Neidio i'r prif gynnwy

Creu Gwent Iachach

Mae cyhoeddi 'Adeiladu Gwent Iachach' yn dechrau sgwrs am sut gyda'n gilydd yr ydym yn cyflawni uchelgais pobl ym mhob cymuned ledled Gwent sy'n byw mwy o'u bywydau mewn iechyd da.
 
Nid yw'r cyflawniadau niferus ers i'r GIG ddechrau wedi newid y ffaith bod pobl mewn rhai cymunedau yn ardal Gwent yn byw 18 mlynedd yn hwy mewn iechyd da nag mewn eraill. Y rheswm am y bwlch 18 mlynedd hwnnw yw bod rhai pobl yn byw'r math o fywydau iach sy'n atal clefyd y galon, canser a chlefyd yr ysgyfaint tra nad yw eraill yn gwneud hynny.
 
Mae'r dylanwadau ar iechyd pobl yn gymhleth. Mae'r lleoedd rydyn ni'n byw, gweithio, dysgu a chwarae yn ddylanwad mawr ar ein cyfleoedd i fyw mewn iechyd da. Mae bod yn gysylltiedig â phobl eraill fel rhan o gymuned gref, gefnogol yn dda i'n hiechyd, ond rydyn ni'n gwybod bod 1 o bob 5 o bobl yng Ngwent yn dweud eu bod nhw'n teimlo'n unig. Mae pa mor hawdd neu'n anodd rydyn ni'n ei chael hi i ddefnyddio cyfleusterau a gwasanaethau sy'n ein helpu ni i gadw'n iach yn bwysig hefyd.
 
Yn 'Creu Gwent Iachach' rwyf wedi nodi'r camau a fyddai gyda'i gilydd yn cyflawni uchelgais pobl sy'n byw mwy o'u bywydau mewn iechyd da yn ein holl gymunedau. Mae yna lawer o enghreifftiau da yn digwydd ar draws Gwent yn barod. Mae angen i ni adeiladu ar y rhain ac mae pob un yn chwarae ein rhan. Mae Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi cyfle i ddatblygu dull hirdymor, integredig a chydweithredol newydd o atal afiechyd a hyrwyddo lles.
 
Trwy ein sgwrs, gobeithio y byddwn yn datblygu uchelgais ac ymrwymiad ar y cyd, os ydym i gyd yn gwneud un peth, gyda'n gilydd y gallwn Creu Gwent Iachach.
Dr Sarah Aitken
Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus a Phartneriaethau Strategol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan