Neidio i'r prif gynnwy

Enwebeion Rownd Derfynol Gwobrau GIG Cymru 2023

Rydym wrth ein bodd bod cymaint o’n timau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau GIG Cymru eleni i gydnabod eu gwaith anhygoel ar draws ardal Gwent. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y seremoni wobrwyo ar 26 Hydref 2023 - pob lwc i bawb!

Dysgwch fwy am waith gwych ein cystadleuwyr yn y rownd derfynol isod:

 

Yn y rownd derfynol:

Cyd-gynhyrchu i gefnogi gwasanaethau niwro-ddatblygiadol yng Ngwent

Gan fod gwasanaethau niwroddatblygiadol i rai dan 18 oed yng Ngwent wedi gweld cynnydd sylweddol mewn atgyfeiriadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cyflwynwyd ffordd newydd o weithio - sef grŵp cydgynhyrchol o rieni yn gweithio ar y cyd â gweithwyr proffesiynol - gan y gwasanaeth.

Y weledigaeth oedd, trwy gynnwys rhieni yn y broses o wneud penderfyniadau ac ymgorffori eu mewnwelediadau a'u profiadau, y gallai'r gwasanaethau niwroddatblygiadol alinio'n well ag anghenion y plant a phobl ifanc yn y gymuned.

Ers ei sefydlu, mae’r grŵp cyd-gynhyrchu – o’r enw Meithrin Newid yn y Gwasanaeth Niwro-ddatblygiadol yng Ngwent – wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran gwella profiad claf. Drwy wrando ac ymgorffori syniadau rhieni sydd â phrofiad uniongyrchol a dealltwriaeth ddofn o’r heriau y mae eu plentyn/person ifanc yn eu hwynebu, mae’r grŵp wedi rhoi nifer o fentrau yn llwyddiannus ar waith i fynd i’r afael â heriau cyffredin a wynebir gan deuluoedd sy’n defnyddio gwasanaethau niwroddatblygiadol.

Wrth i'r cydweithio hwn barhau, disgwylir y bydd y gwasanaethau'n diwallu anghenion amrywiol plant a phobl ifanc y gymuned yn well er mwyn gwella'r system cymorth niwroddatblygiadol yng Ngwent ymhellach.


Dywedodd Dr Kavitha Pasunuru, Cyfarwyddwr Is-adrannol Cynorthwyol Teuluoedd a Therapïau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

"Mae cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr GIG Cymru yn gyflawniad gwych. Mae'r gydnabyddiaeth a dderbyniwyd am ein gwaith caled yn fraint ac yn gwneud i ni deimlo'n wylaidd. Mae gennym angerdd dros y positifrwydd sydd wedi dod o ymgysylltu â'n rhieni ac rydym am arddangos hyn fel maes o welliant sydd wedi bod yn fuddiol iawn wrth gefnogi ein cynllun adfer Niwro-ddatblygiad presennol.”

Dywedodd rhiant, sy’n aelod o’r Grŵp Cyd-gynhyrchu“Mae cael cydnabyddiaeth genedlaethol am gyd-gynhyrchu gwasanaeth, sydd mor bwysig i ni fel teulu niwroamrywiol, yn deimlad gwych.”

Dywedodd rhiant arall o’r Grŵp Cyd-gynhyrchu“Mae cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr hon yn gyflawniad gwych ac mae wir yn cydnabod y gwaith caled yr ydym i gyd wedi’i wneud i hyn. Fel rhieni, dim ond eisiau'r gorau i'n plant ydyn ni, ac mae cael y platfform hwn i weithio ochr yn ochr â’r Bwrdd Iechyd i wella gwasanaethau yn hanfodol.”

Tîm Anaf i'r Ymennydd (ABI) BIPAB a Choleg Adfer Cyflyrau Niwrolegol Niwrostiwt

Mae'r Tîm Cymunedol Anafiadau i'r Ymennydd wedi datblygu Coleg Adfer Cyflyrau Niwrolegol sydd wedi'i enwi'n "Y Niwrostiwt." Mae pob agwedd ar y coleg wedi'i datblygu ar y cyd ac yn cael eu cyflwyno ar y cyd gan arbenigwyr trwy brofiad ac arbenigwyr trwy hyfforddiant lle bo modd. Mae datblygu a chyflwyno gweithgareddau'r coleg hefyd wedi golygu gweithio'n agos gyda chydweithwyr o'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, Headway, y Gymdeithas Strôc, a gwasanaethau sy'n cefnogi adsefydlu galwedigaethol.

Crëwyd y Coleg Adfer i lenwi’r bwlch rhwng y ddarpariaeth iechyd bresennol a’r trydydd sector. Mae ei ddull newydd yn disodli’r ffocws presennol ar therapi i bobl sâl, gyda ffocws ar ddysgu byw’n dda. Yn ymarferol, arweiniodd datblygiad y coleg adferiad at symud tuag at weithio gydag unigolion i gynnig ystod o grwpiau a gweithdai a gyd-gynhyrchwyd.

