Neidio i'r prif gynnwy

Cyrchu'r Gwasanaeth Iawn

Mewn argyfwng sy'n peryglu bywyd e.e. anawsterau anadlu, amheuaeth o drawiad ar y galon, colli gwaed yn drwm, anaf difrifol, llosgiadau difrifol, colli ymwybyddiaeth - ffoniwch 999 neu ewch i'r Adrannau Brys.

Gweler isod am gyngor pellach ar fân gyflyrau neu i ddod o hyd i'ch gwasanaeth GIG lleol.

Gweler y dudalen hon am oriau agor fferyllfa Dydd Sul a gwyliau banc: Oriau Agor

Rotas Meddygon Teulu a Fferyllfeydd Nadolig 2021 - Blwyddyn Newydd 2022

Rotas Fferyllfa Tu Allan i Oriau - Ebrill 2021 - Mawrth 2022

Mae ymweld â'ch fferyllfa leol yn ffordd wych o gael gafael ar gyngor a thriniaethau prydlon ar gyfer anhwylderau cyffredin.

Mae rhywfaint o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan Feddygon Teulu bellach yn cael ei wneud gan Fferyllwyr yn lle. Mae hyn yn cynnwys rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn yn unig ar gyfer nifer o fân anhwylderau heb yr angen i weld meddyg. Ac, fel meddyginiaethau eraill yng Nghymru, mae'r rhain hefyd yn rhad ac am ddim.

Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn ei gymryd.

Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y Fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd, byddant yn eich atgyfeirio.

Anhwylderau Cyffredin a gwmpesir gan y cynllun:

Acne Tarwden y Troed Poen cefn
Brech yr Ieir Briwiau Oer Colig
Conjunctivitis (Bacteriol) Rhwymedd Dolur rhydd
Llygaid Sych

Dafadennau Dermatitis

Brech Cewyn
Clefyd y gwair Llau Pen Diffyg traul
Casewin Intertrigo Wlseri Ceg
Rash Cewynnau Llindag y Geg Peils
Clefyd Crafu Gwddf Tost Torri Dannedd
Mwydod edafedd Llindag y Wain Dafadennau neu Verrucas

 

Os bydd poen dannedd neu gwm yn datblygu, cysylltwch â'ch deintydd eich hun oherwydd gallant ddarparu triniaeth frys.

Os nad ydych wedi'ch cofrestru gyda phractis neu'n datblygu problem y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch y llinell gymorth ddeintyddol ar 01633 744387 a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'ch deintydd brys agosaf.

Nid yw'r ddannoedd ar ei phen ei hun (er enghraifft, y ddannoedd heb unrhyw symptomau nac arwyddion eraill) yn argyfwng deintyddol. Ni ddylai cleifion sydd â'r ddannoedd fynd i apwyntiad brys o'r Adran Achosion Brys.

Gall eich optegydd lleol ddarparu apwyntiadau brys, maen nhw'n arbenigwyr mewn llygaid felly gallant helpu a thrin llawer o broblemau cyffredin fel golwg aneglur, anhawster gweld yn dda neu anghysur o lygaid llidiog neu heintiedig. Dewch o hyd i'ch Optegydd lleol yma.

Mae'r Unedau Mân Anafiadau (MIU) yn cael eu rhedeg gan Ymarferwyr Nyrsio Brys (ENPs) gyda chefnogaeth tîm bach o Nyrsys Cofrestredig a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd. Nid yw'r Uned yn darparu gwasanaeth mân salwch.

Mae gan yr unedau fynediad i gyfleusterau pelydr-X ar gyfer asesu'r anafiadau a restrir yn y meini prawf cynhwysiant. Mae'r tîm nyrsio yn gallu defnyddio castiau plastr brys (slabiau cefn) ac fe'u hystyrir yn gymwys i gau clwyfau, gan gynnwys cyweirio. Mae gan yr ENPs fynediad at ddetholiad o feddyginiaethau gan gynnwys lladdwyr poen syml a gwrthfiotigau a ddefnyddir i reoli clwyfau. Gall yr ENPs gyfeirio at dimau gofal iechyd eraill fel orthopaedeg, wyneb-wyneb a llosgiadau a phlastigau (Ysbyty Morriston).

Nod yr Unedau yw rhoi cyfnod cyflawn o ofal a rhyddhau cartref y claf. Ar ôl cyrraedd, bydd cleifion yn cael eu hasesu gan nyrs gymwysedig a fydd yn penderfynu a ellir gweld cleifion yn yr MIU. Fel arfer mae'r amseroedd aros yn gymharol fyr ond ar yr adegau prysuraf gallant gynyddu i oddeutu 2-3 awr.
Gellir gweld y galw cyfredol ar wefan Dewis Doeth Cymru

Dewch o hyd i'ch Uned Mân Anafiadau Lleol yma: Unedau Mân Anafiadau