Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

15/05/23
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2023

Mae heddiw yn nodi dechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Bob mis Mai, mae’r DU yn cael ei dwyn ynghyd i fynd i’r afael â stigma a helpu pobl i ddeall a chefnogi eu hiechyd meddwl.

11/05/23
Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys

Mae heddiw’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Nyrsys a hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r holl nyrsys anhygoel sy’n gweithio yn ein Bwrdd Iechyd!

Rydym yn gwerthfawrogi pob aelod o’n staff nyrsio ymroddedig a gweithgar ac rydym am eu dathlu.

Gofynnom i'n staff enwebu nyrs sy'n mynd gam ymhellach ar gyfer gofal cleifion a'i chydweithwyr. Gallwch ddarllen eu henwebiadau isod.

05/05/23
Rôl Hanfodol y Groes Goch Brydeinig wrth Helpu'r Adran Achosion Brys

Mae tîm y Groes Goch Brydeinig sy’n cynnwys 15 person yn cynorthwyo'r Adran Achosion Brys yn Ysbyty Athrofaol y Faenor. Maent yn cyfarch cleifion a’u teuluoedd, yn cynnig cymorth ar adegau heriol, drwy gydol eu cyfnod yn yr ysbyty, ac ar ôl cael eu rhyddhau.

04/05/23
Codi, Gwisgo a Pharhau Symud ym #Mai'nAmserSymud!

Y mis hwn, rydyn ni'n cymryd rhan yn #Mai'nAmserSymud trwy geisio rhoi'r gorau i ddadgyflyru ac annog ein cleifion i godi, gwisgo a pharhau i symud cymaint ag y gallant yn ystod eu hamser yn yr ysbyty gyda ni (os yw'n briodol gwneud hynny).

05/05/23
Arddangos eich Llwyddiannau Anhygoel mewn Gwelliant yng Ngwobrau GIG Cymru 2023!

 Mae Gwobrau GIG Cymru yn dathlu gwaith gwella sydd wedi trawsnewid profiadau a chanlyniadau i bobl yng Nghymru. Pa un a ydych wedi gwneud newid mawr neu fach, mae’r gwobrau yn gyfle i chi arddangos eich gwaith gwych dros iechyd a gofal ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

05/05/23
Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig 5 Mai 2023

Ddydd Gwener 5 Mai bydd bydwragedd ledled y byd yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig 2023.

05/05/23
Gwasanaeth Cysylltiadau Lles Sir Fynwy
05/05/23
Creu Cysylltiadau a Meithrin Perthnasoedd ar draws Casnewydd
05/05/23
PRESCRIBING LES NATUR - BWRDEISTREF CAERFFILI
05/05/23
Arwain y Rhwydwaith Clinigol a Reolir - Gorllewin Blaenau Gwent
05/05/23
Gwasanaethau Podiatreg yn dychwelyd i Ganolfan Adnoddau Blaenafon
02/05/23
Cylchlythyr Gardd Furiog - Gwanwyn 2023

Mae hi wedi bod yn wanwyn oer a gwlyb hyd yn hyn eleni sydd wedi arwain at ddechrau araf i’r tymor tyfu.

02/05/23
Bwrdd Iechyd Gwent yn Cynyddu Cyfleoedd Gwaith i Gontractwyr Adeiladu Lleol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPABM) am weithio gyda mwy o wasanaethau adeiladu lleol i gynorthwyo gyda chynnal a chadw ei safleoedd.

25/04/23
Diwrnod Rhyngwladol y Bydwragedd 5ed Mai 2023

Enwebu Bydwraig, Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd neu Fyfyriwr wnaeth eich cefnogi mewn ysbyty neu enedigaeth gartref.

24/04/23
Neges Frys - Dirywiad TG Ledled Gwent Wedi'i Datrys

Byddwch yn ymwybodol bod problemau TG ar draws ardal Gwent ar hyn o bryd, sydd bellach yn anffodus yn achosi rhai toriadau TG ar draws nifer o'n safleoedd. Rydym yn gweithio'n galed i ddatrys y mater hwn cyn gynted â phosibl a gofynnwn i chi fod yn garedig â ni.

24/04/23
ABUHB a Sprink Collaborate Cynnal Rhaglen Hyfforddiant Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth Sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn!
24/04/23
Ward Newydd ei Haddurno yn Nevill Hall yn Amlygu Gwaith Pwysig Peintwyr ac Addurnwyr y Bwrdd Iechyd
21/04/23
Allwch Chi Roi Llaw yn yr Ardd Furiog gyda Chyfeillion Gardd Furiog Llanfrechfa Grange?

Mae The Big Help Out yn ymgyrch ledled y DU i ddathlu coroni’r Brenin trwy wirfoddoli ac i annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwirfoddoli ar gyfer eu cymunedau lleol.

17/04/23
Gwasanaeth Coffa a gynhaliwyd ar gyfer Meddyg Teulu hiraf ei wasanaeth yng Ngwent, y diweddar Dr Mehboob Ali

Cynhaliwyd seremoni goffa ar gyfer y diweddar Dr Mehboob Ali ar ddydd Sadwrn 15 Ebrill yng Nghanolfan Iechyd Pengam.

16/11/22
Cyflwyniad System Unffordd yn Ysbyty Nevill Hall

Wrth i waith ym mhob rhan o'r safle barhau, bydd y system unffordd yn dod i rym o Ddydd Llun 17 Ebrill 2023..