Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

06/12/23
Y Tîm Adnoddau Dynol a'r Tîm Lles Gweithwyr yn cael eu Cyflwyno gyda Gwobrau gan GIG Cymru

Yn ddiweddar, llwyddodd ein Tîm Adnoddau Dynol a’n Tîm Lles Gweithwyr i ennill dwy Wobr gan GIG Cymru am eu rhaglen 'Gwella ein Hymchwiliadau i Weithwyr'.

Cyflwynodd Judith Paget, Prif Weithredwr GIG Cymru, y gwobrau i'r timau a dywedodd:

"Mae'r gwaith 'gwella ymchwiliadau i weithwyr' – a ddatblygwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – yn rhaglen bwysig i’r GIG ar draws Cymru gyfan. Rydym yn gwybod y gall defnyddio ein polisi disgyblu achosi niwed ac mae'r ffocws ar ei gyflwyno'n fwy tosturiol yn hanfodol i iechyd a lles ein pobl."

06/12/23
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngwent yn Dangos Pam Fod y Gymraeg yn Fwy Na Geiriau
04/12/23
Mae Coleg Gwent yn cefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol i ymgymryd ag interniaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Y Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl hwn (03 Rhagfyr), mae Coleg Gwent yn taflu goleuni ar rai o’r myfyrwyr sy’n camu i’r adwy i gymryd interniaethau â chymorth yn Ysbyty Nevill Hall, drwy’r cynllun Gofal fel Arian.

30/11/23
Bwrdd Iechyd yn Lansio Canllaw Gwasanaethau Iechyd Am Ddim i Went Cyn Cyfnod Prysur y Gaeaf
06/11/23
Camwch y Tu Mewn i'r Uned Endosgopi Bwrpasol Newydd yn Ysbyty Brenhinol Gwent

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod ein Huned Endosgopi bwrpasol newydd sbon wedi agor ei drysau i gleifion heddiw (Dydd Llun 6 Tachwedd 2023) yn Ysbyty Brenhinol Gwent.

30/11/23
Bydd Canolfan Archebu Cleifion Allanol Bwrdd Iechyd ar agor ac ar gael i'r cyhoedd 7 diwrnod yr wythnos.
29/11/23
Mis Gweithredu Canser y Genau – Stori George

Dair blynedd yn ôl, pan oedd George yn 82 oed, sylwodd fod ganddo ddarn bach gwyn yng nghefn ei dafod, a oedd yn boenus iawn.

Ar ôl ymweld â'i ddeintydd a chael ei gyfeirio at arbenigwr, cadarnhaodd biopsi a sgan fod gan George ganser y genau. Yn fuan wedyn, derbyniodd lawdriniaeth i gael gwared ar rai o'i nodau lymff, a oedd yn llwyddiannus ac nid oedd angen triniaeth bellach. Cafodd George ei atgyfeirio, derbyn ei ddiagnosis, ei drin a'i ddatgan yn rhydd o ganser o fewn tri mis!

29/11/23
Nid yw'r frwydr yn erbyn Covid-19 drosodd eto er gwaethaf rhoi mwy na 100,000 o Ddosau Atgyfnerthu'r Hydref ledled Gwent
24/11/23
Ydych chi wedi cael profiad personol o brofedigaeth?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan eisiau gwella ein gofal a chymorth i bobl sydd mewn profedigaeth.

23/11/23
Dathlu Diwrnod Gweithwyr Cynnal Gofal Iechyd!

Mae Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu gofal rhagorol i gleifion ar draws holl leoliadau gofal y GIG. I ddathlu Diwrnod Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd, fe wnaethom ofyn i rai o’n Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd beth maen nhw’n ei garu am eu rôl.

16/11/23
Diwrnod Cynamseroldeb y Byd - Stori Emmie

Ar Ddiwrnod Cynamseroldeb y Byd, hoffem rannu stori Emmie gyda chi yng ngeiriau ei mam, Vanessa.

16/11/23
Dywed yr Ymgynghorydd Gofal Dwys y bydd yn cymryd 'ychydig iawn yn ychwanegol i ddod â'r fantol' wrth iddi annog y cyhoedd i fanteisio ar y cynnig o frechu nawr.
15/11/23
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ennill yng Ngwobrau GIG Cymru 2023
15/11/23
Grwpiau Dynion ar draws Gwent - Mis Ymwybyddiaeth Iechyd Dynion
15/11/23
Ymweliad Brenhinol ar gyfer Nyrsys Rhyngwladol

Gwahoddwyd Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol o bob rhan o'r DU i dderbyniad arbennig a gynhaliwyd gan Ei Fawrhydi, y Brenin Siarl III, i ddathlu ei ben-blwydd yn 75 oed sy'n cyd-fynd â dathliadau GIG75. Mae'r digwyddiad hwn yn anrhydeddu ymdrechion ymroddedig nyrsys a bydwragedd ar hyd y degawdau.

15/11/23
Offer meddygol a roddwyd i Wcráin

Cyn bo hir bydd Canolfan Iechyd Tredegar yn symud i'w cartref newydd yng Nghanolfan Iechyd a Lles Bevan. Fel rhan o'r broses ddadgomisiynu yn barod ar gyfer y symud, mae Canolfan Iechyd Tredegar wedi mynd gam ymhellach i helpu eraill.

15/11/23
Ymweliad Ysgol Gynradd Ringland 19 Hills Datblygiad Iechyd a Lles

Cafodd grŵp o blant o Ysgol Gynradd Ringland ymweliad â'r Ganolfan Iechyd a Lles 19 Hills a enwyd yn ddiweddar, datblygiad gwerth £28m ar hen safle Canolfan Feddygol Ringland.

14/11/23
Blychau adnoddau 'Ailysgrifennu Stori Peter' wedi'u dosbarthu i Feddygfeydd ledled Cymru
13/11/23
Byrddau Iechyd De Ddwyrain Cymru yn ymuno â'i gilydd i wella gwasanaethau Cataract
10/11/23
Myfyrio ar Goffadwriaeth

e’u cofiwn.

Ar Sul y Cofio eleni, cofiwn bawb a wnaeth yr aberth eithaf wrth wasanaethu ein gwlad.