Neidio i'r prif gynnwy

Dathlu Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol

Dydd Gwener 26 Mai 2023

Yn ddiweddar trefnodd staff ddigwyddiad yn Ysbyty Brenhinol Gwent i ddathlu gwaith Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol (IENs). Mae IENs yn dod â chyfoeth o sgiliau, arbenigedd ac angerdd i rolau o fewn y GIG. Maent yn gwneud cyfraniad anhygoel i’r bwrdd iechyd.

Mae nyrsys yn gadael eu teuluoedd am gyfnodau hir i weithio. Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan mae tua 500 o Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol, gyda’r mwyafrif yn dod o Ynysoedd y Philipinau ac India. Ond gyda llawer hefyd o Affrica, Pacistan, Ffiji, Albania a gwledydd eraill yr UE.  Recriwtiwyd y nyrsys cyntaf dros 20 mlynedd yn ôl yn 2001 ac eto yn 2019.

Dywedodd Nyrs Arbenigol Ymchwil Clinigol, Regina Reyes:

“Mae'r digwyddiad Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol cyntaf erioed yn brosiect menter sy’n cael ei arwain gan arweinwyr Nyrsio a Addysgir yn Rhyngwladol ar draws y bwrdd iechyd sy’n frwdfrydig dros roi cefnogaeth, hyrwyddo ymwybyddiaeth, a lle gofod diogel ar gyfer ein gwerthoedd a rennir, dathliad o ddiwylliant a thraddodiad mewn amgylchedd gwaith amrywiol fel un ni. Rydym yn cydnabod bod nyrsys sydd wedi’u hyfforddi’n rhyngwladol yn chwarae rhan hanfodol wrth gynnal gweithlu cadarn yn ein bwrdd iechyd drwy ddarparu ein gwasanaethau craidd i’n poblogaeth.”

“Yma yn ein Bwrdd Iechyd, rydym yn ddigon ffodus i gael ein darparu a’n cefnogi gyda rhaglen hyfforddiant ddwys a strwythuredig gydag amgylchedd dysgu cadarnhaol a fydd yn ein harwain nid yn unig i basio ein harholiadau ond, yn bwysicach fyth, yn ein harfogi gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i ddod yn gystadleuol yn rhyngwladol, ac yn nyrs effeithlon i’n cleifion.”

“Serch hynny, mae bod yn nyrs sydd wedi’i hyfforddi’n rhyngwladol yn daith anodd i’r rhan fwyaf ohonom. Byddai dewis aros a byw yma yng Nghymru ond yn golygu bod rhaid i ni adael ein teulu ar ôl i gael sefyllfa well ac wynebu’r risg o anwybodaeth. Yn sgil wynebu heriau mewnol ac allanol, a goresgyn anawsterau gwaith a bywyd personol, roedd cyswllt cryf o wydnwch rhwng y nyrsys a hyfforddwyd yn rhyngwladol.”

“Ar ôl llwyddiant ein digwyddiad cyntaf erioed ar gyfer nyrsys a addysgwyd yn rhyngwladol, rydym yn edrych ymlaen at wneud hwn yn ddigwyddiad blynyddol yn y dyfodol gyda chymorth ein harweinwyr Nyrsys. Gyda gwerthfawrogiad gwirioneddol, rydym yn ddiolchgar am yr holl nyrsys, gweithwyr iechyd proffesiynol ac arweinwyr iechyd a ddangosodd eu cefnogaeth ac a ddathlodd gyda ni bob dydd o’n bywyd gwaith.”

Dywedodd yr Ymarferydd Addysg a’r IEN, Maria Cruz:

“Cefais y profiad uniongyrchol o sut mae’n teimlo i fod yn byw ac yn gweithio mewn gwlad dramor. Yn sgil y profiadau hyn roeddwn mewn sefyllfa unigryw i chwilio am y ffordd orau i gefnogi IENs oedd yn dewis dilyn eu gyrfa gyda’r bwrdd iechyd.

“Rwyf wedi bod yn hyfforddi ac yn paratoi IENs ar gyfer eu OSCE ers 2019. Mae'n rhoi boddhad fy mod yn gallu rhannu fy ngwybodaeth a’m profiad gyda’r rhan fwyaf ohonynt ac mae cael eu gweld yn aros ac yn datblygu yn eu meysydd eu hunain yn brofiad boddhaus iawn. Rwyf wedi cael cefnogaeth dda ers i mi ddechrau gyda’r bwrdd iechyd a byddaf yn parhau i roi’r cymorth hwn a’i rannu nid yn unig ar gyfer yr IENs ond ar gyfer pawb sydd ei angen. Felly, pwrpas y digwyddiad dathlu IEN oedd cydnabod a dathlu pob IEN yn y bwrdd iechyd.”

Rhai Lluniau gan Pratheesh Prathapan

Darganfyddwch fwy yn y fideo hwn: