Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

18/01/24
Partneriaeth Tai ac Iechyd yn Creu Cartrefi Newydd ym Mrynmawr

Mae cynllun tai newydd ar safle hen Glinig Brynmawr ym Mlaenau Gwent wedi agor yn swyddogol.

17/01/24
Digwyddiadau Recriwtio Nyrsys Cofrestredig ar gyfer Meddygaeth Gyffredinol a Gofal yr Henoed

Byddwch yn rhan o gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm yn Ysbyty Ystrad Fawr! Mae'r Is-adran Gofal Heb ei Drefnu am recriwtio Nyrsys Cofrestredig llawn cymhelliant i weithio yn ein wardiau Meddygaeth Gyffredinol/ Gofal yr Henoed cleifion preswyl. Rydym yn ceisio ceisiadau gan nyrsys cofrestredig newydd gymhwyso a phrofiadol.

16/01/24
Y Bwrdd Iechyd yn Rhybuddio y Gallai Edrych Ar Ol Cymdogion Bregus Arbed Bywydau wrth i'r Tymheredd Ddisgyn

Gyda thymheredd rhewllyd yn lledu ar draws y DU, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi annog trigolion Gwent i wirio bod aaelodau bregus o'r gymuned yn ddiogel ac yn iach - ac wedi rhybuddio y gallai hyn hyd yn oed achub bywyd.

09/01/24
Nwy Anesthetig Newid i Arbed 900 tunnell o CO2-eq y flwyddyn

Mae ffordd newydd o gyflenwi nwy anesthetig mewn ysbytai yng Ngwent wedi arwain at ostyngiad sylweddol yn allyriadau nwyon tŷ gwydr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (GHG).

02/01/24
Cymunedau sy'n Deall Dementia Gwent - Sesiynau Cinio a Dysgu!

Mae Cymunedau Digidol Cymru a Chymunedau Cyfeillgar i Ddementia Gwent wedi trefnu cyfres o sesiynau hyfforddi AM DDIM

29/12/23
Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Brenin 2024

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Linda Edmunds, Nyrs Ymgynghorol ar gyfer Adsefydlu Cardiaidd wedi derbyn MBE yn rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Brenin 2024.

Llongyfarchiadau ar y gamp wych hon!

19/12/23
Oriau Agor Fferyllfeydd Cymunedol dros y Flwyddyn Newydd 2023/2024
22/12/23
Sion Corn wedi'i gweld uwchben Ysbyty Athrofaol y Faenor!

NEWYDDION DA: Mae Siôn Corn wedi cael ei weld uwchben Ysbyty Athrofaol y Faenor!

18/12/23
Mae cynllun peilot iechyd cymunedol NEWYDD yn cael ei lansio i gefnogi pobl ym Mlaenau Gwent a Chaerffili i gyflawni pwysau iach a byw'n dda
13/12/23
Cadeirydd ac aelodau lleyg Cydbwyllgor Comisiynu Newydd - recriwtio nawr ar-lein
13/12/23
Yr Athro Euan Hails MBE yn ennill teitl 'Nyrs y Frenhines'

Hoffem longyfarch yr Athro Euan Hails MBE, Nyrs Ymgynghorol mewn Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Arbenigol (S-CAMHS), a dderbyniodd deitl 'Nyrs y Frenhines' yng Ngwobrau Sefydliad Nyrsio'r Frenhines. 

11/12/23
Mae gan Lywodraeth Cymru ddiddordeb mewn clywed mwy am brofiadau oedolion sy'n byw gyda phoen parhaus.
08/12/23
Melo – Helpu i gefnogi eich lles meddwl y gaeaf hwn
06/12/23
Y Tîm Adnoddau Dynol a'r Tîm Lles Gweithwyr yn cael eu Cyflwyno gyda Gwobrau gan GIG Cymru

Yn ddiweddar, llwyddodd ein Tîm Adnoddau Dynol a’n Tîm Lles Gweithwyr i ennill dwy Wobr gan GIG Cymru am eu rhaglen 'Gwella ein Hymchwiliadau i Weithwyr'.

Cyflwynodd Judith Paget, Prif Weithredwr GIG Cymru, y gwobrau i'r timau a dywedodd:

"Mae'r gwaith 'gwella ymchwiliadau i weithwyr' – a ddatblygwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – yn rhaglen bwysig i’r GIG ar draws Cymru gyfan. Rydym yn gwybod y gall defnyddio ein polisi disgyblu achosi niwed ac mae'r ffocws ar ei gyflwyno'n fwy tosturiol yn hanfodol i iechyd a lles ein pobl."

06/12/23
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngwent yn Dangos Pam Fod y Gymraeg yn Fwy Na Geiriau
04/12/23
Mae Coleg Gwent yn cefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol i ymgymryd ag interniaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Y Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl hwn (03 Rhagfyr), mae Coleg Gwent yn taflu goleuni ar rai o’r myfyrwyr sy’n camu i’r adwy i gymryd interniaethau â chymorth yn Ysbyty Nevill Hall, drwy’r cynllun Gofal fel Arian.

30/11/23
Bwrdd Iechyd yn Lansio Canllaw Gwasanaethau Iechyd Am Ddim i Went Cyn Cyfnod Prysur y Gaeaf
06/11/23
Camwch y Tu Mewn i'r Uned Endosgopi Bwrpasol Newydd yn Ysbyty Brenhinol Gwent

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod ein Huned Endosgopi bwrpasol newydd sbon wedi agor ei drysau i gleifion heddiw (Dydd Llun 6 Tachwedd 2023) yn Ysbyty Brenhinol Gwent.

30/11/23
Bydd Canolfan Archebu Cleifion Allanol Bwrdd Iechyd ar agor ac ar gael i'r cyhoedd 7 diwrnod yr wythnos.
29/11/23
Mis Gweithredu Canser y Genau – Stori George

Dair blynedd yn ôl, pan oedd George yn 82 oed, sylwodd fod ganddo ddarn bach gwyn yng nghefn ei dafod, a oedd yn boenus iawn.

Ar ôl ymweld â'i ddeintydd a chael ei gyfeirio at arbenigwr, cadarnhaodd biopsi a sgan fod gan George ganser y genau. Yn fuan wedyn, derbyniodd lawdriniaeth i gael gwared ar rai o'i nodau lymff, a oedd yn llwyddiannus ac nid oedd angen triniaeth bellach. Cafodd George ei atgyfeirio, derbyn ei ddiagnosis, ei drin a'i ddatgan yn rhydd o ganser o fewn tri mis!