Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

23/05/22
Uned Sterileiddio o'r Radd Flaenaf yn Agor yn Ysbyty Athrofaol y Faenor
23/05/22
Bydd mynedfa Belle Vue yn Ysbyty Brenhinol Gwent ar gau am tua 4 wythnos

Sylwer oherwydd gwaith gwella, y bydd mynedfa Belle Vue yn Ysbyty Brenhinol Gwent ar gau am tua 4 wythnos o'r wythnos sy'n dechrau ar 13 Mehefin 2022.

20/05/22
Canolfan Iechyd a Lles Newydd Tredegar wedi'i Enwi'n Swyddogol
20/05/22
Dysgwch Fwy Am ein Gwasanaeth Adsefydlu Niwrolegol Cymunedol (CNRS)

Mae hi'n wythnos Ymwybyddiaeth Anafiadau i'r Ymennydd, felly cawsom sgwrs â Thomas o'r Gwasanaeth Adsefydlu Niwrolegol Cymunedol (CNRS). Mae’r tîm yn cynnig cymorth adsefydlu i oedolion yng Ngwent a Chaerffili ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o strôc neu anaf i’r ymennydd er mwyn deall eu cyflwr, datblygu ac ailddysgu sgiliau, dychwelyd i hobïau neu gyflogaeth, gwella ansawdd bywyd, a chynyddu annibyniaeth a hunan-ddysgu. rheolaeth yn y gymuned.

20/05/22
Dathlu Wythnos Gweithredu ar Ddementia 2022!

Cynhelir Wythnos Gweithredu ar Ddementia eleni rhwng 16 a 22 Mai 2022 .

Mae staff a chleifion yn Wardiau Oak a Rowan yn Ysbyty Cymunedol y Sir wedi dathlu'r wythnos gyda llawer o weithgareddau ystyrlon, a fydd o fudd mawr i adferiad cleifion.

20/05/22
Lansio Map Ar-lein Newydd Heddiw i Gefnogi Lles yng Nghasnewydd

Mae map ar-lein newydd wedi'i lansio i helpu pobl yng Nghasnewydd i ddod o hyd i ffyrdd o wella eu llesiant. Eich Casnewydd yw’r offeryn ar-lein newydd ac AM DDIM cyffrous sy'n cysylltu pobl â phopeth a all helpu eu lles meddyliol a chorfforol yn eu hardal leol.

18/05/22
Mis Cenedlaethol Gwên: Sut Alla i Ofalu Am Fy Nanedd a'm Deintgig?

Mae ceg afiach a dannedd pydredig yn effeithio ar eich iechyd cyffredinol. Oeddech chi'n gwybod nad newyddion drwg i'ch dannedd yn unig yw clefyd y deintgig, mae hefyd yn gysylltiedig â phroblemau iechyd difrifol mewn rhannau eraill o'ch corff?

17/05/22
Gardd Furiog Wedi'i Agor yn Swyddogol

Mae Gardd Furiog Fictoraidd, ar safle Ysbyty Athrofaol y Grange, wedi cael ei hagor yn swyddogol i'r cyhoedd.

16/05/22
Penodi Aelod Bwrdd Annibynnol (Digidol)
13/05/22
Dathliadau Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys!
12/05/22
Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys Hapus
03/05/22
Eid Mubarak!

Eid Mubarak i bawb!

"Mae Eid yn golygu hapusrwydd, cysur a llonyddwch yn eich calon a'ch enaid." Yma, mae Farid Khan, Caplan Mwslimaidd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, yn egluro gwir ystyr Eid ac yn cynnig bendith Eid.

27/04/22
Diffyg Llinell Ffôn - Canolfan Geni Ysbyty Ystrad Fawr

Bydd toriad ffôn am 2 awr rhwng 20.00 a 22.00 ddydd Iau 28 Ebrill 2022 yng Nghanolfan Geni Ysbyty Ystrad Fawr.

20/04/22
Syniadau Da i Sicrhau Ramadan Iach
Dydd Iau 21 Ebrill 2022

Gyda llai na phythefnos ar ôl o Ramadan, a gynhelir eleni rhwng Dydd Gwener 1 Ebrill a Dydd Sul 1 Mai 2022, mae'n bwysig gwybod sut i ymprydio'n ddiogel, a pha fwyd sydd orau i'w fwyta rhwng ymprydio.

20/04/22
Seinyddion Amgylcheddau Di-fwg yn Ysbyty Athrofaol Y Faenor ac Ysbyty Brenhinol Gwent
Dydd Mercher 20 Ebrill 2022

Mae system seinyddion gyda phad botwm gwasgu bellach ar gael wrth fynedfeydd ar draws Ysbyty Athrofaol Y Faenor ac Ysbyty Brenhinol Gwent. Bydd y seinyddion yn galluogi unrhyw un sy'n gweld rhywun yn ysmygu ar y safle/wrth fynedfeydd i wasgu'r botwm yn anhysbys, a fydd yn chwarae neges wedi'i recordio i atgoffa pobl sy'n ysmygu na chaniateir ysmygu. 

19/04/22
Agoriad Swyddogol Gardd Goffa Mynydd Mawr

Agorwyd Gardd Goffa newydd Mynydd Mawr yn Ysbyty Nevill Hall yn swyddogol ar Ddydd Sadwrn 16 Ebrill 2022.

12/04/22
Neges gan y Ganolfan Atgyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol

Mae ein llinellau ffôn yn hynod o brysur ar hyn o bryd ac mae amseroedd aros galwadau yn hirach nag arfer. Gallwn eich sicrhau bod ein timau'n gweithio'n galed i ateb eich galwad cyn gynted â phosibl.

11/04/22
Nodyn Atgoffa o Ganllawiau Ymweld yr Adran Frys yn Hysbyty Athrofaol y Faenor

Rydym yn falch ein bod wedi gallu lleihau’r cyfyngiadau ymweld ar draws ein hysbytai. Fodd bynnag, hoffem atgoffa ein preswylwyr y mae un person yn unig y gall cleifion sy’n mynychu’r Adran Frys ddod gyda nhw. Yn anffodus, ni allwn ganiatau mwy nag un ymwelydd fesul claf oherwydd maint man aros yr Adran Frys, ac ar adegau prysur, efallai y byddwn yn gofyn i ymwelwyr aros yn rhywle arall os nag oes le iddynt.

06/04/22
Canllawiau Ymweliadau Ysbyty Diweddaraf

Dydd Mercher 6 Ebrill 2022

Rydym yn falch o allu lleihau cyfyngiadau ymweld ymhellach o 7 Ebrill 2022 ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Rydym yn parhau i gymryd agwedd ofalus oherwydd nifer yr achosion o Covid yn y Gymuned ond hefyd nifer y cleifion sydd gennym sy’n Covid-positif yn ein hysbytai.

06/04/22
Gwasanaeth 111 ar Gael Ar-lein a Dros y Ffôn

Yn aml yn y Gwasanaeth Iechyd, mae ceisio cael mynediad at wasanaethau gofal brys yn gallu achosi tipyn o ddryswch.

Dydych chi ddim yn gwybod pa wasanaethau sydd ar agor pryd, a gan ddibynnu beth yw’ch cyflwr dydych chi ddim yn gwybod pa weithiwr gofal iechyd proffesiynol fyddai'r person gorau i chi.

Mae gwefan GIG 111 Cymru a’r rhif ffôn 111 rhad ac am ddim yn symleiddio hynny. Felly, o hyn ymlaen dim, dim ond deialu 111 fydd angen ichi ei wneud a byddwch chi’n cael eich cyfeirio at un o amrywiol opsiynau.