Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn ar gyfer covid-19


Cwestiynau Cyffredin

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael mwy o wybodaeth am Frechiad Covid-19 a rhestr lawn o gwestiynau cyffredin.


28 Mai 2021

Rydym yn eithriadol o falch cael cyhoeddi ein bod bellach wedi cyrraedd carreg filltir arbennig o roi 600,000 o frechiadau (cyfuniad o’r brechlyn cyntaf a’r ail)!

Rydym mor falch o’n timau brechu yn ein meddygfeydd GP, Timau Symudol a Chanolfannau Brechu Torfol, yn ogystal â’r rhai sy’n gweithio y tu ôl i’r llenni, sy’n gweithio mor galed i frechu pobl mor ddiogel a chyflym â phosib ledled ardal ein Bwrdd Iechyd.

Hoffem ddiolch i’r cyhoedd am eu hamynedd parhaus, eu dealltwriaeth a’u cefnogaeth barhaus hefyd wrth i ni weithio trwy ein rhestrau o flaenoriaeth ar gyfer y dosau cyntaf a’r ail.

Sylwch, oherwydd Gwŷl y Banc, cyhoeddir ein Cylchlythyr Brechu nesaf ddydd Mawrth.
 


11 Ionawr 2021

Ers lansio'r brechlyn Covid, mae'r tîm ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar y rhaglen frechu fwyaf a welsom yn ystod ein hoes. Hyd yn hyn ar draws Gwent, rydym wedi brechu dros 15,000 o bobl.

Hyd yma, rydym wedi brechu'r holl breswylwyr o 34 allan o 94 o gartrefi gofal i oedolion hŷn a holl staff cartrefi gofal o 63 o'r 94 o gartrefi gofal i oedolion hŷn ledled Gwent. Rydym wedi brechu dros 3,000 dros 80 oed a thros 5,000 o staff rheng flaen.

Yr wythnos diwethaf, agorwyd ein hail ganolfan frechu yn Nhŷ Penallta ym mwrdeistref Caerffili. Yr wythnos hon, mae gennym gyflenwad o 9,675 dos o frechlyn. Yr ydym yn gweithio ar gynlluniau i agor dwy ganolfan frechu ychwanegol yng Nglynebwy, a fydd ar agor Ddydd Iau a Dydd Gwener, a'r Fenni, a fydd yn agor dros y penwythnos. Yr wythnos hon, bydd Tŷ Penallta ar agor ar Ddydd Mawrth a Dydd Mercher. Mae pob canolfan brechu yn gweithio ar sail apwyntiad yn unig a chysylltir â phobl os gofynnir iddynt gael eu penodi. Rydym hefyd yn gweithio gyda Meddygfeydd Teulu a fydd yn dechrau brechu pobl dros 80 oed o'r wythnos nesaf ac rydym eisoes wedi ein helpu i frechu rhai o'n preswylwyr cartrefi gofal.

Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi, ond oherwydd nifer o ffactorau amrywiol, fel nifer y dosau y dyrennir i ni, gall cynlluniau newid ar fyr rybudd.

Hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus a gyda'n gilydd byddwn yn helpu i ddiogelu Gwent.

O 11 Ionawr, bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi ffigurau brechu dyddiol ar eu gwefan.

I gael rhagor o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin am ddarparu, cymhwysedd a diogelwch y brechlyn, ewch i: http://ow.ly/kYyv50D5vR3


6 Ionawr 2021

Fel Bwrdd Iechyd, ein bwriad yw brechu cymaint o bobl gymwys mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl. Rydym yn dilyn grwpiau blaenoriaeth y Cydbwyllgor Brechu ac Imiwneiddio (JCVI) ac mae gennym gynlluniau ar waith i frechu'r ddau grŵp blaenoriaeth uchaf yn y lle cyntaf.

Hynny yw:

1. Trigolion mewn Cartref Gofal ar gyfer Oedolion Hŷn a'u gofalwyr

2. Pobl dros 80 oed a gweithwyr rheng flaen Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae cyfanswm y bobl yng Ngwent sy'n dod o fewn y ddau grŵp blaenoriaeth uchaf yn cyfateb i gyfanswm o 60,400 o bobl- mae 30,000 ohonynt dros 80 oed.

