Neidio i'r prif gynnwy

Camwch y Tu Mewn i'r Uned Endosgopi Bwrpasol Newydd yn Ysbyty Brenhinol Gwent

Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023

Camwch y tu mewn i'r Uned Endosgopi newydd sbon yn Ysbyty Brenhinol Gwent, a agorodd ei drysau i gleifion ychydig wythnosau yn ôl ac sydd eisoes wedi cael adborth gwych gan gleifion a staff!

 

Dydd Llun 6 Tachwedd 2023

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod ein Huned Endosgopi bwrpasol newydd sbon wedi agor ei drysau i gleifion heddiw (Dydd Llun 6 Tachwedd 2023) yn Ysbyty Brenhinol Gwent.

Bydd yr uned newydd yn darparu ystod ehangach o wasanaethau Endosgopi i gleifion yn ardal Gwent gan ddefnyddio'r offer a'r cyfleusterau diweddaraf, gan gynnwys pedair theatr lawdriniaeth; ystod o ystafelloedd triniaeth; ardal adfer eang a man penodol ar gyfer perthnasau.

Wedi'i lleoli'n flaenorol ar drydydd llawr Ysbyty Brenhinol Gwent a gyda dwy theatr lawdriniaeth yn unig, roedd yr angen i ehangu gwasanaethau Endosgopi yn ardal Gwent yn amlwg, a dewiswyd hen uned geni'r ysbyty fel y cartref newydd ar gyfer Endosgopi.

Dywedodd Sarah Wilson, Rheolwr Is-Adran Gastroenteroleg ac Endosgopi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

“Fe wnaethon ni gydnabod ychydig flynyddoedd yn ôl bod y galw ar ein gwasanaeth yn llawer mwy na’n gallu, felly roedden ni’n gwybod bod yn rhaid i ni wneud rhywbeth yn ei gylch. O’r fan honno daeth y cynlluniau cychwynnol, yr achos busnes yn 2019, a dyma ni heddiw yn agor yr uned pedair theatr hon.”

Ar ôl pedair blynedd o gynllunio, cafodd yr hen uned eni ei hadnewyddu'n helaeth ac o'r diwedd llwyddodd y tîm Endosgopi i gwblhau'r symud i fyny'r grisiau i'w cyfleuster pwrpasol.

Mae gwasanaethau endosgopi yn chwarae rhan hanfodol wrth ymchwilio i ganser a amheuir a chanlyniadau sgrinio cadarnhaol, yn ogystal ag ar gyfer cyflyrau gydol oes, fel clefyd llidiol y coluddyn. Gan gynnig gweithdrefnau fel Gastrosgopi, Capsiwlau, Colonosgopïau ac Uwchsain Endosgopig, maent hefyd yn darparu gofal dilynol i bobl sydd wedi cael diagnosis blaenorol ac yn darparu triniaeth ymyriadol.

Bydd yr uned uwch nawr yn cynnig gwasanaethau Endosgopi 7 diwrnod yr wythnos, a bydd yn gwella ansawdd, diogelwch a phrofiad y claf yn sylweddol trwy ddyblu ei chapasiti. Mae manteision niferus y gwasanaeth hwn yn cynnwys lleihau amseroedd aros a hyd arhosiad cleifion mewnol.

Meddai David Challenger, Rheolwr Cynorthwyol Is-Adran Endosgopi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

"Mae wedi bod yn bedair mlynedd o waith i gael yr uned yn barod gyda thîm y gyfarwyddiaeth a'r tîm nyrsio. Rwy'n meddwl mai un o'r pethau gwych am ein huned yw sut mae ein gweithlu endosgopi i gyd mewn un lle. O'r nyrsys, i'r clinigwyr, i’r tîm gweinyddol, fel bod hynny’n creu amgylchedd gwell i ni weithio ynddo ac yn creu gwasanaeth mwy effeithlon i’n cleifion.”

Dywedodd Sarah:

“Mae’r ymdrech ar gyfer yr uned hon wedi bod yn gwaith tîm i gyd. Mae'r staff i gyd wedi bod yn rhan o ddyluniad yr uned, y cyfeiriadedd, lle maen nhw eisiau gweld pethau pan fyddwn ni'n symud i mewn, rydyn ni wedi'u cynnwys nhw i gyd.

“Ein nod oedd gwella taith y claf, ansawdd y claf a diogelwch y claf, ac yn y pen draw gwella profiad cyffredinol y claf o endosgopi. Rwyf mor falch o allu cynnig y gwasanaeth y maent yn ei haeddu i’n cleifion.”

 

Claf, Carl, oedd un o'r rhai cyntaf drwy'r drws ar ddiwrnod cyntaf yr uned. Dwedodd ef:

"Cefais fy nhrin yn dda iawn ac roedd y driniaeth yn llwyddiannus. Roedd y staff i gyd yn hyfryd ac roedd y cyfleusterau'n wych - roedden nhw'n braf, yn fodern, yn lân ac yn daclus."

 

Dyluniwyd yr uned gan Benseiri, BDP, ac fe'i hadeiladwyd gan gontractwyr, Lancer Scott.

 

Llongyfarchiadau i'n tîm endosgopi ar eu cyfleuster newydd gwych!