Dywedodd Michelle Brown, Therapydd Galwedigaethol ar gyfer y Gwasanaeth Adsefydlu Niwrolegol Cymunedol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

“Mae ein tîm wedi bod yn gweithio gyda goroeswyr anaf i’r ymennydd sy’n byw yng nghymuned Aneurin Bevan ers 2016. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi gweld yn uniongyrchol yr heriau dinistriol, cymhleth a hirdymor y gall cyflyrau fel strôc, tiwmorau ar yr ymennydd ac anafiadau trawmatig i’r ymennydd eu hachosi. Aethom ati i gydgynhyrchu ein gwasanaethau a’n hymyriadau ochr yn ochr â phobl sy’n byw ag anafiadau i’r ymennydd. Mae ein gwaith hefyd yn cael ei ategu gan y Fframwaith Canlyniadau Arfaethedig Nodau Gofal. Mae wedi bod yn werth chweil gweld sut y gall y ffyrdd hyn o weithio gataleiddio gallu unigolion a chymunedau i greu eu hatebion eu hunain."

Dywedodd Linda Tremain, Ffisiotherapydd Niwro Arbenigol ar gyfer y Gwasanaeth Adsefydlu Niwrolegol Cymunedol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

“Mae ein pwyslais ar gydgynhyrchu a chydweithio nid yn unig yn helpu pobl i ddod o hyd i ystyr a phwrpas yn dilyn eu hanaf i’r ymennydd, ond mae’n creu cymuned o gydgefnogaeth, lle mae’r holl gyfranogwyr yn cael eu hystyried fel asedau yn hytrach na chleifion goddefol. Mae gweithio fel hyn yn troi galw yn adnoddau a dibyniaeth yn hunangynhaliaeth. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr hon.”

 

 

Yn y rownd derfynol:

Grwpiau Coginio Cydweithredol - Gweithio i wella sgiliau bywyd, iechyd a llesiant defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol

Mae'r Grŵp Coginio Cydweithredol yn fenter ar y cyd rhwng Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Gogledd Sir Fynwy Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Choleg Gwent. Y nod yw cynyddu ymwybyddiaeth o faeth a sgiliau coginio er mwyn gwella iechyd a lles defnyddwyr gwasanaeth. Mae'n galluogi defnyddwyr gwasanaeth sy'n ddibrofiad neu sy'n wynebu heriau coginio i ddysgu sgiliau newydd neu ddatblygu sgiliau, mewn amgylchedd diogel, ochr yn ochr ag eraill sydd â phrofiadau tebyg.

Mae'r grŵp wedi bod yn rhedeg ers 4 mlynedd bellach ac wedi gweld canlyniadau cadarnhaol ar gyfer nifer uchel o ddefnyddwyr gwasanaeth. Mae wedi derbyn adborth gwych yn gyson gan ddefnyddwyr gwasanaeth a staff fel ei gilydd, ac roedd y grŵp hefyd yn enillwyr balch Grŵp Dysgu’r Flwyddyn yng Ngwobrau ‘Inspire’ Addysg Oedolion.

Dywedodd Richard Wheeler, Hyfforddwr Technegol Therapi Galwedigaethol ar gyfer y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

“Nid yw’n fater o ennill gwobr i mi, er ei fod yn braf cael ein enwebu. I mi, mae'n ymwneud â chynnal y grŵp a gweld y gwelliant y mae defnyddwyr gwasanaethau wedi'i wneud, a'r mwynhad y maent yn ei gael ohono. Mae’n teimlo ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth yn eu bywydau.”

 

 

Y Bartneriaeth Gweithgaredd Anabledd Iechyd (a restrir fel Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr)

Nod y Bartneriaeth Gweithgaredd Anabledd Iechyd yw cynyddu nifer y bobl anabl sy'n actif yn gorfforol ledled Cymru er mwyn gwella eu hiechyd corfforol a meddyliol.

Yn dilyn llwyddiant y rhaglen beilot, a gynhaliwyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae'r bartneriaeth bellach yn cynnwys pob un o'r saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru ac yn cyfeirio pobl anabl at gyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol gyda chymorth timau datblygu chwaraeon awdurdodau lleol. Mae hefyd yn anelu at wella llesiant trwy leihau’r angen am ymyriadau meddygol.

Bu Samantha Edwards, Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechyd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, yn helpu i gyflwyno'r fenter ar draws ardal Gwent.

Dywedodd Samantha: “Cafodd y prosiect ei lansio oherwydd darganfuwyd nad oedd pobl ag anableddau yn cyrchu gwasanaethau yn y gymuned cystal ag eraill.

“Roedd y peilot yn hynod lwyddiannus a bu cynnydd aruthrol yn nifer y bobl anabl a ddaeth yn actif yn gorfforol o ganlyniad i’r llwybr. Aeth rhai cyfranogwyr ymlaen hyd yn oed i fod yn athletwyr elît.

“Mae’r llwybr bellach ar gyfer Cymru gyfan, felly byddwch yn dod o hyd i Ymarferydd Gweithgaredd Anabledd Iechyd ym mhob Bwrdd Iechyd. Mae'r llwybr wedi profi bod angen llai o apwyntiadau iechyd ar y claf a gyfeiriwyd ato, oherwydd bod eu lefelau gweithgaredd corfforol yn cynyddu. Mae cyfranogwyr wedi gwella eu sgiliau Iechyd a Lles, Cymdeithasol a Chyfathrebu a'u hiechyd meddwl. Beth sydd ddim i'w hoffi?!!!"

