Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

26/05/23
Clinig Iechyd Rhywiol Newydd yn Agor er Cof am Gyn Aelod Staff Cariadus

Mae’r Tîm Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlu wedi cymryd camau breision dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn paratoi gwasanaethau iechyd rhywiol ar gyfer y dyfodol er budd ein cymunedau, yn enwedig pobl ifanc, gydag ymgyrch ail-ddylunio Cyfathrebu ac Ymgysylltu diweddar, sydd wedi ennill gwobrau.

26/05/23
Dathlu Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol

Yn ddiweddar trefnodd staff ddigwyddiad yn Ysbyty Brenhinol Gwent i ddathlu gwaith Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol (IENs). Mae IENs yn dod â chyfoeth o sgiliau, arbenigedd ac angerdd i rolau o fewn y GIG. Maent yn gwneud cyfraniad anhygoel i’r bwrdd iechyd.

24/05/23
Adroddwyd bod 1 o bob 5 o bobl ifanc yng Ngwent Wedi Ceisio Anweddu
18/05/23
Yr "Wynebau Cyfeillgar na Fedrwch Eu Gweld" Y tu ôl i'r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Newydd 24/7 yng Ngwent

Yn ystod yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl hon, rydym am i drigolion lleol wybod pa wasanaethau cymorth sydd ar gael iddynt pan fyddant yn cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl.

17/05/23
Dal Amser i Ddweud Eich Dweud ym mis Mai ar y Gwasanaethau Ambiwlans Awyr yng Nghymru

Mae dyddiadau pellach wedi eu cyhoeddi fel rhan o'r broses ymgysylltu cyhoeddus ffurfiol am EMRTS Cymru sy'n gweithio mewn partneriaeth ag Elusen Ambiwlans Awyr Cymru i ddarparu'r gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru.

15/05/23
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2023

Mae heddiw yn nodi dechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Bob mis Mai, mae’r DU yn cael ei dwyn ynghyd i fynd i’r afael â stigma a helpu pobl i ddeall a chefnogi eu hiechyd meddwl.

11/05/23
Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys

Mae heddiw’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Nyrsys a hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r holl nyrsys anhygoel sy’n gweithio yn ein Bwrdd Iechyd!

Rydym yn gwerthfawrogi pob aelod o’n staff nyrsio ymroddedig a gweithgar ac rydym am eu dathlu.

Gofynnom i'n staff enwebu nyrs sy'n mynd gam ymhellach ar gyfer gofal cleifion a'i chydweithwyr. Gallwch ddarllen eu henwebiadau isod.

05/05/23
Rôl Hanfodol y Groes Goch Brydeinig wrth Helpu'r Adran Achosion Brys

Mae tîm y Groes Goch Brydeinig sy’n cynnwys 15 person yn cynorthwyo'r Adran Achosion Brys yn Ysbyty Athrofaol y Faenor. Maent yn cyfarch cleifion a’u teuluoedd, yn cynnig cymorth ar adegau heriol, drwy gydol eu cyfnod yn yr ysbyty, ac ar ôl cael eu rhyddhau.

04/05/23
Codi, Gwisgo a Pharhau Symud ym #Mai'nAmserSymud!

Y mis hwn, rydyn ni'n cymryd rhan yn #Mai'nAmserSymud trwy geisio rhoi'r gorau i ddadgyflyru ac annog ein cleifion i godi, gwisgo a pharhau i symud cymaint ag y gallant yn ystod eu hamser yn yr ysbyty gyda ni (os yw'n briodol gwneud hynny).

05/05/23
Arddangos eich Llwyddiannau Anhygoel mewn Gwelliant yng Ngwobrau GIG Cymru 2023!

 Mae Gwobrau GIG Cymru yn dathlu gwaith gwella sydd wedi trawsnewid profiadau a chanlyniadau i bobl yng Nghymru. Pa un a ydych wedi gwneud newid mawr neu fach, mae’r gwobrau yn gyfle i chi arddangos eich gwaith gwych dros iechyd a gofal ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

05/05/23
Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig 5 Mai 2023

Ddydd Gwener 5 Mai bydd bydwragedd ledled y byd yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig 2023.

05/05/23
Gwasanaeth Cysylltiadau Lles Sir Fynwy
05/05/23
Creu Cysylltiadau a Meithrin Perthnasoedd ar draws Casnewydd
05/05/23
PRESCRIBING LES NATUR - BWRDEISTREF CAERFFILI
05/05/23
Arwain y Rhwydwaith Clinigol a Reolir - Gorllewin Blaenau Gwent
05/05/23
Gwasanaethau Podiatreg yn dychwelyd i Ganolfan Adnoddau Blaenafon
02/05/23
Cylchlythyr Gardd Furiog - Gwanwyn 2023

Mae hi wedi bod yn wanwyn oer a gwlyb hyd yn hyn eleni sydd wedi arwain at ddechrau araf i’r tymor tyfu.

02/05/23
Bwrdd Iechyd Gwent yn Cynyddu Cyfleoedd Gwaith i Gontractwyr Adeiladu Lleol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPABM) am weithio gyda mwy o wasanaethau adeiladu lleol i gynorthwyo gyda chynnal a chadw ei safleoedd.