Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnod Ffitrwydd Cenedlaethol 2023

Gall fod yn egnïol ar unrhyw oedran neu allu dod â manteision mawr i'ch bywyd.

I ddathlu Diwrnod Ffitrwydd Cenedlaethol 2023, rydym am rannu stori Chris.

Yn 79 oed, cafodd ddiagnosis o glefyd Parkinson yn 2019.

Ers hynny, mae wedi bod yn gweithio'n agos gyda Thîm Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Torfaen yn Neurofit@NERS, lle mae ffisiotherapyddion a gweithwyr proffesiynol ymarfer corff yn dod at ei gilydd i ragnodi gweithgarwch corfforol ac adsefydlu ar gyfer cyfranogwyr niwrolegol sydd angen cymorth ychwanegol.

Cafodd y llwybr Neurofit@NERS ei sefydlu gyntaf ym mis Mawrth 2022, ar ôl i Dîm Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Torfaen sylwi ar fwlch yn narpariaeth y gwasanaeth ac estyn allan i adran Ffisiotherapi Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i gyfuno gwasanaethau. Mae cydweithredu rhwng y ddau broffesiwn hyn wedi arwain at ganlyniadau gwell i gyfranogwyr, wrth iddynt weithio gyda'i gilydd i ddatblygu rhaglenni ymarfer corff wedi'u teilwra sy'n mynd i'r afael ag anghenion a nodau penodol pob claf.

Dyma beth oedd gan Chris i'w ddweud am ei brofiad o adfer gweithgaredd corfforol:

"Rwyf bellach wedi gwneud 5 wythnos o'r gweithgaredd presennol ac rwyf wedi fy nghalonogi'n fawr gyda chynnydd a wnaed ac yn ddiolchgar i'r gweithiwr proffesiynol ymarfer corff a ffisiotherapyddion cyfeillgar. Nid yn unig y mae symud yn haws nag o'r blaen, ond mae cryndod ac ysgwyd wedi lleihau'n sylweddol. Er fy mod yn dal i ddeffro sawl gwaith y nos, nid wyf mor flinedig nawr ac nid wyf yn cysgu cymaint yn ystod y dydd. Mae tasgau corfforol wedi dod yn haws. Mae stiffrwydd cyhyrau yn dal i ddigwydd ac mae codi o eistedd a chodi o'r gwely yn dal i fod yn heriol, ond mae'r tîm Neurofit@NERS wedi fy ngwneud yn fwy optimistaidd a gobeithiol ar gyfer y dyfodol hyd yn oed os yw'r cyflwr yn dal i fod yn gynyddol."

Adleisiodd cyfranogwr arall, Teek, ganmoliaeth i'r gweithwyr proffesiynol ymarfer corff yn Neurofit@NERS.

"Yn 2018 cefais strôc sydd wedi fy ngadael yn anabl, mae gen i wendid a materion cydbwysedd oherwydd ataxia. Cefais fy nghyfeirio at raglen campfeydd NERS gan fy meddyg teulu i helpu ac rwyf wedi dod yn dipyn o ffordd gyda help o atgyfeirio ymarfer corff a'r tîm ffisio."

Amlygodd Linda, aelod o'r tîm sy'n gweithio fel niwro-ffisiotherapi yn y Gwasanaeth Adsefydlu Niwrolegol Cymunedol, fanteision bod yn egnïol i unigolion sy'n byw gyda chyflyrau niwrolegol.

"Gall fod yn anodd iawn dod o hyd i ffyrdd o gadw'n heini ac yn egnïol. Mae'r ymchwil yn glir y gall cymryd rhan mewn ymarfer corff sawl gwaith yr wythnos gael effaith sylweddol ar ffactorau fel y risg o ddigwyddiadau cardiofasgwlaidd yn y dyfodol, gall helpu i leddfu hwyliau isel a phryder, gall wella cyflymder cerdded a gall hefyd leihau'r risg o gwympo.

"Rydyn ni wedi darganfod, pan fydd pobl yn cael eu rhyddhau o wasanaethau adsefydlu, yn aml nid oes ganddyn nhw'r hyder i ddychwelyd i weithgareddau cymunedol fel mynd i'r gampfa. Rydym wedi cydweithio â'r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cenedlaethol yn Nhorfaen, Casnewydd, Glyn Ebwy a Chaerffili i helpu i bontio'r bwlch hwn. Rydym yn darparu cymorth ymarferol a chyngor ar sut i addasu'r rhaglenni ymarfer corff i ddarparu ar gyfer llawer o'r anableddau gweladwy a chudd y mae pobl â chyflyrau niwro yn byw gyda nhw fel poen, blinder, namau ar eu golwg, problemau gwybyddol a gwendid niwrolegol."

I ddysgu mwy am waith anhygoel y Tîm Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn Neurofit@NERS, gwyliwch y fideo isod.