Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn ar gyfer Covid-19


Cwestiynau Cyffredin

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael mwy o wybodaeth am Frechiad Covid-19 a rhestr lawn o gwestiynau cyffredin.


 

 

 


11 Hydref 2021

Ddydd Llun 11 Hydref, mae’n rhaid i chi ddefnyddio Pas COVID y GIG i ddangos eich bod wedi’ch brechu’n llawn neu wedi cael prawf negatif cyn mynychu digwyddiadau mawr, clybiau nos a lleoliadau tebyg eraill. Gweler y wybodaeth isod i ganfod sut i gael mynediad at eich Pas COVID y GIG.

Sut i gael eich Pas COVID y GIG:  https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig

Defnyddio Pas COVID y GIG i fynychu safleoedd a digwyddiadau yng Nghymru: https://llyw.cymru/defnyddio-pas-covid-y-gig-i-fynd-i-ddigwyddiadau-mawr-chlybiau-nos

Defnyddio Pas COVID y GIG i deithio’n rhyngwladol: https://llyw.cymru/defnyddio-pas-covid-y-gig-i-deithion-rhyngwladol


14 Medi 2021


Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw ac argymhellion y Cydbwyllgor ar Frechu a Imiwneiddio ynghylch brechu atgyfnerthu i bawb sydd ar hyn o bryd mewn grwpiau blaenoriaeth un i naw fel y nodwyd gan y JCVI, hoffem sicrhau ein preswylwyr y byddwn yn cysylltu â phawb sy'n gymwys i'w cynnig apwyntiad frechu ar ôl iddynt ddod yn gymwys. Gofynnwn i chi beidio â chysylltu â ni i ofyn am apwyntiad, ond gofynnwn ichi sicrhau bod eich manylion a gedwir gyda'ch Meddygfa Teulu yn gyfredol. Byddwn yn anelu at gysylltu â phob unigolyn o leiaf wythnos cyn eu hapwyntiad ac anfonir llythyrau i'ch cyfeiriad cartref cofrestredig a gedwir gyda'ch Meddyg Teulu.

Am wybodaeth bellach, ewch i wefan Llywodraeth y DU.


2 Medi 2021

Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe ac argymhellion gan y Cydbwyllgor ar Frechu a Imiwneiddio, byddwn yn rhoi trydydd dos sylfaenol o’r brechiad COVID-19 i rhai unigolion sydd â gwrthimiwnedd, oherwydd cyflyrau iechyd sylfaenol neu driniaeth feddygol.

Hoffem sicrhau ein preswylwyr y byddwn yn gweithio gyda'n timau meddygol yng Ngofal Sylfaenol ac Eilaidd i sicrhau ein bod yn nodi'r rhai sy'n gymwys i gael trydydd dos sylfaenol, ac yn cynnig apwyntiad iddynt dros yr wythnosau nesaf. Gofynnwn, os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cwrdd â'r meini prawf ar gyfer trydydd dos sylfaenol fel yr amlinellwyd gan y JCVI, eich bod chi'n cysylltu â'n tîm brechu ar 0300 303 1373 cyn gynted â phosibl. Bydd ein tîm wrth law i gymryd yr holl fanylion perthnasol ac yna cysylltu â'ch clinigwr i gadarnhau eich sefyllfa.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyhoeddiad a'r meini prawf penodol, ewch i wefan y Llywodraeth.


9 Awst 2021

 

Clinigau Galw Heibio

Gweler y manylion isod o'n clinigau galw hiebio brechu sydd i ddod.

Clinigau galw heibio brechlyn Pfizer ar gyfer dosau cyntaf yn unig i unrhyw un sy'n 18 oed neu'n hŷn:

Dydd Gwener 13eg Awst Amser: 2 yp-8yp

Cymuned Ddysgu Abertillery, Campws Cyfnod Uwchradd Stryd Alma, Abertyleri, NP13 1YL

 

Clinigau galw heibio brechlyn AstraZeneca ar gyfer ail ddos yn unig:

(rhaid i chi gael egwyl 8 wythnos rhwng eich dos cyntaf ac ail ddos o'r brechlyn)

 

