Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Athrofaol Y Faenor

Mae ein Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol newydd- Ysbyty Athrofaol y Faenor- yn darparu Canolfan Ragoriaeth yng Ngwent i drin ein cleifion mwyaf difrifol wael, neu'r rhai ag anafiadau sylweddol, a hi yw'r Uned Drawma ddynodedig ar gyfer Gwent. Mae gan yr Ysbyty, sydd yn Llanfrechfa, Cwmbran, 560 o welyau a bydd yn cynnwys Uned Asesu Acíwt 24 awr, Adran Achosion Brys a Phad Hofrennydd. Mae'n darparu Gwasanaeth Brys 24/7 i gleifion sydd angen gofal arbenigol a chritigol.
Mae Hysbyty Athrofaol y Faenor yn darparu gofal i bobl sy'n ddifrifol sâl neu sydd â phroblemau neu gyflyrau cymhleth na ellir eu rheoli'n ddiogel yn un o'n Ysbytai Cyffredinol Lleol. Mae'r gwasanaethau canlynol ar gael yn Ysbyty Athrofaol y Faenor:
 
 • Derbyniadau brys ar gyfer salwch ac anafiadau mawr a'r rhai sydd angen dadebru
 • Llawfeddygaeth Frys a gofal Trawma
 • Llawfeddygaeth Mawr a Chyd-forbidrwydd (mwy nag un cyflwr difrifol)
 • Uned Asesu Brys
 • Gofal Critigol
 • Uned Cardiaidd Acíwt
 • Cleifion Preswyl Cardioleg
 • Strôc Acíwt Hyper
 • Meddygaeth Acíwt
 • Cleifion Preswyl Obstetreg a Genedigaethau risg uchel
 • Uned Asesu Plant
 • Uned Gofal Dwys Newyddenedigol a Gofal Arbennig Babanod
 • Cleifion Preswyl Pediatreg
 • Llawfeddygaeth Cleifion Preswyl Pediatreg
 • Diagnosteg
 • Endosgopi brys
 • Gwasanaethau Therapïau

Cael y gofal iawn i chi
Os bydd eich iechyd yn dirywio tra'ch bod yn cael eich trin yn un o'n Ysbytai Cyffredinol Lleol a bod angen mynediad at yr Arbenigwyr neu'r Gofal Critigol a ddarperir yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, byddwn yn eich trosglwyddo yno trwy ein gwasanaeth cludo cleifion pwrpasol.

Bwyty

Mae'r bwyty wedi'i leoli ar Lefel 1 ac mae lle i 148 o seddi. Mae'r cyfleuster hwn yn gwbl gymunedol i staff ac ymwelwyr.

Bydd y bwyty ar agor rhwng yr oriau craidd o 07.30 o'r gloch a 20.00 o'r gloch a bydd yn darparu ystod eang o opsiynau, bob dydd, hefyd yn darparu ar gyfer diet diwylliannol, crefyddol a moesegol.

Siop goffi

Mae cyfleuster siop goffi 35 clawr wedi'i gynllunio ar gyfer y fynedfa ar y llawr gwaelod a bydd ar gael i staff ac ymwelwyr. Mae yna hefyd beiriannau gwerthu ar y llawr gwaelod.

 • Dros 900 o leoedd parcio ceir
 • Digon o leoedd anabl
 • 18 pwynt gwefru trydan
 • Storfa dan do ar gyfer tua 100 o feiciau

Ffordd Caerlleon
Llanfrechfa
Cwmbrân
NP44 8YN

Mae Ysbyty Athrofaol y Grange yn agos i Bencadlys yr Heddlu yng Nghwmbrân, ychydig oddi ar yr A4042 rhwng Casnewydd a'r Fenni.

Mewn Car: Edrychwch ar Google Maps am gyfarwyddiadau.

Ar y Bws / Trên: Edrychwch ar wefan Bwrdeistref Sirol Torfaen i gael gwybodaeth am amserlenni bysiau a chynllunwyr taith.

Traveline Cymru – Cynlluniwr Taith Fy Iechyd
Cynllunydd teithio defnyddiol iawn sy'n eich helpu i gynllunio'ch taith i'n hysbytai