Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

14/11/22
Diwrnod Diabetes y Byd

Mae dros 209,015 o bobl yng Nghymru bellach yn byw gyda diabetes Mae hyn yn 8% o'r boblogaeth 17 oed a throsodd - y niferoedd uchaf yn y DU - ac mae'r ffigwr yn codi bob blwyddyn...

14/11/22
Gardd Furiog Llanfrechfa Grange - Cylchlythyr yr Hydref

Cymerwch olwg ar y digwyddiadau a'r datblygiadau diweddaraf a amlygwyd yng nghylchlythyr Gardd Furiog Llanfrechfa.

07/11/22
Gwella Bob Dydd - Wythnos Therapi Galwedigaethol

Yr wythnos hon, bydd Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol yn lansio ymgyrch i godi proffil Therapi Galwedigaethol, o'r enw 'Lift Up Your Everyday'.

01/11/22
Mis Ymwybyddiaeth Iechyd Dynion: Rydym wedi partneru gyda Clwb Rygbi'r Dreigiau

Mae mis Tachwedd yn fis Ymwybyddiaeth Iechyd Dynion ac rydym wedi ymuno â sêr lleol yng Nghlwb Rygbi'r Dreigiau i helpu i ledaenu negeseuon pwysig i ddynion Gwent a thu hwnt.

08/11/22
Gwobrau 'Building Better Healthcare'

Cynhaliwyd Gwobrau Building Better Healthcare yng nghanol Llundain ar 2 Tachwedd

08/11/22
Sganiwr CT Newydd Wedi'i Teilwra i blant yn Ysbyty Athrofaol y Faenor

Mae’r tîm Radioleg yn Ysbyty Athrofaol y Grange wedi gweithio’n galed i greu sganiwr CT sy’n addas i blant. Mae sgan tomograffeg gyfrifiadurol (CT) yn dechneg delweddu feddygol a ddefnyddir i gael delweddau mewnol manwl o'r corff. I wneud hyn, rhaid i'r claf fynd trwy beiriant siâp toesen a gorwedd yn llonydd iawn am ychydig funudau. I lawer o blant, ac oedolion, gall hon fod yn broses frawychus a fydd yn aml yn arwain at dawelu’r claf cyn mynd i mewn i’r sganiwr. Fodd bynnag, gyda chymorth ein cyflenwyr yn Canon, mae’r tîm Radioleg wedi gallu creu sganiwr CT addas i blant sydd wedi’i gynnwys yng ngwaith celf Ferdinand the Fox a Betty the Bunny.

07/11/22
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ennill Arwyr Covid-19 – Gwobr Cefnogi Cartrefi Gofal Gorau'r Bwrdd Iechyd

Mae’n bleser gennym gyhoeddi, ddydd Gwener 21 Hydref yng Ngwobrau Fforwm Gofal Cymru, bod Arwyr Covid-19 – Gwobr Cefnogi Cartrefi Gofal Gorau’r Bwrdd Iechyd wedi’i ddyfarnu i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

18/10/22
Adran Achosion Brys yn Ysbyty Athrofaol y Faenor Dan Bwysau Difrifol

Yr wythnos hon, mae ysbytai ar draws y DU yn adrodd am bwysau eithafol yn eu Hadrannau Achosion Brys (EDs) - ac nid yw'r sefyllfa yng Ngwent yn wahanol...

04/11/22
Uned y Fron Ysbyty Ystrad Fawr - Cau'r brif fynedfa - WEDI'I YMESTYN

Mae'r cyfnod hwn bellach wedi'i ymestyn tan ddydd Mercher 9 Tachwedd.

04/11/22
Goroeswr Ifanc Canser y Ceilliau yn Annog Dynion i Wirio eu Hunain

Mis Tachwedd yw Mis Iechyd Dynion, a buom yn siarad ag Ironman lleol, triathletwr, gŵr a goroeswr Canser y Gaill, James Smith i glywed am ei stori ysbrydoledig.

02/11/22
Mae mis Tachwedd yn Fis Ymwybyddiaeth Nam ar y Synhwyrau

Yn gynharach eleni fe wnaeth ABUHB dreialu gwasanaeth SignLive mewn nifer o feysydd allweddol ar gyfer cleifion a theuluoedd sy'n defnyddio BSL.

Mae gwasanaethau canser bellach wedi'u hychwanegu at y peilot.

27/10/22
Uned y Fron Ysbyty Ystrad Fawr - Cau'r brif fynedfa

Bydd y brif fynedfa i faes parcio Ysbyty Ystrad Fawr ar gau am 5 diwrnod o ddydd Llun 31 Hydref.

20/10/22
Diwrnod Osteoporosis y Byd- Dydd Iau 20 Hydref 2022

Nod Diwrnod Osteoporosis y Byd yw codi ymwybyddiaeth o osteoporosis ac iechyd esgyrn.

21/10/22
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn Ennill Gwobr GIG Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dathlu heddiw (dydd Gwener 21 Hydref) ar ôl ennill gwobr yng Ngwobrau GIG Cymru 2022.

20/10/22
Byw Bywyd Bydwraig

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa mewn Bydwreigiaeth a gwneud cais i brifysgol?

17/10/22
Llinellau Ffôn Iechyd Rhywiol Ar Gau o 12.30pm Dydd Mawrth 18 Hydref

Oherwydd Hyfforddiant Staff bydd y Llinellau Ffôn Iechyd Rhywiol ar gau brynhawn dydd Mawrth 18 Hydref o 12.30pm .

14/10/22
Gwybod Ble i Gael Help gyda Salwch y Penwythnos Hwn

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd mewn cleifion sâl (nid ag anafiadau) yn mynychu ein Hunedau Mân Anafiadau - mae hyn yn golygu eu bod wedi gorfod cael eu hailgyfeirio, sy'n rhwystredig ac, o bosib, yn beryglus iddyn nhw.

14/10/22
"Rhoddodd Cwrs Gloywi yr Hyder i Mi Rhoi Cynnig Arni" Meddai Dysgwr Cymraeg

Bob blwyddyn, cynhelir Diwrnod Shwmae Su'mae ar 15 Hydref er mwyn annog pawb i roi cynnig ar y Gymraeg; waeth beth yw eu lefel.

07/10/22
Bwrdd Iechyd yn falch o gefnogi Ail Flwyddyn y Prosiect 'Cludiant Iechyd'
07/10/22
Tîm Adferiad Trwy Chwaraeon yn Ennill Gwobr Gweithiwr Cefnogi Nyrsio yng Ngwobrau Nyrsio'r RCN!

Llongyfarchiadau i Kevin Hale a Dorian Wood o’r tîm Adfer Trwy Chwaraeon ar eu buddugoliaeth yng Ngwobrau Nyrsio’r RCN ar gyfer y categori Gweithiwr Cefnogi Nyrsio!