Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

24/08/22
Pa Effaith Gafodd Pandemig Covid-19 Arnoch Chi?

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i roi ar waith i edrych ar barodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol.

29/07/22
Delio â Chanlyniadau Arholiadau - i Fyfyrwyr a'u Teuluoedd
23/08/22
Cylchlythyr Gardd Furiog Llanfrechfa Grange

Cymerwch olwg ar y digwyddiadau a'r datblygiadau diweddaraf a amlygwyd yng nghylchlythyr diweddaraf Gardd Furiog Llanfrechfa

23/08/22
Yn Cyflwyno Uned Gofal Brys ar yr Un Diwrnod (SDEC) yn Ysbyty Athrofaol y Faenor

Er mwyn helpu i leihau’r pwysau hyn, rydym wedi cyflwyno Uned Gofal Brys ar yr Un Diwrnod (SDEC) yn Ysbyty Athrofaol y Faenor.

02/08/22
Perthnasau'n Rhannu Profiad gyda'r Tîm Gofal Integredig Cyntaf ar ôl Marwolaeth yng Nghymru - Copi

Mae tîm newydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi bod yn cymryd camau breision tuag at newid diwylliant gofal ar ôl marwolaeth.

22/08/22
Ydych chi'n Barod i Helpu'ch Llesiant Meddyliol Gyda Melo?

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein gwefan llesiant emosiynol a meddyliol, Melo, wedi cael ei diweddaru a’i hadnewyddu’n sylweddol.

16/08/22
Cynnal a Chadw TG Hanfodol Ar y Llinell Ffôn Brysbennu Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol

Oherwydd gwaith cynnal a chadw TG hanfodol, bydd y llinell ffôn Brysbennu Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol ar gau tan 1pm Dydd Mercher 17 Awst. Rydym yn bwriadu ail-agor am 1pm-4pm. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

15/08/22
Rydym yn Rownd Derfynol Gwobrau GIG Cymru!

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dathlu ar ôl i bump o'i brosiectau gyrraedd rownd derfynol Gwobrau GIG Cymru eleni, a gyhoeddwyd heddiw (Dydd Llun 15 Awst 2022).

29/07/22
Digwyddiadau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu mis Awst yng Ngwent wedi'u Gohirio

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wrthi’n ystyried y ffyrdd y gall drawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion

11/08/22
Gwefan i lawr er mwyn cynnal gwaith – dydd Sul 14 Awst 2022
05/08/22
Dirywiad system gyfrifiadurol yn effeithio ar 111 a meddyg teulu y tu allan i oriau

Mae system gyfrifiadurol wedi diffodd yn sylweddol a ddefnyddir i atgyfeirio cleifion o GIG 111 Cymru at ddarparwyr meddygon teulu y tu allan i oriau.

05/08/22
System gyfrifiadurol yn effeithio ar 111 a meddyg teulu y tu allan i oriau

Mae yna brif allt o system gyfrifiadurol sy'n cael ei ddefnyddio i gyfeirio cleifion o GIG 111 Cymru at ddarparwyr meddygon teulu y tu allan i oriau arferol.

02/08/22
Perthnasau yn Rhannu eu Profiad o'r Tîm Gofal ar ôl Marwolaeth Integredig Cyntaf yng Nghymru

Mae tîm newydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cymryd camau breision o ran newid y diwylliant ‘gofal ar ôl marwolaeth’.

29/07/22
Ymunwch â Ni Yn Niwrnod Hwyl Canolfan Blant Serennu!

Ymunwch â ni yng Nghanolfan Blant Serennu ar Ddydd Sul 31 Gorffennaf ar gyfer Diwrnod Hwyl Carnifal Haf Sparkle , rhwng 11:30yp a 4:00yp.

Mae mynediad am ddim ac mae croeso cynnes i bawb - mwy o fanylion yn y poster isod!

27/07/22
Cynghorydd Bwydo ar y Fron, Carol, Wedi'i Dyfarnu Am 60 Mlynedd o Wasanaeth GIG

Mae Carol Walton, Ymgynghorydd Bwydo ar y Fron sy'n rhan annatod o'r Bwrdd Iechyd, wedi derbyn gwobr am 60 mlynedd o wasanaeth i'r GIG.

Yn gynharach heddiw, bu Carol yn bresennol mewn Cyfarfod Bwrdd cyhoeddus lle cyflwynodd y Cadeirydd, Ann Lloyd, wobr gwydr unigryw a thusw o flodau iddi i gydnabod ei chyflawniad. Daeth Carol ag ambell beth bach i gofio gyda hi i ddangos i aelodau'r Bwrdd.

22/07/22
Cynllun Tymor Canolig Integredig Wedi'i Gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) ar gyfer y tair blynedd nesaf wedi’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cynllun hwn yn amlinellu nodau ac uchelgeisiau allweddol ein sefydliad ar gyfer y tair blynedd nesaf, a fydd yn llywio sut rydym yn darparu ein gwasanaethau.

11/07/22
Eich Gwahoddiad i'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Fe'ch gwahoddir i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar Ddydd Mercher 27 Gorffennaf 2022 am 2pm, lle byddwn yn cyflwyno ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon Blynyddol ar gyfer 2021/22. Mae copi o'n Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021/22 ar gael yma.

19/07/22
Dathlu Mis Gofal Da

Mae'r mis hwn yn Fis Gofal Da, sy'n cydnabod  ein cydweithwyr gofal cymdeithasol gwych a'r gofal anhygoel y maent yn ei cynnig. Rydym yn ffodus i weithio'n agos gyda gweithwyr gofal ffantastig, sy'n ein helpu trwy gefnogi cleifion yn eu cartrefi eu hunain neu mewn cartrefi gofal ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o'n hysbytai.

19/07/22
Prosiect blodeuol gwych yn creu gardd therapi ar gyfer Cyn-filwyr Milwrol

Yn sefyll ar dir heulog Ysbyty Maindiff Court, cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau lleol a chyn-filwyr y Lluoedd Arfog

18/07/22
Lansiad Clinig Cymunedol Tîm Nyrsio Ardal Integredig Brynbuga a Rhaglan

Mae Clinig Cymunedol Brynbuga a Rhaglan yn fenter newydd a arweinir gan Nyrsys Ardal. Mae'r Clinig yn darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Bydd y clinig yn cyflawni Agenda Llywodraeth Cymru i gyflawni gwasanaeth gofal sylfaenol rhagweithiol, hyblyg a chynaliadwy.