Neidio i'r prif gynnwy

Llywodraethu Gwybodaeth

Beth yw Llywodraethu Gwybodaeth?

Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn fframwaith sy'n dwyn ynghyd safonau cyfreithiol, moesegol ac ansawdd sy'n berthnasol i drin gwybodaeth; mae'n berthnasol i'r holl wybodaeth a data yn enwedig gwybodaeth sensitif a phersonol.

Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn eistedd ochr yn ochr â llywodraethu clinigol (sut rydyn ni'n gofalu amdanoch chi) a llywodraethu corfforaethol (sut rydyn ni'n gweithio) ac yn canolbwyntio ar yr hyn rydyn ni'n ei alw'n CIA o wybodaeth - gan edrych ar gyfrinachedd (C), uniondeb (I) ac argaeledd (A) gwybodaeth.

Mae'n sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei thrin mewn modd diogel, cyfrinachol a diogel (cyfrinachedd), bod y wybodaeth yn gywir ac yn gyfredol (uniondeb) a'i bod ar gael ar yr adeg iawn, yn y lle iawn i'r person iawn (argaeledd).

Mae gan y Bwrdd Iechyd Uned Llywodraethu Gwybodaeth i'ch helpu chi gydag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych am eich gwybodaeth.

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn golygu bod yn rhaid i ni benodi Swyddog Diogelu Data, (DPO). Ein DPO yw Richard Howells, a'i gyfeiriad e-bost yw DPO.ABB@wales.nhs.uk . Mae'r DPO yn gyfrifol am oruchwylio ein strategaeth llywodraethu gwybodaeth a'i gweithredu i sicrhau cydymffurfiad â'r gyfraith cyfrinachedd a diogelu data fel y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), Deddf Diogelu Data 2018.

Fel rhan o GDPR rhaid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ddarparu Rhybudd Preifatrwydd; mae hyn yn esbonio pam rydyn ni'n casglu gwybodaeth amdanoch chi a sut mae'ch gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio. Mae hefyd yn darparu manylion am eich hawliau gan gynnwys sut i gael mynediad i'ch Cofnodion Iechyd.

 

Cysylltwch â Ni

 

 

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn ei gwneud yn ofynnol i reolwyr data ddarparu gwybodaeth benodol i bobl y mae eu gwybodaeth (data personol) yn ei chadw a'i defnyddio.

Mae Hysbysiad preifatrwydd yn ffordd o hysbysu pobl o'r canlynol:

  • Pam ein bod ni'n gallu prosesu'ch gwybodaeth
  • At ba bwrpas yr ydym yn ei brosesu
  • P'un a oes rhaid i chi ei ddarparu i ni
  • Am ba hyd rydyn ni'n ei storio

 

Isod mae Hysbysiadau Preifatrwydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Os oes gennych gŵyn neu bryder ynghylch sut mae'ch Cofnod Iechyd yn cael ei gadw neu os oes gennych bryder bod eich cofnod digidol wedi'i gyrchu'n amhriodol, cysylltwch â'r Uned Llywodraethu Gwybodaeth ar y rhif ffôn neu'r cyfeiriad e-bost canlynol:

 

Unrhyw gwynion clinigol, cysylltwch â'r Tîm Gweithio i Wella ar:

Beth yw Llywodraethu Gwybodaeth?

Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn helpu i reoli gwybodaeth yn y GIG, yn enwedig y wybodaeth bersonol a sensitif sy'n ymwneud â chleifion a gweithwyr.

Os yw rhywun wedi cyrchu fy nghofnodion yn amhriodol, beth ydw i'n ei wneud?

I gael rhagor o wybodaeth yn ymwneud â mynediad amhriodol, cysylltwch â'r Uned Llywodraethu Gwybodaeth ar Ffôn: 01495 765019/01495 765326 E-bost: infogov.abb@wales.nhs.uk

A ydych chi wedi newid eich cyfeiriad neu unrhyw fanylion eraill yn ddiweddar?

Os ydych wedi symud tŷ neu os oes unrhyw fanylion eraill wedi newid, cysylltwch â'ch Bwrdd Iechyd lleol i sicrhau bod eich manylion yn gyfredol - Sylwch nad yw systemau meddygon teulu wedi'u cysylltu â systemau BIPAB.

Sut mae BIPAB yn trin fy ngwybodaeth?

I gael mwy o wybodaeth am sut mae BIPAB yn trin gwybodaeth, cyfeiriwch at ein tudalen Hysbysiad Preifatrwydd.

Sut mae cael copi o fy Nghofnod Iechyd?

I gael copi o'ch Cofnod Iechyd, cysylltwch â'r Adran Mynediad at Gofnodion Iechyd ar Ffôn: 01633 740165, E-bost: Access_to_Health_records_dept.abb@wales.nhs.uk

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n derbyn Gwybodaeth nad yw'n perthyn i mi?

Cysylltwch â'r uned Llywodraethu Gwybodaeth ar Ffôn: 01495 765019/01495 765326