Dydd Sadwrn 14eg Awst Amser: 10 yb-4yp

Stadiwm Cwmbran Ffordd Henllys, Cwmbran NP44 3YS

Canolfan Hamdden Newbridge Bridge St, Newbridge, Casnewydd NP11 5FE

Dydd Sul 22ain Awst Amser: 10yb - 4yp

Ffordd Gwaith Dur Swyddfeydd Cyffredinol Blaenau Gwent, Glyn Ebwy NP23 6AA

Canolfan Hamdden Casnewydd 1 Canolfan Kingsway, Casnewydd NP20 1UH

 

Wythnos Galw Heibio - Mae'r clinigau brechlyn galw heibio hyn ar gyfer dosau cyntaf Pfizer i unrhyw un sy'n 18 oed a throsodd ac ail ddos i unrhyw un a dderbyniodd eu dos cyntaf ar neu cyn 21 Mehefin

 

Dydd Llun 16eg Awst Amser: 8.40yb - 4yp

Stadiwm Cwmbran, Ffordd Henllys, Cwmbran NP44 3YS

Dydd Llun 16eg Awst Amser: 10yb - 3yp

Ysgol Nant Celyn, 22 Ffordd Henllys, Cwmbran, NP44 7DJ

Dydd Mawrth 17eg Awst Amser: 8.40yb - 4yp

Stadiwm Cwmbran, Ffordd Henllys, Cwmbran NP44 3YS

Canolfan Hamdden Newbridge Bridge St, Newbridge, Casnewydd NP11 5FE

Dydd Mercher 18fed Awst Amser: 8.40yb - 4yp

Stadiwm Cwmbran, Ffordd Henllys, Cwmbran NP44 3YS

Canolfan Hamdden Trecelyn, Strŷd y Bont, Trecelyn, Casnewydd NP11 5FE

Dydd Iau 19eg Awst Amser: 8.40yb - 4yp

Canolfan Hamdden Trecelyn, Strŷd y Bont, Trecelyn, Casnewydd NP11 5FE

Canolfan Hamdden Casnewydd 1 Canolfan Kingsway, Casnewydd NP20 1UH

Dydd Gwener 20fed Awst Amser: 8.40yb - 4yp

Canolfan Hamdden Casnewydd 1 Canolfan Kingsway, Casnewydd NP20 1UH

Dydd Sadwrn 21ain Awst Amser: 8.40yb - 4yp

Canolfan Hamdden Casnewydd 1 Canolfan Kingsway, Casnewydd NP20 1UH

Swyddfeydd Cyffredinol Blaenau Gwent, Ffordd y Gwaith Dur, Glyn Ebwy NP23 6AA 

Dydd Llun 23ain Awst Amser: 10yb - 3yp

Maes Parcio Llyfrgell Bargoed, Ffordd Hanbury, Bargoed, CF81 8QR


4 Awst 2021

Yn dilyn cyhoeddiad heddiw ac argymhellion gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu ynghylch imiwneiddio’r rheiny rhwng 16 ac 17 oed, hoffem sicrhau ein trigolion y byddwn yn cysylltu â phob un sy’n gymwys am frechlyn dros yr wythnosau nesaf er mwyn cynnig apwyntiad. Gofynnwn i chi beidio â chysylltu â ni i ofyn am apwyntiad, ond rydym yn gofyn i chi sicrhau bod eich manylion wedi’u diweddaru â’ch Practis Meddyg Teulu. Ein nod yw hysbysu unigolion o leiaf un wythnos cyn eu hapwyntiad a bydd llythyrau’n cael eu hanfon i’ch cyfeiriad cartref cofrestredig sydd ar system eich Meddyg Teulu.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: Datganiad Ysgrifenedig: Brechu rhag COVID-19 - cyhoeddiad y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu am Frechu Plant a Phobl Ifanc (4 Awst 2021) | LLYW.CYMRU


4 Awst 2021

Mae manylion ein sesiynau brechu Pfizer galw heibio isod: 

Canolfan Gymunedol Ringland

Canolfan y Dwyrain, 282 Cylch Ringland, Ringland NP19 9PS

Dydd Gwener 6 Awst 2020 Amser: 9am - 5pm

Mae’r clinig galw heibio Pfizer hwn ar gyfer dos cyntaf yn unig ac mae’n agored i unrhyw un 18 oed a hŷn

 

Stadiwm Cwmbrân

Ffordd Henllys, Cwmbrân NP44 3YS 

Dydd Sadwrn 7 Awst Amser: 10am - 3pm 

Mae'r clinig galw heibio Pfizer hwn ar gyfer dos cyntaf i unrhyw un 18 oed a hŷn ac ail ddos i unrhyw un a dderbyniodd eu dos cyntaf o Pfizer ar neu cyn 12 Mehefin

 

Swyddfeydd Cyffredinol Blaenau Gwent 

Ffordd y Gwaith Dur, Glynebwy NP23 6AA 

Dydd Sadwrn 7 Awst Amser: 10am - 3pm 

Mae'r clinig galw heibio Pfizer hwn ar gyfer dos cyntaf i unrhyw un 18 oed a hŷn ac ail ddos i unrhyw un a dderbyniodd eu dos cyntaf o Pfizer ar neu cyn 12 Mehefin

 

Canolfan Hamdden Trecelyn

Stryd y Bont, Trecelyn NP11 5FE 

Dydd Sadwrn 7 Awst Amser: 10am - 3pm 

Mae'r clinig galw heibio Pfizer hwn ar gyfer dos cyntaf i unrhyw un 18 oed a hŷn ac ail ddos i unrhyw un a dderbyniodd eu dos cyntaf o Pfizer ar neu cyn 12 Mehefin.


30 Gorffennaf 2021

Ni fydd yn rhaid i bob oedolyn sydd wedi cael ei frechu’n llawn hunan-ynysu mwyach os cânt eu hadnabod fel cysylltiadau agos â rhywun â choronafirws o 7fed Awst, cadarnhaodd y Prif Weinidog Cymru heddiw.

Bydd y newidiadau i wasanaeth Prawf Olrhain Prawf GIG Cymru (TTP) ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn yn dod i rym o 7fed o Awst - yr un diwrnod ag y disgwylir i Gymru symud i lefel rhybuddio sero, os yw'r sefyllfa iechyd cyhoeddus yn caniatáu.

Bydd plant a phobl ifanc o dan 18 oed hefyd wedi'u heithrio o'r angen i hunan-ynysu os cânt eu nodi hefyd fel cysylltiadau agos ag achos cadarnhaol.

Ond mae'n rhaid i bawb sy'n profi'n bositif am coronafirws neu sydd â symptomau barhau i ynysu am 10 diwrnod, p'un a ydyn nhw wedi cael eu brechu ai peidio.

Bydd y gwasanaeth TTP yn defnyddio'r Gwasanaeth Imiwneiddio Cymreig i nodi oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn ac na fydd yn ofynnol iddynt hunan-ynysu mwyach os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos.

O'r 7fed o Awst, yn lle cyfarwyddo oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn i ynysu, bydd olrheinwyr cyswllt a chynghorwyr yn rhoi cyngor ac arweiniad iddynt ar sut i amddiffyn eu hunain ac aros yn ddiogel.

Bydd y gwasanaeth TTP yn darparu gwasanaeth “rhybuddio a hysbysu” ar gyfer pob oedolyn a brechiad llawn dan 18 oed, a nodir fel cysylltiadau agos.

Bydd rhai mesurau diogelwch ychwanegol ar waith ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phobl agored i niwed, yn enwedig staff iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys asesiad risg ar gyfer staff sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal a phrofion llif ochrol dyddiol. Cynghorir aelodau'r cyhoedd yn gryf i beidio ag ymweld ag ysbytai a chartrefi gofal am 10 diwrnod.

Bydd pawb a nodwyd fel cyswllt ag achos cadarnhaol yn parhau i gael eu cynghori i gael prawf PCR ar ddiwrnod dau a diwrnod wyth, p'un a ydynt wedi'u brechu'n llawn ai peidio.

Bydd y newidiadau yn helpu i leddfu'r pwysau ar wasanaethau hanfodol a achosir gan y cynnydd cyflym diweddar mewn achosion Covid, a yrrwyd gan yr amrywiad delta dros y ddau fis diwethaf.

Mae achosion wedi codi 800% ers diwedd mis Mai, pan oeddent ar lefelau isel iawn. Dros yr wythnos ddiwethaf mae cyfraddau achosion wedi dechrau gostwng ym mhob rhan o Gymru.

Mae bron i 80% o oedolion yng Nghymru wedi cael eu brechu’n llawn - y cyfraddau gorau yn y DU a rhai o’r goreuon yn y byd.