“Mae cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau GIG Cymru yn gwireddu breuddwyd.”

 

Yn y rownd derfynol:

Gwasanaeth Effaith Uchel BIPAB - Gwaith aml-asiantaeth i gefnogi cleifion sy'n defnyddio gwasanaethau'n aml

 

Mae'r Gwasanaeth Effaith Uchel yn cefnogi cleifion sy'n aml yn gorfod mynychu safleoedd gofal brys ac argyfwng i leihau eu mynychiadau i’r ysbyty drwy sicrhau eu bod yn derbyn y gofal mwyaf priodol ar eu cyfer ar yr adeg iawn.

Mae'r gwasanaeth yn gweithio ochr yn ochr ag ystod eang o asiantaethau a gwasanaethau i greu dull tîm amlddisgyblaethol sy'n cefnogi'r cleifion hyn, sydd ag anghenion cymhleth yn aml. Mae'r rhwydwaith cryf hwn o gymorth amlasiantaethol yn caniatáu i'r tîm nodi unrhyw fylchau o fewn darpariaeth gwasanaethau neu lwybrau gofal, ac i fynd i'r afael â'r materion hyn yn brydlon, yn ogystal â helpu i leihau anghydraddoldebau iechyd.

Mae'r Gwasanaeth Effaith Uchel hefyd yn cefnogi cleifion yn eu cynlluniau rhyddhau o’r ysbyty er mwyn eu hatal rhag cael eu haildderbyn i'r Adran Achosion Brys.

Dywedodd Victoria Goodwin, Nyrs Arweiniol y Gwasanaeth Effaith Uchel ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

"Mae cyrraedd y rhestr fer yn gyflawniad enfawr ac yn gyffrous iawn. Mae sefydlu'r gwasanaeth wedi bod yn waith caled ac yn heriol ar adegau, ond mae'r canlyniadau cadarnhaol rydym wedi'u gweld i gleifion a'r angerdd a'r gofal a ddangoswyd gan y partneriaethau sy'n gweithio ar draws pob sector ar gyfer grwpiau cymhleth wedi ei gwneud yn werth chweil."

 

Yn y rownd derfynol:

Gwella ein Hymchwiliadau Gweithwyr

 

Er bod ymchwiliadau gweithwyr weithiau yn angenrheidiol ac yn bwysig ar gyfer mynd i'r afael â materion yn ymwneud â lleoedd gwaith, bu'r rhaglen yn cydnabod y niwed posibl y gallant ei achosi i'r rhai sy'n cael eu cymryd drwy'r broses, yn ogystal â'r rhai sy'n ymwneud â'u cyflawni.

Mae'r rhaglen 'Gwella ein hymchwiliadau gweithwyr' wedi annog staff sy'n gyfrifol am gomisiynu ac arwain ymchwiliadau i fabwysiadu dull 'dewis olaf' o'u lansio ac i fynd ar drywydd opsiynau anffurfiol i fynd i'r afael â materion lle bynnag y bo modd. Mae hefyd wedi pwysleisio'r angen i reolwyr gasglu cymaint o wybodaeth â phosibl am yr amgylchiadau penodol, cyn iddynt wneud y penderfyniad ynghylch a ddylid bwrw ymlaen â phroses ffurfiol.

Mae'r ffocws hwn yn cefnogi dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn o ymdrin ag ymchwiliadau gydag ymrwymiad i ddysgu a gwelliant parhaus, yn hytrach na defnyddio'r broses ddisgyblu yn amhriodol.

Rhan allweddol o'r rhaglen oedd yr hyfforddiant, a fynychwyd gan dros 120 o reolwyr ac uwch arweinwyr o bob rhan o'r sefydliad.

Dywedodd Mandy Hale, Nyrs Adrannol:

"O ganlyniad i'r hyfforddiant a'r dulliau newydd rydym wedi'u cymryd, mae llai o amser wedi cael ei dreulio ar ymchwiliadau, datrysiad mwy amserol a llai o straen i staff, yn ogystal â gostyngiad mewn salwch ac absenoldeb."

Ers ei lansio ym mis Gorffennaf 2022, bu'r rhaglen yn gweld gostyngiad o 67% yn nifer yr ymchwiliadau a gomisiynwyd ar draws y bwrdd iechyd.

"Rydym yn llwyr gefnogi'r gwaith hwn a ddatblygwyd gan ein timau Adnoddau Dynol a lles gweithwyr, ochr yn ochr â ni," meddai George Puckett, Cadeirydd Undeb Llafur BIPAB a chynrychiolydd Unite. "Bydd y ffocws 'dewis olaf' yn lleihau pwysau a straen ar aelodau unigol o staff yn ogystal â'u timau - gofalu am eu lles a'u galluogi i barhau i ddarparu'r gofal gorau i'n cleifion a'n dinasyddion."