Neidio i'r prif gynnwy

Mis Gweithredu Canser y Geg – Stori George

Dair blynedd yn ôl, pan oedd George yn 82 oed, sylwodd fod ganddo ddarn bach gwyn yng nghefn ei dafod, a oedd yn boenus iawn.

Ar ôl ymweld â'i ddeintydd a chael ei gyfeirio at arbenigwr, cadarnhaodd biopsi a sgan fod gan George ganser y genau. Yn fuan wedyn, derbyniodd lawdriniaeth i gael gwared ar rai o'i nodau lymff, a oedd yn llwyddiannus ac nid oedd angen triniaeth bellach. Cafodd George ei atgyfeirio, derbyn ei ddiagnosis, ei drin a'i ddatgan yn rhydd o ganser o fewn tri mis!

"Roedd yr holl staff yn trin fy Nhad fel unigolyn, ac yn dangos caredigrwydd, ystyriaeth a gofal, gan ateb ein holl gwestiynau" meddai Mandy, merch George.

Dair blynedd yn ddiweddarach, mae George yn dal i fod yn rhydd o ganser ac mae ganddo apwyntiadau dilynol rheolaidd gyda'i dîm ymgynghorol. Mae nyrs arbenigol hefyd ar gael i siarad ar ddiwedd y ffôn.

"Mae fy nhad, fy mam a minnau mor ddiolchgar am eu holl ofal a ddangoswyd a dywedodd fy nhad eu bod wedi achub ei fywyd" meddai Mandy.

Mae George wedi parhau â'i hobi bowlio, yn parhau i fwynhau bywyd ac yn gallu bwyta ac yfed fel arfer.

Hoffai George i bobl wybod "y gall y diagnosis a'r llawdriniaeth fod yn frawychus, ond gallwch ac y byddwch yn mynd drwyddo." Roedd ei lawdriniaeth yn para 6.5 awr, lle cafodd rhai o’i nodau lymff eu tynnu o ochr ei wddf ond roedd yn siarad ychydig yr un noson!

Gall gwirio eich ceg unwaith y mis am unrhyw newidiadau eich helpu i sylwi ar arwyddion cynnar o ganser y geg, sy'n ei gwneud yn haws ei drin. Os byddwch chi'n sylwi ar newid yn eich ceg neu eich gwddf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei wirio gan eich deintydd neu'ch meddyg teulu. Dysgwch fwy am arwyddion a symptomau canser y geg: https://111.wales.nhs.uk/cancerofthemouth?locale=cy&term=A