Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

12/06/24
Merch Bump Oed o Bontllan-fraith yn Achub Bywyd Ei Mam Anymwybodol

"Roedd y staff yn y Grange yn hollol anhygoel, allwn i ddim beio neb."

10/06/24
Preswylydd Gwent yn annog pobl i gael eu gwirio am ddiabetes ar ôl newid ei fywyd yn sgil diagnosis diabetes Math 2

Ar hyn o bryd mae 44,000 o bobl yn byw gyda diabetes yng Ngwent a llawer mwy o bobl mewn perygl o ddatblygu diabetes yn y dyfodol.

07/06/24
Datganiad Cynhwysiant LHDTC+

Wrth i ni gychwyn ar fis Pride, rydym am gyhoeddi datganiad cryf o gefnogaeth i’n cydweithwyr, cleifion a’n cymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a cwiar cysylltiedig (LHDTC+).

06/06/24
Animeiddiad gwybodaeth gyhoeddus ar anadlwyr

Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) ynghyd â Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Asthma and Lung UK a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi llunio’r animeiddiad hwn i gleifion gyda’r nod o wella rhagnodi, defnyddio a gwaredu anadlyddion yng Nghymru.

06/06/24
D-Day 80 – 80 mlynedd ers Glaniadau Normandi

Heddiw rydym yn coffáu 80 mlynedd ers Glaniadau Normandi ar 6 Mehefin 1944.

05/06/24
Robot Llawfeddygol o'r Radd Flaenaf yn Ysbyty Brenhinol Gwent yn Chwyldroi Gofal Llawfeddygol yng Ngwent
05/06/24
Gwasanaeth Gofalwyr Di-dâl Wedi'i Gadw rhag Cau

Mae Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr Rhanbarthol Gwent yn falch o gyhoeddi bod Hwb Gofalwyr Gwent, sydd wedi’i leoli yn Nhorfaen, yn parhau i fod ar agor er gwaethaf y cyhoeddiad y bydd ‘The Care Collective’ yn cau ddiwedd mis Mawrth 2024.

04/06/24
Helpwch Eich Awdurdod Lleol a Gwasanaethau'r GIG drwy Ddychwelyd Offer Nad Oes Angen Arnoch Mwyach

Mae gwasanaethau lleol y GIG a gofal cymdeithasol yn colli miloedd o bunnoedd bob blwyddyn oherwydd bod offer ar goll. Os oes gennych offer nad ydych yn ei ddefnyddio mwyach, ewch ag ef i'ch adran Ffisiotherapi yn eich ysbyty agosaf neu cysylltwch â Cefndy Medequip i ofyn am gasgliad.

23/05/24
Oriau Agor Gwyliau Banc ar gyfer Fferyllfeydd yng Ngwent

Sylwch y bydd pob meddygfa a mwyafrif y fferyllfeydd cymunedol ar gau ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc 6 Mai 2024. Gweler isod pa fferyllfeydd fydd ar agor ar y diwrnod hwn.

21/05/24
Cylchlythyr Cyfeillion Gardd Furiog Llanfrechfa Grange - Gwanwyn 2024

Yn y rhifyn hwn gallwch ddod o hyd i grynodeb o rai o'r datblygiadau eraill sydd wedi digwydd, newyddion am ddigwyddiadau sydd i ddod.

20/05/24
Digwyddiadau Profiad o Fyw AaGIC (Iechyd Meddwl)

Oes gennych chi brofiad byw o heriau iechyd meddwl a/neu gefnogi rhywun gyda'u hiechyd meddwl?

16/05/24
Rydyn ni wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Canser Moondance!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein timau ac aelodau o staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Canser Moondance eleni i gydnabod eu gwaith anhygoel i wella gwasanaethau canser ar draws ardal Gwent.

15/05/24
Atgrynhoi ar ein Dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig a Diwrnod Nyrsys Rhyngwladol!

Yn ddiweddar buom yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig ar 5 Mai 2024 a Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys ar 12 fed Mai 2024. O fabanod newydd-anedig a bydwragedd dan hyfforddiant i nyrsio drwy'r oesoedd a gwobrau caffi nyrsio a addysgir yn rhyngwladol…dyma grynodeb o'r dathliadau!

07/05/24
Nid yw Byth yn Rhy Gynnar nac yn Rhy Hwyr i Ddechrau Gofalu Am Eich Esgyrn

Yn ddiweddar, cynhaliwyd Cynhadledd Gwasanaeth Cyswllt Torri Esgyrn, lle cafwyd cyflwyniad gan Eriatregydd Ymgynghorol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Dr Inder Singh, ar y gwaith sydd ar y gweill yn y Bwrdd Iechyd i wella iechyd esgyrn.

07/05/24
Diwrnod Tyfu - 1 Mehefin 2024

Ymunwch â ni yng Ngardd Furiog Llanfrechfa ar ddydd Sadwrn Mehefin 1af ar gyfer diwrnod 'Tyfu'.

06/05/24
Helpwch Ni i Lunio ein Gwasanaethau Profedigaeth - Dying Matters Awareness Week

Hoffem ddiolch i bawb a fynychodd ein Digwyddiad Sgwrs Fawr ar gyfer Profedigaeth, a gynhaliwyd yn llwyddiannus ar 20 Mawrth 2024.

29/04/24
Wythnos Ymwybyddiaeth Methiant y Galon 2024

Nid yw methiant y galon yn golygu bod eich calon wedi rhoi'r gorau i weithio, mae'n golygu nad yw'r galon yn gallu pwmpio gwaed ac ocsigen o amgylch y corff yn iawn. Mae'n digwydd fel arfer oherwydd bod y galon wedi mynd yn rhy wan neu anystwyth. Mae'n golygu bod angen rhywfaint o gymorth arno i'w helpu i weithio'n well. Mae methiant y galon yn gyflwr hirdymor sy'n tueddu i waethygu'n raddol dros amser. Fel arfer ni ellir ei wella, ond yn aml gellir rheoli'r symptomau am flynyddoedd lawer.

01/05/24
Codi, Gwisgo a Dal i Symud ym Mai'n Amser Symud!

Y mis hwn, rydyn ni'n cymryd rhan yn #Mai'nAmserSymud trwy geisio rhoi'r gorau i ddadgyflyru ac annog ein cleifion i godi, gwisgo a pharhau i symud cymaint ag y gallant yn ystod eu hamser yn yr ysbyty gyda ni (os yw'n briodol gwneud hynny).

26/04/24
Preswylydd Gwent yn Goresgyn Rhwystrau Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth i Ddilyn Uchelgeisiau Gyrfa

Ar ôl clywed dro ar ôl tro bod ei Syndrom Asperger, nam ar y golwg a'r clyw yn golygu na allai byth weithio mewn swyddfa, gwnaeth Alys Key penderfynu i brofi eu bod yn anghywir. Nawr, ar ôl cwblhau lleoliad profiad gwaith chwe mis gyda’r Tîm Profiad ac Ymglymiad y Claf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mae Alys wedi sylweddoli bod ei uchelgais gyrfa o gael swydd ym maes gweinyddiaeth ymhell o fewn ei gafael.

26/04/24
Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd yn annog rhieni i wirio statws MMR plant wrth i achosion o'r Frech Goch godi yng Ngwent.