Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

30/11/23
Bwrdd Iechyd yn Lansio Canllaw Gwasanaethau Iechyd Am Ddim i Went Cyn Cyfnod Prysur y Gaeaf
06/11/23
Camwch y Tu Mewn i'r Uned Endosgopi Bwrpasol Newydd yn Ysbyty Brenhinol Gwent

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod ein Huned Endosgopi bwrpasol newydd sbon wedi agor ei drysau i gleifion heddiw (Dydd Llun 6 Tachwedd 2023) yn Ysbyty Brenhinol Gwent.

30/11/23
Bydd Canolfan Archebu Cleifion Allanol Bwrdd Iechyd ar agor ac ar gael i'r cyhoedd 7 diwrnod yr wythnos.
29/11/23
Mis Gweithredu Canser y Genau – Stori George

Dair blynedd yn ôl, pan oedd George yn 82 oed, sylwodd fod ganddo ddarn bach gwyn yng nghefn ei dafod, a oedd yn boenus iawn.

Ar ôl ymweld â'i ddeintydd a chael ei gyfeirio at arbenigwr, cadarnhaodd biopsi a sgan fod gan George ganser y genau. Yn fuan wedyn, derbyniodd lawdriniaeth i gael gwared ar rai o'i nodau lymff, a oedd yn llwyddiannus ac nid oedd angen triniaeth bellach. Cafodd George ei atgyfeirio, derbyn ei ddiagnosis, ei drin a'i ddatgan yn rhydd o ganser o fewn tri mis!

29/11/23
Nid yw'r frwydr yn erbyn Covid-19 drosodd eto er gwaethaf rhoi mwy na 100,000 o Ddosau Atgyfnerthu'r Hydref ledled Gwent
24/11/23
Ydych chi wedi cael profiad personol o brofedigaeth?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan eisiau gwella ein gofal a chymorth i bobl sydd mewn profedigaeth.

23/11/23
Dathlu Diwrnod Gweithwyr Cynnal Gofal Iechyd!

Mae Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu gofal rhagorol i gleifion ar draws holl leoliadau gofal y GIG. I ddathlu Diwrnod Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd, fe wnaethom ofyn i rai o’n Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd beth maen nhw’n ei garu am eu rôl.

16/11/23
Diwrnod Cynamseroldeb y Byd - Stori Emmie

Ar Ddiwrnod Cynamseroldeb y Byd, hoffem rannu stori Emmie gyda chi yng ngeiriau ei mam, Vanessa.

16/11/23
Dywed yr Ymgynghorydd Gofal Dwys y bydd yn cymryd 'ychydig iawn yn ychwanegol i ddod â'r fantol' wrth iddi annog y cyhoedd i fanteisio ar y cynnig o frechu nawr.
15/11/23
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ennill yng Ngwobrau GIG Cymru 2023
15/11/23
Grwpiau Dynion ar draws Gwent - Mis Ymwybyddiaeth Iechyd Dynion
15/11/23
Ymweliad Brenhinol ar gyfer Nyrsys Rhyngwladol

Gwahoddwyd Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol o bob rhan o'r DU i dderbyniad arbennig a gynhaliwyd gan Ei Fawrhydi, y Brenin Siarl III, i ddathlu ei ben-blwydd yn 75 oed sy'n cyd-fynd â dathliadau GIG75. Mae'r digwyddiad hwn yn anrhydeddu ymdrechion ymroddedig nyrsys a bydwragedd ar hyd y degawdau.

15/11/23
Offer meddygol a roddwyd i Wcráin

Cyn bo hir bydd Canolfan Iechyd Tredegar yn symud i'w cartref newydd yng Nghanolfan Iechyd a Lles Bevan. Fel rhan o'r broses ddadgomisiynu yn barod ar gyfer y symud, mae Canolfan Iechyd Tredegar wedi mynd gam ymhellach i helpu eraill.

15/11/23
Ymweliad Ysgol Gynradd Ringland 19 Hills Datblygiad Iechyd a Lles

Cafodd grŵp o blant o Ysgol Gynradd Ringland ymweliad â'r Ganolfan Iechyd a Lles 19 Hills a enwyd yn ddiweddar, datblygiad gwerth £28m ar hen safle Canolfan Feddygol Ringland.

14/11/23
Blychau adnoddau 'Ailysgrifennu Stori Peter' wedi'u dosbarthu i Feddygfeydd ledled Cymru
13/11/23
Byrddau Iechyd De Ddwyrain Cymru yn ymuno â'i gilydd i wella gwasanaethau Cataract
10/11/23
Myfyrio ar Goffadwriaeth

e’u cofiwn.

Ar Sul y Cofio eleni, cofiwn bawb a wnaeth yr aberth eithaf wrth wasanaethu ein gwlad.

06/11/23
Wythnos Therapi Galwedigaethol 2023

Rydym yn dathlu'r cyfraniad pwysig y gall Therapi Galwedigaethol ei wneud i fywydau pobl yr Wythnos Therapi Galwedigaethol hon.

 

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio gyda phobl o bob oed ar draws ystod eang o sectorau gan gynnwys ysgolion, ysbytai, lleoliadau cymunedol a chartrefi gofal. Mae Therapi Galwedigaethol yn cefnogi pobl sy'n profi anawsterau corfforol, iechyd meddwl, amgylcheddol neu gymdeithasol tymor byr neu dymor hir. Gall hyn gynnwys anawsterau gyda thasgau bob dydd fel symud o gwmpas y cartref yn ogystal ag anawsterau wrth gymryd rhan mewn hobïau, ysgol a gwaith.

06/11/23
Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion Newydd (PALS)

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cyflwyno Gwasanaeth Cyngor a Chysylltiadau Cleifion (PALS) newydd. Bydd y gwasanaeth hwn yn fyw ar 6 Tachwedd 2023.

01/11/23
Arbenigwyr Nyrsio Haematoleg yn Ennill Gwobr Hyrwyddwr Meddygol Gofal Lewcemia

Llongyfarchiadau enfawr i Nyrsys Arbenigol Haematoleg ABUHB, sydd wedi derbyn Gwobr Hyrwyddwr Meddygol gan Leukaemia Care yn eu Gwobrau Gwirfoddolwyr blynyddol yn Nhŷ’r Senedd!