Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

27/09/22
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn eich annog i 'bweru' eich amddiffyniad yn y frwydr yn erbyn ffliw a Covid-19 y gaeaf hwn trwy gael eich brechiadau

Rydym yn disgwyl tymor ffliw sylweddol y gaeaf hwn am y tro cyntaf ers y pandemig. Mae pryderon y gallai ddechrau yn gynharach eleni ac effeithio ar fwy o bobl. Rydym yn annog unrhyw un sy’n gymwys i gael brechlyn ffliw am ddim i fanteisio ar y cynnig, er mwyn amddiffyn eu hunain ac eraill rhag salwch difrifol y gaeaf hwn.

30/09/22
Llongyfarchiadau i enillwyr Gwobrau Iechyd a Gofal South Wales Argus!

Roedd yn noson wych i staff Aneurin Bevan yng Ngwobrau Iechyd a Gofal South Wales Argus neithiwr, gydag enillwyr mewn saith categori.

30/09/22
Cefnogi Ein Cymunedau a'u Lles yn Lleol

Yn lansio dydd Gwener 30ain Medi mae’r map ar-lein cyffrous diweddaraf sy’n cysylltu pobl Blaenau Gwent â phopeth a all helpu eu lles meddyliol a chorfforol yn eu hardal leol, a ddatblygwyd gan Dîm Rhwydwaith Lles Integredig Blaenau Gwent.

29/09/22
Dathlu Diwrnod Teithio Llesol Cymru
29/09/22
Wythnos Rhoi Organau 2022- Teulu yn Rhannu Profiad o Roi Organau

Fel rhan o Wythnos Rhoi Organau 2022, a gynhelir rhwng 26 Medi a 2 Hydref eleni, mae teulu lleol wedi rhannu eu profiad o roi organau.

29/09/22
Diolch i Gasnewydd Fyw am gefnogaeth yn ystod Brechiadau Torfol

Gan na fydd y lleoliad ar gael i ni bellach, bydd ein tîm Brechu Torfol yn gadael Canolfan Casnewydd 30 Medi 2022.

26/09/22
Nyrs Arbenigol Canser yr Ysgyfaint y Bwrdd Iechyd yn Cyrraedd Rownd Derfynol Gwobr Menywod sy'n Ysbrydoli

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Nyrs Arbenigol Canser yr Ysgyfaint yn y Bwrdd Iechyd, Carol Davies, wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Womenspire Chwarae Teg 2022 – gwobr Gymreig a ddyfarnwyd i fenywod sy'n ysbrydoli.

27/09/22
Datblygu Strategaeth Gwasanaethau Arbenigol ac Ymgysylltu

Mae Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) yn ysgrifennu strategaeth 10 mlynedd newydd ar gyfer gwasanaethau arbenigol i drigolion Cymru a’i phoblogaeth gyfrifol.

27/09/22
Gweithwyr GIG yn Derbyn Cydnabyddiaeth am 25 a 40 Mlynedd o Wasanaeth

Heddiw, buom yn dathlu ein staff sydd wedi gwasanaethu yn y GIG ers 25 a 40 mlynedd o fewn amrywiaeth o rolau.

22/09/22
A ydych chi wedi cwblhau Mesurau Canlyniad a Adroddir gan Gleifion yn ddiweddar?

Hoffai tîm Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, ddysgu mwy o'ch profiad, gwybodaeth a phersbectif am y defnydd o Fesurau Canlyniad a Adroddir gan Gleifion (PROMs) yn ein Bwrdd Iechyd.

20/09/22
Digwyddiad Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar hyn o bryd yn ystyried y ffyrdd y gall drawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion ar gyfer y dyfodol yng Ngwent. Mae rhan o hyn yn cynnwys edrych ar leoliad y safle ar gyfer canolfan newydd i ddarparu ei gwasanaethau cleifion mewnol arbenigol i oedolion.

14/09/22
Oriau Agor Fferyllfeydd Cymunedol ar 19 Medi 2022

Sylwer y bydd Dydd Llun 19 Medi, sef dyddiad Angladd Gwladol Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II, yn ŵyl banc cenedlaethol. Bydd pob meddygfa a'r rhan fwyaf o fferyllfeydd cymunedol ar gau ar y diwrnod hwn. Gweler isod pa fferyllfeydd fydd ar agor.

13/09/22
Trefniadau ar gyfer Gŵyl y Banc ar Ddydd Llun 19eg o Fedi 2022

Yn sgil cadarnhad y bydd Gŵyl Banc i nodi angladd talaith y Frenhines, mae'r Bwrdd Iechyd yn gohirio pob apwyntiad a chlinig sydd wedi'u cynllunio ddydd Llun, Medi 19.

08/09/22
Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II, 1926-2022

Rydym yn drist iawn i glywed am farwolaeth Ei Mawrhydi'r Frenhines Elizabeth II ac ymunwn â'n teulu GIG Cymru i ddanfon ein cydymdeimladau didwyll.

08/09/22
Canolfan Ymchwil Glinigol Newydd yn Agor yng Ngwent yn Dilyn Llwyddiant Brechlyn COVID-19

Cafodd Uned Ymchwil Glinigol newydd sbon ei hagor ar Ddydd Mercher 7 Medi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, gan nodi cyfraniad rhyngwladol Cymru i'r astudiaethau Iechyd Cyhoeddus Covid-19 brys a olygodd darganfod y brechlyn Astra Zeneca sy'n arbed bywydau.

05/09/22
Prif Weithredwr Newydd yn Dechrau Rôl

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Nicola Prygodzicz yn Brif Swyddog Gweithredol newydd.