Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos Ymwybyddiaeth Methiant y Galon 2024

Dydd Llun 29 Ebrill 2024 – Dydd Sul 5 Mai 2024

 
Beth yw Methiant y Galon?

Nid yw methiant y galon yn golygu bod eich calon wedi rhoi'r gorau i weithio, mae'n golygu nad yw'r galon yn gallu pwmpio gwaed ac ocsigen o amgylch y corff yn iawn. Mae'n digwydd fel arfer oherwydd bod y galon wedi mynd yn rhy wan neu anystwyth. Mae'n golygu bod angen rhywfaint o gymorth arno i'w helpu i weithio'n well. Mae methiant y galon yn gyflwr hirdymor sy'n tueddu i waethygu'n raddol dros amser. Fel arfer ni ellir ei wella, ond yn aml gellir rheoli'r symptomau am flynyddoedd lawer.

 

Mae adnabod symptomau methiant y galon yn bwysig oherwydd bydd hyn yn helpu pobl i gael y gofal a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i reoli'r symptomau hyn.

Prif symptomau methiant y galon yw:

  • diffyg anadlu ar ôl gweithgaredd neu wrth orffwys
  • teimlo'n flinedig y rhan fwyaf o'r amser a theimlo'n or-flinedig wrth wneud ymarfer corff
  • teimlo'n benysgafn neu'n llewygu
  • fferau a choesau chwyddedig

Os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod unrhyw un o'r symptomau hyn, cysylltwch â'ch meddyg teulu.

 

Dewch i gwrdd â Thîm Methiant y Galon ledled Gwent

Yr wythnos hon, mae ein tîm Methiant y Galon o gwmpas Gwent i godi ymwybyddiaeth trigolion am adnabod arwyddion Methiant y Galon.

Gallwch ddod o hyd i'r tîm yn y lleoliadau canlynol:

Dyddiad
Amser
Lleoliad
Dydd Mawrth 30 Ebrill 10yb-1yp Llyfrgell Brynmawr
Dydd Mercher 1 Mai 10yb-1yp Bore Coffi Dicky Tickers, YMCA Bargod
Dydd Iau 2 Mai 11yb-2yp Asda Casnewydd Pillgwenlli
Dydd Gwener 3 Mai

12:30yp-3yp

Canolfan Siopa Cwmbrân

 

Beth ydym ni'n ei wneud yng Ngwent?

Dywedodd Philip Campbell, Ymgynghorydd a Chyfarwyddwr Adrannol ar gyfer Arbenigeddau Meddygol:

“Mae methiant y galon yn gyflwr a all gael effaith fawr ar y rhai yr effeithir arnynt. Gall diffyg anadl a blinder leihau ansawdd bywyd yn sylweddol. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae mwy a mwy o’n cleifion wedi gallu byw gartref a threulio llai o amser yn yr ysbyty diolch i ymdrechion y Gwasanaeth Methiant y Galon. Rydym wedi buddsoddi mewn creu perthynas gref rhwng ein cleifion a’n nhîm Methiant y Galon. Mae hyn yn galluogi cleifion i ddod yn arbenigwyr yn y cyflwr. Trwy leihau’r angen am gyswllt â gweithwyr meddygol proffesiynol, mae hyn yn caniatáu iddynt anghofio’r label “methiant y galon” a bwrw ymlaen â byw.”