Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

15/03/24
Diwrnod Cenedlaethol CNS Canser

Mae mwy na 25,000 o bobl yn byw gyda chanser yng Ngwent ac mae gennym 51 Nyrs Glinigol Canser Arbenigol (CNS) sy’n cefnogi pobl drwy eu diagnosis a’u triniaeth.

13/03/24
Prosiect Dathlu #SEEN

Yr wythnos hon yng Nghasnewydd, bu artistiaid yn arddangos amrywiaeth o waith celf yn dathlu’r cyfraniadau a wnaed gan Bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig mewn gofal iechyd ledled Gwent.

13/03/24
Rolau Practis Meddyg Teulu

Fel modd o sicrhau gwell hygyrchedd a gwasanaethau gofal iechyd arbenigol o fewn Practisau Meddygon Teulu, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn hyrwyddo'r gwahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol a gwasanaethau sydd ar gael i gleifion.  Yn aml mae’r rhain mewn gwell sefyllfa i fynd i’r afael â phryderon penodol.

08/03/24
Datganiad Digwyddiad Marwdy
07/03/24
Bwrdd Iechyd yn Annog Gweithlu'r Dyfodol trwy Groesawu Dysgwyr Coleg Gwent i Ysbytai ardraws Gwent

Yr wythnos hon, mae myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol lleol o Goleg Gwent wedi bod yn cymryd rhan yn rhaglen Cadetiaid Nyrsio’r Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) trwy gwblhau lleoliad gwaith mewn ysbytai yng Ngwent.

06/03/24
Cyhoeddiad Pwysig - Hunedau Mân Anafiadau
04/03/24
Cylchlythyr Gaeaf Gardd Furiog

Cymerwch olwg ar'Gaeaf Cynhesach' - rhifyn Gaeaf 2023-2024 o gylchlythyr Walled Garden.

01/03/24
Neges Testun Gwirioneddol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Rydym wedi cael gwybod bod llawer o'n cleifion wedi bod yn amheus ynghylch neges destun a dderbyniwyd

01/03/24
Diwrnod Rhyngwladol Gweithwyr y GIG

Mae ymroddiad i'r GIG a'i werthoedd craidd yn hanfodol i bawb yn y sefydliad.

01/03/24
Enwebwch Aelod Staff am Wobr Cydnabod Dewis y Claf

Ydych chi'n adnabod aelod o staff sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'ch gofal iechyd chi neu ofal iechyd perthynas?

01/03/24
Gwnewch y Pethau Bychain ar Ddydd Gŵyl Dewi

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Heddiw dathlwn ein Nawddsant Cymru, Dewi Sant, a ddywedodd “gwnewch y pethau bychain”.

28/02/24
Prosiect Dathlu #SEEN

Wythnos ma, yng Nghasnewydd, dangosodd artistiaid ystod o waith celf yn dathlu'r cyfraniadau a wnaed gan Bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ym maes gofal iechyd ledled Gwent. Mae Prosiect #Seen yn ymwneud â chynrychiolaeth sy'n tynnu sylw at 'eiconau' enwebedig gan staff y GIG.

28/02/24
Lansio arolwg ymchwil iechyd meddwl i rieni – cefnogwch Samaritans Cymru
23/02/24
Tîm Llwybr Gweithgareddau Anabledd Iechyd Cymru yn ennill Gwobr GIG Cymru!

Mae Tîm Llwybr Gweithgareddau Anabledd Iechyd Cymru gyfan wedi ennill gwobr yn y categori "Gwella Iechyd a Lles" yng Ngwobrau GIG Cymru!

Cyflwynwyd y wobr i'r tîm gan Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

By Feature news
16/02/24
Asesiad Strategol ar y Cyd Gwent
16/02/24
Diweddariad Pwysig ar Weithredu Streic Ddiwydiannol - 21ain, 22ain a 23ain Chwefror

Mae meddygon iau ar draws GIG Cymru yn gweithredu’n ddiwydiannol ar 21ain, 22ain 23ain o Chwefror 2024.

15/02/24
Hysbysiad Cyhoeddus - Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019

Hysbysiad yn unol ag Adran 24(3) y Ddeddf uchod.

13/02/24
Y Sgwrs Fawr: Profedigaeth

Ar ryw adeg yn ein bywydau, byddwn ni i gyd yn colli rhywun sy'n bwysig i ni. Mae sut rydym yn rheoli ein colled yn wahanol i bob person, ond bydd gennym ni i gyd rywbeth yn gyffredin……… galar .

12/02/24
Eich Dewisiadau Cyfathrebu

Rydym am eich hysbysu ein bod yn newid y cwmni a ddefnyddiwn i anfon negeseuon testun a gohebiaeth bapur drwy’r post.

Ar hyn o bryd mae trigolion y Bwrdd Iechyd yn derbyn negeseuon testun drwy’r porth cleifion o’r enw DrDoctor.

O 31 Mawrth 2024 ymlaen, byddwch yn derbyn apwyntiadau a negeseuon atgoffa drwy negeseuon testun gan Healthcare Communications. Byddwch yn parhau i dderbyn gohebiaeth bapur drwy’r post ac yn y dyfodol bydd gennych y dewis i dderbyn gohebiaeth yn ddigidol.

08/02/24
Cyhoeddiad Brechiadau Atgyfnerthu Gwanwyn Covid-19 2024