Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

27/02/23
Staff BIPAB yn rhoi cynnig ar Pen y Fan!

Mae lles meddyliol ein staff yn bwysig iawn i ni. Ddydd Sadwrn, arweiniodd tîm Adfer Trwy Chwaraeon gydweithwyr eraill y Bwrdd Iechyd ar daith gerdded er lles i fyny un o heiciau mwyaf poblogaidd Cymru, Pen y Fan, copa uchaf De Cymru, sydd wedi’i leoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

24/02/23
Llinell Amser LGBTQ+ Gwent

Ym mis Chwefror eleni, fel rhan o fis hanes LHDT+, mae aelodau Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Gwent o rwydwaith y Cynghorau Balch yn eich gwahodd i ymuno â ni wrth i ni edrych ar Linell Amser LGBTQ+ Gwent ( Gwent Edition.pdf )

23/02/23
Rhed y Parc 5k Eich Ffordd, Symud yn Erbyn Canser
23/02/23
Digwyddiadau Ymgysylltu sy'n Gyfeillgar i Ddementia

Gweler y posteri isod i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau Cyfeillgar i Ddementia a gynhelir yng Nghasnewydd:

20/02/23
Y cyntaf newydd yng Nghymru, gweithdrefn leiaf ymwthiol i helpu i frwydro yn erbyn poen o Osteo -arthritis

Tîm Radioleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan oedd y cyntaf yng Nghymru i gynnal triniaeth newydd sy'n cynorthwyo pobl sy'n dioddef o Osteoarthritis (OA) ysgafn i gymedrol, cyflwr sy'n rhoi poen cyhyrysgerbydol (MSK).

17/02/23
Dathlu Budd Celfyddydau mewn Iechyd - Lansio Strategaeth

Yr wythnos hon, mae Tîm Celfyddyd mewn Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi lansio'r Strategaeth Celfyddydau Mewn Iechyd ar gyfer 2022-2027. Mae'r strategaeth yn gosod yr uchelgeisiau ar gyfer y cyfnod hwn o ran yr hyn y gellir ei gyflawni drwy waith pellach o fewn y celfyddydau i lesiant staff a thrigolion Gwent elwa ohono.

17/02/23
Dod a chynigion cyffredinol cynradd a dos atgyfnerthu brechlyn COVID-19 i ben
17/02/23
Babi wedi'i eni mewn car ar y ffordd i'r ysbyty

"'Peidiwch â gwthio, croeswch eich coesau', a dywedais, 'Ni allaf groesi fy nghoesau, mae'n rhaid i mi wthio!'"

17/02/23
Gardd Furiog Cylchlythyr Gaeaf 2022/23

Edrychwch ar Gylchlythyr Gaeaf Gardd Furiog 2022/23 a gynhyrchwyd gan Gyfeillion Gardd Furiog Llanfrechfa Grange.

13/02/23
SignLive ar gael ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae’n bleser gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan hysbysu ein cymuned sy’n defnyddio Byddar ac Iaith Arwyddion Prydain bod Gwasanaeth Cyfnewid Fideo SignLive (VRS) a Dehongli Fideo o Bell (VRI) yn cael eu cyflwyno ar draws y Bwrdd Iechyd o heddiw ymlaen.

13/02/23
Nyrs Leol yn Achub Dyn o Draciau Trên

Fel Nyrs, mae Olivia Davies, 27 oed, yn yr arfer o ofalu am eraill. Ond wrth iddi aros am drên ar ddiwrnod allan haeddiannol gyda'i ffrindiau Ddydd Sadwrn diwethaf, nad oedd hi'n ymwybodol y byddai'n achub bywyd dyn pan syrthiodd ar y cledrau yn anfwriadol.

13/02/23
Mae'ch Llais yn Bwysig

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn falch o fod yn cyflwyno CIVICA - llwyfan Adborth Dinesydd electronig a fydd yn helpu pobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau i ddweud wrthym beth yw eu barn am eu gofal.

07/02/23
Llinellau Ffôn Iechyd Rhyw Ar gau o 12:30pm dydd Mawrth 7 Chwefror

Oherwydd Hyfforddiant Staff bydd y Llinellau Ffôn Iechyd Rhywiol ar gau brynhawn dydd Mawrth 7 Chwefror o 12:30pm.

03/02/23
Dyfarnwyd Statws Enghreifftiol i Dîm Radioleg Ymyriadol y Bwrdd Iechyd

Pleser yw cyhoeddi bod yr adran Radioleg Ymyriadol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ennill statws safle Enghreifftiol gan Gymdeithas Radioleg Ymyriadol Prydain.

02/02/23
Digwyddiad yn canolbwyntio ar Wasanaeth Cymorth Argyfwng ar 1 Mawrth 2023
<br>
<br>

Mi fydd y digwyddiad Cymuned o Ymarferwyr (CoY) Cymorth mewn Argyfwng yma’n gyfle i ddarganfod fwy am ‘Peer-supported Open Dialogue’. Mae ‘Open Dialogue’ yn ddull arloesol i phobl sydd yn profi argyfwng iechyd meddwl wrth gynnwys eu teuluoedd a/neu rhwydweithiau ehangach.

31/01/23
Gallai Cadw Llygad Arbed Bywyd

Gall cyfnod y Gaeaf fod yn adeg ynysig iawn i ni gyd, ond i’r rheini ohonom sy’n hŷn, yn fregus, yn fwy agored i niwed, neu’n byw ar ein pennau ein hunain, gall fod yn gyfnod anodd, unig a pheryglus iawn.

01/02/23
Y Tîm Ymroddedig sy'n Cyflenwi Cyflenwadau Hanfodol i Ysbytai Gwent

Dim ond os bydd Storfeydd Derbyn a Dosbarthu ysbytai Gwent yn cael cyflenwadau i'r lle cywir y mae gofal o'r ansawdd gorau yn bosibl i gleifion. 

27/01/23
Buddsoddiad gwerth £86 miliwn i wella gwasanaethau radiotherapi ar gyfer canser yn Ne Cymru
25/01/23
*DIWEDDARIAD* Digwyddiad Tân yn Adran Cleifion Allanol Ysbyty Brenhinol Gwent
25/01/23
Dydd Santes Dwynwen Hapus!

Heddiw, ar ddiwrnod Nawddsant Cariadon Cymru, rydym yn dathlu ein cariad at y GIG yng Nghymru drwy dalu teyrnged at y bobl y mae eu bywydau'n canolbwyntio ar ofalu am eraill.