Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

28/03/24
"Mae'n rhaid i ni ei gael yn iawn i'n babanod, plant a phobl ifanc ledled Gwent" meddai Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd

Mae adroddiad Iechyd Cyhoeddus newydd wedi nodi'r effaith y mae pandemig Covid-19 wedi'i chael ar blant a phobl ifanc ledled Gwent - ac wedi cynnig cipolwg ar y gwelliannau y gallwn eu gwneud i helpu babanod, plant a phobl ifanc i dyfu.

26/03/24
Ymarfer parasetamol chwyldroadol sydd wedi ennill gwobrau, gydag arbediad amgylcheddol cyfwerth â 700kg o CO2

Paracetamol yw un o'r cyffuriau a ragnodir fwyaf ar gyfer cleifion mewnol ysbytai ond mae wedi'i nodi fel maes ar gyfer arbedion amgylcheddol. Yn Ysbyty Athrofaol y Grange yn unig, gallai proses newydd arwain at arbediad o £13,000, gostyngiad o 400kg mewn gwastraff plastig ac arbediad carbon eq o 700kg y flwyddyn.

25/03/24
Taliadau deintyddol y GIG yng Nghymru i gynyddu o fis Ebrill

Bydd cost triniaeth ddeintyddol y GIG yng Nghymru yn cynyddu o 1 Ebrill 2024.

23/03/24
Diwrnod Cenedlaethol Myfyrio - 23 Mawrth 2024

Dydd Sadwrn 23 Mawrth 2024, mae 'Diwrnod Cenedlaethol Myfyrio' a drefnwyd gan Marie Curie, yn nodi ail ben-blwydd y cloi Covid-19 cyntaf.

22/03/24
Meddyg o Went yn Rhybuddio Caiff y Streiciau Sydd i Ddod yr Effaith Fwyaf Hyd Yma ar Amseroedd Aros

Mae Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi rhybuddio y gallai’r streiciau Meddyg Iau BMA sydd ar fin digwydd gael effaith sylweddol ar ofal cleifion – ac mae wedi annog trigolion lleol i beidio â mynd i’r ysbyty oni bai eu bod yn gwbl hanfodol.

21/03/24
Diweddariad Pwysig ar Weithredu Streic Ddiwydiannol - Dydd Llun 25ain - Dydd Gwener 29ain Mawrth 2024

Byddwch yn ymwybodol y bydd meddygon iau ar draws GIG Cymru yn cymryd rhan mewn gweithredu diwydiannol o 7yb ar Ddydd Llun 25 Mawrth tan 7yb ar Ddydd Gwener 29 Mawrth 2024.

20/03/24
Digwyddiad y Sgwrs Fawr ar Brofedigaeth

Heddiw (dydd Mercher 20 Mawrth 2024), fe wnaethom gynnal digwyddiad Y Sgwrs Fawr ynghylch Profedigaeth yng Nghanolfan Christchurch yng Nghasnewydd, lle daeth cleifion, gofalwyr, staff, partneriaid a’n cymunedau ehangach i drafod sut y gallwn wella gwasanaethau profedigaeth yng Ngwent.

20/03/24
Cyfathrebu Gofal Iechyd: Negeseuon testun a llythyrau gan y Bwrdd Iechyd
15/03/24
Diwrnod Cenedlaethol CNS Canser

Mae mwy na 25,000 o bobl yn byw gyda chanser yng Ngwent ac mae gennym 51 Nyrs Glinigol Canser Arbenigol (CNS) sy’n cefnogi pobl drwy eu diagnosis a’u triniaeth.

13/03/24
Prosiect Dathlu #SEEN

Yr wythnos hon yng Nghasnewydd, bu artistiaid yn arddangos amrywiaeth o waith celf yn dathlu’r cyfraniadau a wnaed gan Bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig mewn gofal iechyd ledled Gwent.

13/03/24
Rolau Practis Meddyg Teulu

Fel modd o sicrhau gwell hygyrchedd a gwasanaethau gofal iechyd arbenigol o fewn Practisau Meddygon Teulu, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn hyrwyddo'r gwahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol a gwasanaethau sydd ar gael i gleifion.  Yn aml mae’r rhain mewn gwell sefyllfa i fynd i’r afael â phryderon penodol.

08/03/24
Datganiad Digwyddiad Marwdy
07/03/24
Bwrdd Iechyd yn Annog Gweithlu'r Dyfodol trwy Groesawu Dysgwyr Coleg Gwent i Ysbytai ardraws Gwent

Yr wythnos hon, mae myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol lleol o Goleg Gwent wedi bod yn cymryd rhan yn rhaglen Cadetiaid Nyrsio’r Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) trwy gwblhau lleoliad gwaith mewn ysbytai yng Ngwent.

06/03/24
Cyhoeddiad Pwysig - Hunedau Mân Anafiadau
04/03/24
Cylchlythyr Gaeaf Gardd Furiog

Cymerwch olwg ar'Gaeaf Cynhesach' - rhifyn Gaeaf 2023-2024 o gylchlythyr Walled Garden.

01/03/24
Neges Testun Gwirioneddol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Rydym wedi cael gwybod bod llawer o'n cleifion wedi bod yn amheus ynghylch neges destun a dderbyniwyd

01/03/24
Diwrnod Rhyngwladol Gweithwyr y GIG

Mae ymroddiad i'r GIG a'i werthoedd craidd yn hanfodol i bawb yn y sefydliad.

01/03/24
Enwebwch Aelod Staff am Wobr Cydnabod Dewis y Claf

Ydych chi'n adnabod aelod o staff sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'ch gofal iechyd chi neu ofal iechyd perthynas?

01/03/24
Gwnewch y Pethau Bychain ar Ddydd Gŵyl Dewi

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Heddiw dathlwn ein Nawddsant Cymru, Dewi Sant, a ddywedodd “gwnewch y pethau bychain”.