Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

29/10/21
Llinellau Ffôn Canolfan Archebu Brechu Torfol

Mae ein llinellau ffôn yn hynod o brysur ar hyn o bryd a gall gymryd mwy o amser na'r disgwyl i'ch galwad gael ei hateb.

29/10/21
Age Connects Torfaen yn Derbyn Hwb Trafnidiaeth

Rydym yn falch o rannu bod Age Connects Torfaen wedi derbyn grant o £10,000 o'r prosiect 'Trafnidiaeth i Iechyd' i wella ei gwasanaeth trafnidiaeth presennol. Bydd y gwasanaeth nawr yn gallu cynnig cludiant i bobl hŷn sy'n byw yn Torfaen i gael apwyntiad ysbyty.

29/10/21
Angen achubwyr bywyd yng Nghaerffili

Mae gan Wasanaeth Gwaed Cymru glinigau yn dod i fyny ym Mwrdeistref Caerffili

29/10/21
Sioeau Teithiol Recriwtio 'Gweithio Gyda Ni' y Bwrdd Iechyd yn Dod i'ch Ardal Chi!
28/10/21
Oes gennych chi blentyn o dan 5 oed?

Nid ydym bellach yn argymell bod plant dan 5 oed yn cymryd profion COVID-19

28/10/21
Sesiwn Holi ac Ateb Byw ar Facebook ar Bwysau Cyfredol y GIG- 7yp ar Ddydd Mercher 3 Tachwedd 2021

A oes gennych gwestiynau am ein Bwrdd Iechyd a'r pwysau presennol yr ydym yn eu hwynebu?

Bydd tîm o glinigwyr arbenigol yn ateb eich cwestiynau yn fyw ar Facebook ar Ddydd Mercher 3 Tachwedd am 7yp.

27/10/21
Gweminar Siarter Ysbyty sy'n Gyfeillgar i Ddementia

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn falch iawn o weithio gyda Gwella Cymru i gynnal digwyddiad ar-lein gyda’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles, Lynne Neagle, yr Athro Dawn Brooker, yr Athro Katie Featherstone, Cymdeithas Alzheimer Cymru a Lleisiau Dementia.

26/10/21
Clinigau bore Sadwrn ar gael ar gyfer Sgrinio Serfigol

Rhwng 6ed o Dachwedd a diwedd Mawrth 2022, mae Aneurin Bevan yn cynnig clinigau bore Sadwrn i ferched sydd i fod i gael Sgrinio Serfigol. Bydd y clinigau hyn yn cael eu cynnal ledled y rhanbarth a gallwch ffonio'n uniongyrchol i drefnu apwyntiad.

25/10/21
Bwrdd Iechyd yn Troi'n Binc Dros Ymwybyddiaeth Canser y Fron a Chanolfan y Fron Newydd

Dydd Llun 25 Hydref 2021

Fel rhan o fis Ymwybyddiaeth Canser y Fron , trodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn binc ddydd Gwener 22 Hydref ar gyfer y Diwrnod Turn it Pink cenedlaethol.

22/10/21
Bywyd Newydd ar gyfer Hen Gymhorthion Symudedd
22/10/21
Hysbysiad Cau Ffordd Hydref 29 - Tachwedd 1 2021

Bydd yr A465 rhwng Brynmawr a Glanbaiden ar gau rhwng 20:30 dydd Gwener 29 Hydref - 06:00 dydd Llun 1af Tachwedd 2021.

01/10/21
Pam mae Meddygfeydd Teulu yn gweithio'n wahanol ar hyn o bryd?

Mae ein Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol a Meddyg Teulu, Liam Taylor, yn trafod pam mae Practisau Meddyg Teulu’n gweithredu mewn ffordd wahanol ar hyn o bryd, a’r gofynion sylweddol mae practis cyffredinol yn eu hwynebu ers pandemig Covid.

20/10/21
Allech Chi Fod yn Gymwys i Gymryd Rhan yn yr Astudiaeth VROOM Hon?
Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Ydych chi'n cymryd methotrexate ar gyfer eich arthritis neu ar gyfer cyflwr croen?

Os felly, efallai y byddwch yn gymwys i gymryd rhan yn yr astudiaeth VROOM hon.

20/10/21
Helpwch i Ail-ddylunio Gwasanaethau Methiant y Galon yng Nghymru

Rydym yn recriwtio ar gyfer Panel Cynghori Cymunedol cyd-gynhyrchu arloesol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

18/10/21
Trydydd Arolwg Llesiant Covid-19 Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cefnogi astudiaeth hydredol genedlaethol gyda'r nod o ddeall sut mae'r pandemig coronafeirws parhaus wedi effeithio ar iechyd meddwl a lles emosiynol pobl ledled Cymru.

18/10/21
Diwrnod Menopos y Byd 2021- Hoffech chi wybod mwy am y Menopos?

Mae'n Ddiwrnod Menopos y Byd!

Hoffech chi wybod mwy am y Menopos?

15/10/21
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn annog pobl i ofyn am gyngor cyn mynychu'r ysbyty y Gaeaf hwn
Dydd Gwener 15 Hydref 2021

Wrth i staff y GIG barhau i ymateb i ganlyniadau'r Pandemig Covid-19, mae tymor y gaeaf eleni yn edrych i fod y prysuraf a welwyd erioed i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ynghyd â Byrddau Iechyd eraill ardraws Cymru a'r DU.

15/10/21
Staff a Chleifion y Bwrdd Iechyd yn Dathlu Diwrnod Shwmae Su'mae 2021

Diwrnod Shwmae Su'mae Hapus!

Heddiw - 15 Hydref 2021 - yn ddathliad blynyddol o'r Iaith Gymraeg yng Nghymru.

13/10/21
Canllawiau Newydd Ynghylch Profion Covid-19, Hunan-ynysu a Pas Covid y GIG

O ddydd Llun 11 Hydref, rhaid i chi ddefnyddio'r Tocyn COVID y GIG i ddangos eich bod yn cael eu brechu yn llawn neu sydd wedi profi negyddol i fynychu digwyddiadau mawr, clybiau nos a lleoliadau tebyg eraill. Gweler y wybodaeth isod ar sut i gael mynediad i'ch Tocyn COVID GIG.

13/10/21
Swyddi gwag y Bwrdd Iechyd ar gyfer Aelod Annibynnol (Cyllid) ac Aelod Annibynnol (Digidol)

Mae gan y Bwrdd Iechyd 2 gyfle cyffrous i chi ddefnyddio'ch sgiliau a'ch profiad i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy'n cael eu gwasanaethu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan .....