person arall (Sefydliadau)

Os ydych yn drydydd parti a bod gennych sail gyfreithlon i ofyn am fynediad at gofnodion iechyd unigolyn, gwnewch eich cais yn ddigidol gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein berthnasol isod .

Ffurflen Ar-lein Gofyn am fynediad i gofnodion iechyd .

Gwnewch yn siŵr eich bod yn uwchlwytho copi o’r ffurflen ganiatâd, gallwch ddod o hyd iddi ar frig y ffurflen.

 

Manylion cyswllt

Gallwch gysylltu â'n Tîm Mynediad at Gofnodion Iechyd ar y manylion canlynol. Mae ein swyddfa ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mynediad i Gofnodion Iechyd
Tŷ Ar-lein
Parc Cleppa
Casnewydd
NP10 8BA

Ffôn: 01633 740165

Os nad ydych yn dymuno cyflwyno'ch cais am fynediad i'r cofnodion iechyd trwy'r ffurflen ar-lein, gallwch gyflwyno'ch cais yn uniongyrchol atom trwy e-bost yn; ABB.ATHR@wales.nhs.uk . Sylwch fod hwn ar gyfer cyflwyno ceisiadau newydd yn unig ac os hoffech siarad ag aelod o’r tîm ynghylch unrhyw ymholiadau a allai fod gennych, cysylltwch â ni ar y rhif ffôn uchod neu fel arall drwy ymateb i unrhyw ohebiaeth a gyflwynwn i chi drwy y system newydd, sy'n cynnwys eich cyfeirnod achos unigol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod eich ymholiad sy'n ymwneud â'ch achos yn cael ei ddyrannu'n awtomatig i'ch trafodwr achos penodedig i weithredu.

Sylwch, os oes angen copi o Gofnodion Iechyd eich Meddyg Teulu arnoch, bydd angen i chi gysylltu â’ch Meddygfa yn uniongyrchol i’w prosesu neu fel arall os yw am gopi o gofnod iechyd meddyg teulu sy’n ymwneud ag unigolyn sydd wedi marw, anfonwch eich cais/cais i :

Ty Cwmbrân
Stad Parc Mamheilad
Pontypwl
NP4 0XS

Ffôn: 01495 300730 E-bost: nwssp-primarycareservices@wales.nhs.uk

 

 

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn ei gwneud yn ofynnol i reolwyr data ddarparu gwybodaeth benodol i bobl y mae eu gwybodaeth (data personol) yn ei chadw a'i defnyddio.

Mae Hysbysiad preifatrwydd yn ffordd o hysbysu pobl o'r canlynol:

 • Pam ein bod ni'n gallu prosesu'ch gwybodaeth
 • At ba bwrpas yr ydym yn ei brosesu
 • P'un a oes rhaid i chi ei ddarparu i ni
 • Am ba hyd rydyn ni'n ei storio

 

Isod mae Hysbysiadau Preifatrwydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Os oes gennych gŵyn neu bryder ynghylch sut mae'ch Cofnod Iechyd yn cael ei gadw neu os oes gennych bryder bod eich cofnod digidol wedi'i gyrchu'n amhriodol, cysylltwch â'r Uned Llywodraethu Gwybodaeth ar y rhif ffôn neu'r cyfeiriad e-bost canlynol:

 

Unrhyw gwynion clinigol, cysylltwch â'r Tîm Gweithio i Wella ar:

Beth yw Llywodraethu Gwybodaeth?

Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn helpu i reoli gwybodaeth yn y GIG, yn enwedig y wybodaeth bersonol a sensitif sy'n ymwneud â chleifion a gweithwyr.

Os yw rhywun wedi cyrchu fy nghofnodion yn amhriodol, beth ydw i'n ei wneud?

I gael rhagor o wybodaeth yn ymwneud â mynediad amhriodol, cysylltwch â'r Uned Llywodraethu Gwybodaeth ar Ffôn: 01495 765019/01495 765326 E-bost: infogov.abb@wales.nhs.uk

A ydych chi wedi newid eich cyfeiriad neu unrhyw fanylion eraill yn ddiweddar?

Os ydych wedi symud tŷ neu os oes unrhyw fanylion eraill wedi newid, cysylltwch â'ch Bwrdd Iechyd lleol i sicrhau bod eich manylion yn gyfredol - Sylwch nad yw systemau meddygon teulu wedi'u cysylltu â systemau BIPAB.

Sut mae BIPAB yn trin fy ngwybodaeth?

I gael mwy o wybodaeth am sut mae BIPAB yn trin gwybodaeth, cyfeiriwch at ein tudalen Hysbysiad Preifatrwydd.

Sut mae cael copi o fy Nghofnod Iechyd?

I gael copi o'ch Cofnod Iechyd, cysylltwch â'r Adran Mynediad at Gofnodion Iechyd ar Ffôn: 01633 740165, E-bost: Access_to_Health_records_dept.abb@wales.nhs.uk

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n derbyn Gwybodaeth nad yw'n perthyn i mi?

Cysylltwch â'r uned Llywodraethu Gwybodaeth ar Ffôn: 01495 765019/01495 765326