Neidio i'r prif gynnwy

Dim ond 'ychydig bach o alw ychwanegol' bydd yn gorlwytho gwasanaethau, meddai Ymgynghorydd Gofal Dwys wrth iddi annog y cyhoedd i fanteisio ar gynnig brechiad

Wrth siarad â’r BBC, dywedodd Ymgynghorydd Gofal Dwys, Dr Ami Jones: "Mae ein hysbytai yn brysur ac maent wedi bod yn brysur drwy'r hâf. Wrth i ni fynd i mewn i'r Gaeaf, gallai'r nifer o bobl sy’n mynd yn ddifrifol sâl gyda'r ffliw neu Covid ein gorlwytho ac achosi pwysau aruthrol i'n hysbytai. P'un ai ein staff neu ein cymunedau, os ydych chi'n gymwys i gael y [brechiadau] Ffliw a Covid, cymerwch nhw nawr.

“Cyn gynted ag y derbyniais fy apwyntiad brechiad, brysiais allan i'w gael, gan fy mod am aros yn iach a cheisio amddiffyn fy hun yn ystod y Gaeaf nawr.”

Bydd yr amddiffyniad a gynigir drwy frechiadau yn rhoi'r amddiffyniad gorau posibl i chi rhag mynd yn sâl. Gweithredwch nawr i amddiffyn eich hun a'ch teulu y gaeaf hwn. Isod byddwch yn gwybod pwy sy'n gymwys a sut i gael eich brechiadau.

 

Diweddariad ar raglen atgyfnerthu Covid-19 hydref 2023

Fel rhan o adolygiad y JCVI (Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio ac Imiwneiddio) o raglen frechu Covid-19, maent wedi cyhoeddi datganiad gyda'u cyngor terfynol ar gymhwysedd ar gyfer rhaglen atgyfnerthu Covid-19 hydref 2023.

Ar gyfer hydref 2023, mae’r JCVI yn argymell cynnig un dos o’r brechlyn Covid-19 i:

  • Preswylwyr mewn cartref gofal i oedolion hŷn
  • Pob oedolyn 65 oed a throsodd
  • Pobl rhwng 6 mis a 64 oed mewn grŵp risg clinigol, fel diffinnir yn nhablau 3 a 4 ym mhennod COVID-19 y Llyfr Gwyrdd
  • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
  • Pobl rhwng 12 a 64 oed sy’n gysylltiadau cartref, fel diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd, pobl â gwrthimiwnedd
  • Pobl 16 i 64 oed sy’n ofalwyr, fel diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd, a staff sy’n gweithio mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn

 

Bydd y rhai sy'n gymwys i dderbyn dos atgyfnerthu'r Hydref hwn yn derbyn gwahoddiad drwy lythyr, neges destun neu alwad ffôn, ac ein nod yw gwahodd pawb erbyn diwedd mis Tachwedd.

 

Sut i gael brechiad y ffliw

Grŵp cymwys

Ble i gael eich brechiad y ffliw

Plant dwy neu dair oed (oedran ar 31 Awst 2023) 

Meddygfa (DS, mewn rhai ardaloedd, mae plant tair oed yn cael cynnig y brechiad mewn meithrinfa)

Plant ysgolion cynradd ac uwchradd 

Ysgol gynradd ac uwchradd

Plant rhwng 6 mis a dan 18 oed â chyflwr iechyd tymor hir

Meddygfa (DS. bydd plant oedran ysgol gynradd ac uwchradd yn cael cynnig eu brechiad ffliw yn yr ysgol)

Merched beichiog 

Meddygfa, rhai fferyllfeydd cymunedol neu, mewn rhai ardaloedd yng Nghymru, gan eu bydwraig

Cyflyrau iechyd tymor hir (oedolion)

Meddygfa neu rai fferyllfeydd cymunedol 

Pobl 65 oed a hŷn

Meddygfa neu rai fferyllfeydd cymunedol 

Gofalwyr di-dâl 

Meddygfa neu rai fferyllfeydd cymunedol 

Gofalwyr cartref

Fferyllfa gymunedol (neu mewn rhai ardaloedd, mae trefniadau eraill)

Staff gofal cartref

Fferyllfa gymunedol (neu mewn rhai ardaloedd, mae trefniadau eraill)

Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol 

Drwy gyflogwr

 

Ewch i'n tudalen frechiadau Imiwneiddiadau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (gig.cymru).