Neidio i'r prif gynnwy

Dathlu Wythnos Genedlaethol Profiad Gwaith

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Profiad Gwaith eleni, a gynhelir rhwng 22 a 26 Ebrill, rydym yn dathlu ac yn codi ymwybyddiaeth o'n cynnig Profiad Gwaith yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Un o'n cynigion profiad gwaith yw Rhaglen Cadetiaid Nyrsio'r RCN. Fe wnaethon ni siarad â rhai Cadetiaid i ddarganfod pam eu bod wedi dewis gwneud Profiad Gwaith gyda ni...

 

 

 

 

 

Profiad Gwaith Trwy Lygaid Claf

Wrth fynychu Apwyntiad Cleifion Allanol yn Ysbyty Brenhinol Gwent, roedd y claf, Sally Morgan, yn aros yn yr ystafell aros gyda chleifion eraill pan sylwodd ar ddyn ifanc yn gwisgo crys-t coch gyda’r gair ‘Cadet’ wedi’i ysgrifennu arno.

Roedd Sally yno i gwrdd â'i hymgynghorydd newydd ac roedd yn teimlo'n nerfus am ei hapwyntiad. Wrth iddi aros, sylwodd ar y dyn ifanc yn siarad â chleifion eraill, a chafodd ei chalonogi pan welodd ef yn helpu claf oedrannus i gerdded i'w apwyntiad.

Y dyn ifanc hwn oedd Kian, myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Gwent a oedd ar leoliad ar gyfer ei raglen profiad gwaith Cadetiaid Nyrsio RCN, y mae'r Bwrdd Iechyd yn ei chynnal. Mae’r Cadetiaid Nyrsio yn mynychu cyfnod sefydlu gyda’n tîm Addysg Nyrsio ac yn cwblhau lleoliad 3 diwrnod gyda’n nyrsys mewn gwahanol safleoedd ar draws y Bwrdd Iechyd. Y gobaith yw y bydd y cynllun yn ysbrydoli’r myfyrwyr ifanc hyn i ddod yn rhan o’n gweithlu yn y dyfodol a chynnig profiad gwaith hanfodol iddynt ar gyfer eu CV ac astudiaethau yn y dyfodol.

Cafodd Sally ei synnu gan ba mor gymwynasgar oedd Kian a pha mor hapus a chroesawgar ydoedd iddi hi a chleifion eraill. Er bod ymgeiswyr ar brofiad gwaith yno i arsylwi, defnyddiodd Kian ei amser i ddod i adnabod cleifion ac i ddeall eu profiad. Cynigiodd help llaw ac roedd yn hapus ac yn hyderus i egluro pwy ydoedd a pham ei fod yno.

Dywedodd Sally: “Roedd Kian yn anhygoel… roedd ganddo ddiddordeb mawr ym mhawb yr oedd yn siarad â nhw ac roedd yn gwenu drwy’r amser. Roedd yn ymddangos fel person gwirioneddol hyfryd a byddai'n fantais enfawr i'r Bwrdd Iechyd pe bai'n penderfynu gweithio yno. Roedd yn bleser cwrdd ag ef a deall sut mae Aneurin Bevan yn darparu profiad gwaith i fyfyrwyr ifanc. Roeddwn i wir eisiau rhoi gwybod i chi ei bod yn bleser cwrdd ag ef ac roedd yn wych gweld.”

Mae Rheolwr Dysgu a Datblygu Sefydliadol, Clare Cullis, yn gyfrifol am gynnal profiad gwaith o ddydd i ddydd ac mae'n helpu i hwyluso Cynllun Cadetiaid Nyrsio'r RCN.

Dywedodd Clare:

“Er ein bod yn cydnabod y manteision y mae profiad gwaith yn eu rhoi i ymgeiswyr a’r Bwrdd Iechyd fel ei gilydd, mae deall yr effaith gadarnhaol y gall profiad gwaith ei chael ar brofiad claf hefyd yn hollbwysig.

"Mae'n wych clywed am yr effaith wych a gafodd Kian tra ar leoliad gyda ni yn Aneurin Bevan ac mae hefyd yn bleser darparu cyfleoedd fel hyn i feithrin ein gweithlu yn y dyfodol. Rydym yn ymroddedig i ddarparu cyfleoedd i'n pobl ifanc a'n cymunedau lleol. drwy brofiad gwaith ac mae’n wych cael adborth mor gadarnhaol gan gleifion.”

Mae Kian yn parhau â'i astudiaethau ac yn gobeithio dod yn barafeddyg.