Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

13/01/21
Cyflwynwyd Menter Newydd ar gyfer Perthnasau i Ymholi Am Gleifion yn ein hysbytai
28/01/21
Dros 55,000 o frechiadau yng Ngwent
22/01/21
Hysbysiad Cau Ffordd

Rhan 2 Yr A465 Blaenau'r Cymoedd Brynmawr -  Gilwern Cau'r Ffordd Penwythnos 30 Ionawr - 1 Chwefror 2021

26/01/21
Pryd i fynd i Uned Mân Anafiadau

Ers agor Ysbyty Athrofaol y  Faenor ym mis Tachwedd rydym wedi newid y ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau.

28/01/21
COVID-19: Adnabod y Gelyn

Cryfderau COVID-19: Lledaenu’n gyflym, yn aml heb ei ganfod

Gwendid COVID-19: Profi i adnabod achosion positif

25/01/21
Diweddariad ar y Frechlyn, Wythnos yn dechrau 25 Ionawr 2021

Mae tîm brechu Covid-19 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a'n meddygfeydd yn parhau i weithio'n ddiflino ar y rhaglen frechu fwyaf a welsom yn ystod ein hoes.

25/01/21
Anfon Ychydig o Gariad at eich GIG!

Dydd Santes Dwynwen hapus!

Eleni, hoffem gofio Diwrnod Nawddsant Cariadon Cymru trwy ddathlu'n cariad tuag at ein GIG a'n staff.

22/01/21
Lansiwyd ap adfer yng Nghymru i helpu i gefnogi pobl â COVID hir

Lansiwyd ap adfer COVID ddydd Mercher 20fed Ionawr fel rhan o gymorth ehangach a gynigir i unigolion sy’n byw gydag effeithiau hirdymor wedi iddynt gael y coronafeirws.

22/01/21
Lawnsir Gwefan Iechyd Meddwl newydd yn Gwent
Dydd Gwener 22ain Ionawr 2021

Ydych chi wedi ymweld â melo.cymru eto?

Y wefan newydd yw y lle i fynd i gael gwybodaeth a chymorth iechyd meddwl os ydych yn byw yng Ngwent (hynny yw Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy, Torfaen a Blaenau Gwent.)

18/01/21
Diweddariad am y brechlyn- wythnos yn dechrau 18 Ionawr 2021
Dydd Llun 18 Ionawr 2021

Ar draws ein Bwrdd Iechyd, rydym bellach wedi brechu cyfanswm o 25,877 o bobl.

Mae preswylwyr o 72 o'r 95 o gartrefi gofal i oedolion hŷn yn ardal y bwrdd iechyd wedi cael cynnig y brechiad, gyda staff mewn 90% o'n cartrefi gofal oedolion hŷn yn cael cynnig y brechlyn. Rydym wedi brechu 7,777 o bobl 80 oed a'n hŷn a 6,500+ o staff iechyd rheng flaen.

13/01/21
Cymorth Maeth Ar-lein Ar Gael Nawr i Gleifion Canser

Mae gwasanaeth Deieteg Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cydnabod nad yw hi bob amser yn hawdd cael gafael ar wybodaeth maethol ar gyfer pobl sydd wedi'u heffeithio gan ganser pan mae gwir ei angen arnoch.

12/01/21
Gwybodaeth diweddaraf am y brechlyn- wythnos yn dechrau 11 Ionawr 2021
11/01/21
Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion yn Gwent

Mae’n bleser gan y Gyfarwyddiaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu lansio ymgysylltiad cyhoeddus newydd yn swyddogol fel modd o wella gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion ar draws Gwent.

08/01/21
Ein henillwyr yng Ngwobrau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Argus De Cymru 2020
Dydd Llun 4ydd Ionawr 2021

Cymerwch gip ar yr aelodau staff gwych a enillodd wobrau yng ngwobrau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Argus De Cymru yr wythnos diwethaf.

06/01/21
Diweddariad Wythnosol am y Frechlyn Covid-19
Dydd Mercher 6 Ionawr 2021

Bob wythnos, byddwn yn eich diweddaru chi ar ble'r ydym gyda'r broses o gyflwyno brechlyn Covid-19 yng Ngwent. Dyma ddiweddariad yr wythnos hon: