Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

30/06/20
Newyddion o Gyfarfod y Bwrdd heddiw
Yng Nghyfarfod y Bwrdd heddiw (dydd Mawrth 30 Mehefin 2020), cefnogodd yr aelodau gynnig i agor Ysbyty Prifysgol Grange yn gynnar ar gyfer Tachwedd 2020, fel rhan o'n proses cynllunio gweithredol a pharatoadau gaeaf yn ystod pandemig COVID-19.
29/06/20
Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus - Gwyliwch ein Llif Byw
26/06/20
GIG Cymru yn dathlu PRIDE

Mae'r Bwrdd Iechyd bob amser wedi cefnogi'r gorymdaith 'Balchder' ('PRIDE') blynyddol trwy strydoedd Caerdydd i ddangos ein cefnogaeth i'n cymuned a'n staff LGBT+, ond gan nad yw hyn yn bosibl eleni oherwydd y Pandemig, roeddem am roi gwybod ichi y bydd ein dathliadau PRIDE yn symud ar-lein.

24/06/20
Rhaglen Adsefydlu 'Ar Ôl COVID-19' Cyntaf Cymru
<br>
<br>

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi sefydlu gwasanaeth newydd i helpu cleifion COVID-19 a oedd wedi'u hawyru mewn Uned Gofal Dwys (ICU) neu Uned Dibyniaeth Uchel Anadlol (HDU).

Sefydlodd Tîm Anadlol Ysbyty Brenhinol Gwent y Rhaglen Adsefydlu gydweithredol unigryw hon i gefnogi a chynorthwyo adferiad cleifion COVID-19 a awyru gynt ar ôl eu rhyddhau.

18/06/20
Gwasanaeth Afu Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Yw'r Cyntaf yng Nghymru i Gyflawni Safon IQILS Lefel 1
17/06/20
Rhaglenni Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru i ailgychwyn

Bydd rhaglenni sgrinio yng Nghymru yn dechrau anfon gwahoddiadau a nodiadau atgoffa eto at bobl sy'n gymwys i'w sgrinio, gan ddechrau gyda Sgrinio Serfigol Cymru o ddiwedd Mis Mehefin.

15/06/20
Wythnos Ymwybyddiaeth Anableddau Dysgu 2020
10/06/20
Neges i Blant a Phobl Ifanc sy'n Derbyn Gofal yn Ardal Gwent

Ydych chi'n blentyn neu'n berson ifanc sy'n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol neu'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn Gwent?


Yn y neges fideo hon, mae Cerys Lock, Nyrs Arbenigol ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal, yn rhoi sicrwydd ein bod ni yma o hyd pe byddech chi ein hangen ni.

10/06/20
Wythnos Beiciau 2020 - 6ed i 14eg Mehefin

Mae Wythnos Feiciau, a ddarperir gan 'Cycling UK', yn ddathliad blynyddol i arddangos beicio. Mae miloedd o bobl ardraws y DU yn mwynhau'r pleser syml o reidio beic.

10/06/20
Prosiect Garddio Hywel Dda

Dros yr wythnosau diwethaf mae ein Hadran Therapi Galwedigaethol wedi bod yn brysur yn gweithio gyda chleientiaid i greu gardd allanol y tu ôl i Hywel Dda, Canolfan Iechyd Meddwl Cymunedol Sir Fynwy Isaf.

09/06/20
Cyfyngiadau Ymweld

Hoffem eich atgoffa bod ein cyfyngiadau ymweld ag ysbytai a gyhoeddwyd ar 28ain Ebrill yn dal i fod ar waith.

09/06/20
Wythnos Gofalwyr 8fed - 14eg Mehefin 2020

Ers i’r pandemig COVID-19 daro’r DU ym Mis Ionawr 2020, mae 4.5 miliwn o bobl ychwanegol wedi dod yn ofalwyr di-dâl mewn ychydig wythnosau.

08/06/20
Wythnos Diabetes 2020 #TheBigPicture
08/06/20
Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i Bont-y-pŵl
Ar hyn o bryd rydym yn profi amseroedd anhygoel ac mae angen i ni sicrhau bod gennym gynhyrchion gwaed a phlatennau i drin cleifion mewn angen.
01/06/20
Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

1 Mehefin - 5 Mehefin 2020 yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Trwy gydol yr wythnos byddwn yn dathlu'r holl wirfoddolwyr anhygoel sydd wedi ein helpu i fynd trwy'r ychydig fisoedd diwethaf.

01/06/20
Olrhain Cyswllt yn cychwyn yng Ngwent

Mewn ymateb i strategaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn Llywodraeth Cymru, mae partneriaid gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’r pum Awdurdod Lleol yng Ngwent wedi ymuno i ddechrau olrhain cyswllt yn Gwent a bydd y gwasanaeth yn mynd yn fyw ar Ddydd Llun Mehefin 1af.