Rydym yn bwriadu agor nifer o ganolfannau brechu torfol ledled Gwent, gan gynnwys ym Mlaenau Gwent, bwrdeistref Caerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd, wrth i'r cyflenwad brechlyn ddod ar gael. Yn ogystal, bydd unedau symudol yn cael eu defnyddio i helpu i ddanfon y brechlyn i gartrefi gofal a thrwy rai meddygfeydd ledled Gwent.

Mae cymeradwyo'r brechlyn AstraZeneca bellach wedi ein galluogi i ddechrau brechu preswylwyr mewn cartrefi gofal.

Dros y tair wythnos gyntaf o ddechrau'r broses gyflwyno, rydym wedi brechu mwy na 6,000 o bobl, gan ddefnyddio'r holl gyflenwad a gawsom. Mae gennym gynlluniau ar waith i gyflawni i'r ddau grŵp blaenoriaeth uchaf yn unol â chyflenwadau yn y dyfodol, wrth iddynt ddod ar gael.

Ar gyfer preswylwyr dros 80 oed, bydd mwyafrif y preswylwyr yn derbyn eu gwahoddiad am y brechlyn trwy lythyr, y dylech chi ddisgwyl ei dderbyn dros yr wythnosau nesaf. Os oes apwyntiadau ar gael ar fyr rybudd, gellir cysylltu â phobl dros y ffôn hefyd ond bydd y prif lwybr gwahoddiad trwy lythyr.

O fewn yr ychydig wythnosau nesaf, bydd pob cartref ledled Gwent yn derbyn llythyr gan y Bwrdd Iechyd a'r Awdurdod Lleol gyda gwybodaeth bellach am ddosbarthiad y brechlyn Covid-19.

Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi. Fodd bynnag, oherwydd nifer o ffactorau amrywiol (megis nifer y dosau a ddyrennir i ni), gall cynlluniau newid ar fyr rybudd.

Rydym am ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus a gyda'n gilydd byddwn yn helpu i gadw Gwent yn ddiogel.

Am ragor o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.


7 Rhagfyr 2020

Isod mae fersiynau 'hawdd ei argraffu' o'r adnoddau dwyieithog canlynol:

 


2 Rhagfyr 2020

Defnyddio Brechlyn Covid-19 yng Nghymru

Heddiw (02/12/2020) cawsom y newyddion cyffroes bod yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) wedi rhoi awdurdodiad dros dro i'r brechlyn Pfizer/BioNTech i'w ddefnyddio yn seiliedig ar dystiolaeth o ddiogelwch ac effeithiolrwydd. Mae 40 miliwn dos o'r brechlyn Pfizer/BioNTech wedi'u sicrhau gan Lywodraeth y DU ar ran y DU. Bydd Cymru, fel cenhedloedd eraill y DU, nawr yn dechrau derbyn ei siâr a bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dechrau cael ei ddefnyddio, yn seiliedig ar gyngor gan y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI).

Mae gan y Fwrdd Iechyd gynlluniau gweithredol ar waith ac maent yn barod i ddechrau brechiadau, ond ar hyn o bryd maent yn aros am arweiniad cenedlaethol ar leoli'r brechlyn yn lleol, a fydd ar gael mewn ychydig ddyddiau.

Mae'r brechlyn yn debygol o fod â chyflenwad cyfyngedig i ddechrau ac oherwydd hyn, mae grwpiau o bobl wedi'u nodi mewn gorchymyn blaenoriaeth i dderbyn y brechlyn. Mae hyn yn cael ei osod gan y Cydbwyllgor Brechu ac Imiwneiddio a'i ddiweddaru'n aml. Gweler ragor o wybodaeth am grwpiau blaenoriaeth.

Bydd y Bwrdd Iechyd nawr yn dechrau gwahodd pobl i drefnu apwyntiad fel y gallant barhau i symud yn gyflym. Y ffocws cychwynnol fydd staff cartrefi gofal, yn unol â'r grŵp blaenoriaeth cyfredol, a byddant hefyd yn gwahodd staff rheng flaen Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd wedi cofrestru ar gyfer apwyntiad o'r blaen.

Bydd manylion llawn y brechlyn ar gael adeg awdurdodi brechlyn. Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hyn a byddwn yn ei rannu gyda phobl sy'n trefnu apwyntiad cyn gynted â phosibl ar ôl iddo fod ar gael i'r Bwrdd Iechyd.

Covid-19 Defnyddio Brechlyn yng Nghymru - Datganiad gan MS Vaughan Gething - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan