Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

21/12/22
Cyngor Cleifion ar gyfer Streic Gwasanaeth Ambiwlans Cymru - 23 Ionawr 2023

Heddiw, mae streiciau diwydiannol yn cael ei gymryd gan undeb llafur sy’n cynrychioli staff yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Bydd y cam hwn yn cael effaith sylweddol ar allu’r gwasanaeth ambiwlans i ymateb i alwadau, a gallai hefyd achosi oedi i rai o’n gwasanaethau gofal brys.

20/01/23
Gwobrau'r Uchel Siryf Gwobr Pont Gofal Deintyddol gyda Chymuned
18/01/23
Diolch i'r tim a wnaeth fy achub - unedau Gofal Brys Ar Yr Un Diwrnod newydd yng Ngwent yn derbyn adborth cadarnhaol gan gleifion

Mae dwy uned Gofal Brys Yr Un Diwrnod (SDEC) newydd yn Ysbyty Athrofaol y Grange ac Ysbyty Ystrad Fawr yn dathlu eu hagor gaeaf cyntaf gyda chanmoliaeth gan gleifion.

09/01/23
Cyngor Cleifion ar gyfer Streic Gwasanaeth Ambiwlans Cymru - 18 Ionawr 2023

Dydd Mercher yma, mae streiciau diwydiannol yn cael ei gymryd gan undeb llafur sy’n cynrychioli staff yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru..

10/01/23
Oes gennych chi Asthma neu COPD?

Apiau anadlol GIG Cymru i gleifion i’ch helpu i reoli eich cyflwr anadlol.

06/01/23
Galwadau Canolfan Archebu'r Bwrdd Iechyd o'r rhif sy'n dechrau gyda 0330
05/12/22
Gwasanaeth Diagnostig "Un Stop" Newydd yn Agor yn Ysbyty Athrofaol y Faenor

Mae Clinig Diagnostig Cyflym newydd wedi agor yn Ysbyty Athrofaol y Grange. Darparu llwybr newydd ar gyfer cleifion sy’n ymweld â’u meddyg teulu gyda “Symptomau Amwys” nad ydynt yn ffitio i mewn i lwybrau presennol yr amheuir bod canser arnynt. Cânt eu cyfeirio at y clinig gan feddyg teulu, lle gallant gael diagnosis cyflym a chynllun triniaeth.

04/01/23
Bydd Safleoedd Brechu Torfol yng Ngwent yn cynnig clinigau galw heibio ar gyfer brechiadau Atgyfnerthu Covid-19 yr Hydref, Ffliw Cyffredinol a Ffliw Trwynol Plant wrth i wasanaethau brofi cynnydd sylweddol mewn achosion ledled y rhanbarth
03/01/23
CADR Colli Clyw a Dementia

 

Nid yw’n gyfrinach, wrth i ni heneiddio, y gall ein gallu i gyflawni gweithgareddau beunyddiol leihau. Gall newid mewn clyw fod yn ffactor cyfrannol. Mae effaith colli clyw yn aml yn cael ei danbrisio. Pan fydd colled clyw yn digwydd, gall rhai pobl dynnu'n ôl o sgyrsiau bob dydd, gan arwain at y posibilrwydd o ynysu. Mae angen ysgogiad ar ein hymennydd er mwyn siarad ag eraill. Mae arbenigwyr yn dangos y gall fod cysylltiad rhwng colli clyw a dementia. Awgryma ymchwil, trwy reoli colled clyw gyda chymhorthion clyw, y gellir lleihau'r risg o ddementia.

30/12/22
Pwysau'r Gaeaf Ar Draws Ein Gwasanaethau

Mae’n siŵr y byddwch wedi gweld y pwysau eithafol ar y GIG ledled Cymru a’r DU ar hyn o bryd.

22/12/22
Amseroedd Agor Brechu Torfol dros y Nadolig
23/12/22
Prosiect Rhagsefydlu ac Optimeiddio Iechyd Lle Amheuir Canser Aneurin Bevan

Mae cyllid wedi'i ddyfarnu gan Rwydwaith Canser Cymru a chronfa Arloesi Comisiwn Bevan ar gyfer Prosiect Optimeiddio a Rhagsefydlu Iechyd Canser a Amheuir.

23/12/22
Fideo Nadoligaidd Calonogol - 'Gwell ar gyfer 'Dolig' - yn Dangos Mae Staff y GIG yw Wir Ysbryd y Nadolig

“Er na allwn ni i gyd fod adref ar gyfer y Nadolig, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud yn siŵr y gall ein cleifion fod” yw neges ingol fideo Nadoligaidd calonogol sy’n dathlu cyfraniad anhygoel staff y GIG.

21/12/22
Cynnydd Sylweddol mewn achosion ffliw ledled Gwent: Annog y cyhoedd i alw heibio ein Canolfannau Brechu Torfol i gael eu brechu yn erbyn y ffliw dros y Nadolig

Mae ffliw ar gynnydd yng Ngwent - yn ystod yr wythnos ddiwethaf rydym wedi gweld bron i 50% o gynnydd mewn achosion ffliw ar draws ein cymunedau, a chynnydd mawr yn nifer y bobl sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty gyda ffliw difrifol. Rydym yn annog unrhyw un sy'n gymwys i gael brechiad ffliw rhad ac am ddim i fanteisio ar eu cynnig yn ddi-oed - gallwch nawr gerdded i mewn i unrhyw un o'n canolfannau brechu torfol heb apwyntiad.

21/12/22
Cyngor Cleifion ar gyfer Streic Gwasanaeth Ambiwlans Cymru - 21 Rhagfyr 2022

Heddiw, mae streiciau diwydiannol yn cael ei gymryd gan undeb llafur sy’n cynrychioli staff yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Bydd y cam hwn yn cael effaith sylweddol ar allu’r gwasanaeth ambiwlans i ymateb i alwadau, a gallai hefyd achosi oedi i rai o’n gwasanaethau gofal brys.

20/12/22
Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

Mae gan y Gymdeithas Rhwydweithiau Ynni wefan sy'n rhoi cyngor defnyddiol i aelodau'r cyhoedd ar beth i'w wneud petaech yn profi toriadau pŵer.

20/12/22
Pwysau Gaeaf Eithafol ar ein Gwasanaethau

Fel gweddill Cymru, mae ein gwasanaethau yn parhau i fod dan bwysau aruthrol yr wythnos hon. Rydym yn gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n mynychu ein holl wasanaethau gyda’r Ffliw, Covid a salwch anadlol eraill ac mae hyn yn arwain at arosiadau hir i gleifion.

20/12/22
Y gaeaf anoddaf erioed i Iechyd a Gofal Cymdeithasol
20/12/22
Daeth y defnydd o nwy desflurane hynod lygredig i ben ar draws ysbytai bwrdd iechyd Cymru yn gyntaf

Adran anesthetig Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) yw'r gyntaf yng Nghymru i roi'r gorau i ddefnyddio nwy desflurane sy'n hynod lygrol, ledled ei holl safleoedd ysbytai.

16/12/22
Ffordd Newydd o Gael Cymorth Iechyd Meddwl a Lles ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae gwasanaeth Iechyd Meddwl 111 (Opsiwn 2) newydd wedi lansio yn ardal Gwent, gan gynnig mynediad haws at gyngor iechyd meddwl a lles brys.