Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

29/07/22
Delio â Chanlyniadau Arholiadau - i Fyfyrwyr a'u Teuluoedd
29/07/22
Digwyddiadau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu mis Awst yng Ngwent wedi'u Gohirio

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wrthi’n ystyried y ffyrdd y gall drawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion

29/07/22
Ymunwch â Ni Yn Niwrnod Hwyl Canolfan Blant Serennu!

Ymunwch â ni yng Nghanolfan Blant Serennu ar Ddydd Sul 31 Gorffennaf ar gyfer Diwrnod Hwyl Carnifal Haf Sparkle , rhwng 11:30yp a 4:00yp.

Mae mynediad am ddim ac mae croeso cynnes i bawb - mwy o fanylion yn y poster isod!

27/07/22
Cynghorydd Bwydo ar y Fron, Carol, Wedi'i Dyfarnu Am 60 Mlynedd o Wasanaeth GIG

Mae Carol Walton, Ymgynghorydd Bwydo ar y Fron sy'n rhan annatod o'r Bwrdd Iechyd, wedi derbyn gwobr am 60 mlynedd o wasanaeth i'r GIG.

Yn gynharach heddiw, bu Carol yn bresennol mewn Cyfarfod Bwrdd cyhoeddus lle cyflwynodd y Cadeirydd, Ann Lloyd, wobr gwydr unigryw a thusw o flodau iddi i gydnabod ei chyflawniad. Daeth Carol ag ambell beth bach i gofio gyda hi i ddangos i aelodau'r Bwrdd.

22/07/22
Cynllun Tymor Canolig Integredig Wedi'i Gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) ar gyfer y tair blynedd nesaf wedi’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cynllun hwn yn amlinellu nodau ac uchelgeisiau allweddol ein sefydliad ar gyfer y tair blynedd nesaf, a fydd yn llywio sut rydym yn darparu ein gwasanaethau.

11/07/22
Eich Gwahoddiad i'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Fe'ch gwahoddir i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar Ddydd Mercher 27 Gorffennaf 2022 am 2pm, lle byddwn yn cyflwyno ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon Blynyddol ar gyfer 2021/22. Mae copi o'n Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021/22 ar gael yma.

19/07/22
Dathlu Mis Gofal Da

Mae'r mis hwn yn Fis Gofal Da, sy'n cydnabod  ein cydweithwyr gofal cymdeithasol gwych a'r gofal anhygoel y maent yn ei cynnig. Rydym yn ffodus i weithio'n agos gyda gweithwyr gofal ffantastig, sy'n ein helpu trwy gefnogi cleifion yn eu cartrefi eu hunain neu mewn cartrefi gofal ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o'n hysbytai.

19/07/22
Prosiect blodeuol gwych yn creu gardd therapi ar gyfer Cyn-filwyr Milwrol

Yn sefyll ar dir heulog Ysbyty Maindiff Court, cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau lleol a chyn-filwyr y Lluoedd Arfog

18/07/22
Lansiad Clinig Cymunedol Tîm Nyrsio Ardal Integredig Brynbuga a Rhaglan

Mae Clinig Cymunedol Brynbuga a Rhaglan yn fenter newydd a arweinir gan Nyrsys Ardal. Mae'r Clinig yn darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Bydd y clinig yn cyflawni Agenda Llywodraeth Cymru i gyflawni gwasanaeth gofal sylfaenol rhagweithiol, hyblyg a chynaliadwy.

18/07/22
Llinell Brysbennu Iechyd Rhywiol

Oherwydd materion amgylcheddol, bydd llinellau ffôn Brysbennu Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol ar gau am 4:00pm heddiw

15/07/22
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Yr Ardd Furiog

Hysbysir drwy hyn fod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf Cyfeillion Gardd Furiog Llanfrechfa Grange

14/07/22
Oriau Agor Canolfan Archebu Brechiadau

O Ddydd Llun 18 Gorffennaf, Oriau Agor y Ganolfan Archebu Brechiadau Torfol fydd 8:00yb i 6:00yp o Ddydd Llun i Ddydd Gwener a rhwng 8:00yb a 12:00yp ar Ddydd Sadwrn.

14/07/22
Newidiadau i Oriau Agor y Ganolfan Atgyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol

Mae'r Ganolfan Atgyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol wedi newid eu horiau agor dros dro. Ar unwaith, byddwn ar gau ar Ddydd Sadwrn, ond byddwn yn parhau i fod ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 8:00yb a 6:00yp.

13/07/22
Dr Ami Jones yn Casglu Groes y Brenin Siôr Ar Ran GIG Cymru

Ymunodd ein Hymgynghorydd Gofal Dwys, Ami Jones , â Phrif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget , i gasglu Croes Siôr oddi wrth y Frenhines mewn seremoni yng Nghastell Windsor ddoe (12 Gorffennaf).

12/07/22
Cefnogi, Dylanwadu a Llunio Gofal Dementia yng Ngwent

Ydych chi'n byw â dementia? Neu a ydych chi'n gofalu am rywun sy'n byw â dementia?

11/07/22
Byddwch yn ddiogel yn y Tywydd Poeth

Yn y tywydd poeth hwn, gofalwch amdanoch chi eich hun ac eraill. Gall y rhan fwyaf ohonom fwynhau'r tywydd poeth yn ddiogel, ond cadwch lygad am y rhai sy'n fwy agored i niwed yn ystod y tywydd poeth.

Rydym eisoes yn gweld pobl yn mynychu Ysbyty Athrofaol Y Faenor sy'n wael iawn oherwydd effeithiau'r tywydd poeth.

11/07/22
Neges gan y Ganolfan Atgyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol

Mae ein llinellau ffôn yn hynod o brysur ar hyn o bryd ac mae amseroedd aros galwadau yn hirach nag arfer. Gallwn eich sicrhau bod ein timau'n gweithio'n galed i ateb eich galwad cyn gynted â phosibl.

11/07/22
Rhwydwaith Fasgwlaidd De-ddwyrain Cymru i drawsnewid gofal fasgwlaidd yn y rhanbarth

Ddydd Llun 18 Gorffennaf, bydd y ffordd y mae gwasanaethau fasgwlaidd yn cael eu darparu yn Ne-ddwyrain Cymru yn newid i sicrhau bod darpariaeth gofal diogel ac effeithiol o ansawdd uchel yn cael ei chynnal ar gyfer y dyfodol.

08/07/22
Cadw'n Ddiogel yn yr Haul

Gyda disgwyl i'r tymheredd gyrraedd y 30au cynnar dros yr wythnos nesaf dyma rai awgrymiadau ar gyfer cadw'n ddiogel yn yr haul.

08/07/22
Hysbysiad Ffordd ar Gau