23 Gorffennaf 2021

Yn dilyn cyhoeddiad gan y JCVI yn gynharach yn yr wythnos, mae'r unigolion hynny a fydd yn cael eu pen-blwydd yn 18 oed cyn pen y deuddeg wythnos nesaf yn gymwys i gael cynnig y brechlyn COVID-19.

Sylwch y byddwn yn cynnal clinigau brechu pwrpasol i'r grŵp oedran hwn rhwng 9 – 11 Awst, a bydd manylion eich apwyntiad yn cael eu hanfon i'ch cyfeiriad cofrestredig a dylent eich cyrraedd erbyn diwedd yr wythnos nesaf. Os na allwch fynychu'ch apwyntiad, byddwn yn cynnig apwyntiad arall i chi. Cael y brechlyn yw'r ffordd orau o ddiogelu'ch hunan a'ch anwyliaid rhag COVID-19.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:  JCVI yn cyhoeddi cyngor ar frechu plant a phobl ifanc COVID-19 - GOV.UK (www.gov.uk)


1 Gorffennaf 2021

Yn dilyn cyhoeddiad ddoe gan y Cydbwyllgor Brechu ac Imiwneiddio ynghylch cam nesaf y Rhaglen Brechu Torfol, hoffem sicrhau ein trigolion y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer y brechiad atgyfnerthu yn cael cynnig apwyntiad o fewn yr amserlenni priodol. O ddechrau'r rhaglen, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a'n partneriaid meddygon teulu wedi dilyn canllawiau'r Cydbwyllgor Brechu ac Imiwneiddio sy'n brechu ein trigolion mewn grŵp blaenoriaeth er mwyn sicrhau bod y rhai sydd mewn mwy o berygl yn cael eu hamddiffyn yn gyntaf. Byddwn yn parhau i ddilyn y strategaeth hon i sicrhau bod ein trigolion yn cael cynnig amddiffyniad cyn gynted ac mor ddiogel â phosibl.

Gofynnwn i chi beidio â chysylltu â ni i ofyn am apwyntiad ar gyfer eich brechiad atgyfnerthu. Byddwn yn cysylltu â chi yn unol â'r cyfnod argymhellir rhwng y brechiadau.

Os nad ydych wedi derbyn eich dos cyntaf o frechiad, neu os gwnaethoch dderbyn eich dos cyntaf cyn 30 Ebrill a heb dderbyn gwahoddiad eto ar gyfer eich ail frechiad, cysylltwch â'n canolfan archebu ar 0300 303 1373 i drefnu eich apwyntiad.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-brechu-rhag...


28 Mai 2021

Rydym yn eithriadol o falch cael cyhoeddi ein bod bellach wedi cyrraedd carreg filltir arbennig o roi 600,000 o frechiadau (cyfuniad o’r brechlyn cyntaf a’r ail)!

Rydym mor falch o’n timau brechu yn ein meddygfeydd GP, Timau Symudol a Chanolfannau Brechu Torfol, yn ogystal â’r rhai sy’n gweithio y tu ôl i’r llenni, sy’n gweithio mor galed i frechu pobl mor ddiogel a chyflym â phosib ledled ardal ein Bwrdd Iechyd.

Hoffem ddiolch i’r cyhoedd am eu hamynedd parhaus, eu dealltwriaeth a’u cefnogaeth barhaus hefyd wrth i ni weithio trwy ein rhestrau o flaenoriaeth ar gyfer y dosau cyntaf a’r ail.

Sylwch, oherwydd Gwŷl y Banc, cyhoeddir ein Cylchlythyr Brechu nesaf ddydd Mawrth.
 


11 Ionawr 2021

Ers lansio'r brechlyn Covid, mae'r tîm ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar y rhaglen frechu fwyaf a welsom yn ystod ein hoes. Hyd yn hyn ar draws Gwent, rydym wedi brechu dros 15,000 o bobl.

Hyd yma, rydym wedi brechu'r holl breswylwyr o 34 allan o 94 o gartrefi gofal i oedolion hŷn a holl staff cartrefi gofal o 63 o'r 94 o gartrefi gofal i oedolion hŷn ledled Gwent. Rydym wedi brechu dros 3,000 dros 80 oed a thros 5,000 o staff rheng flaen.

Yr wythnos diwethaf, agorwyd ein hail ganolfan frechu yn Nhŷ Penallta ym mwrdeistref Caerffili. Yr wythnos hon, mae gennym gyflenwad o 9,675 dos o frechlyn. Yr ydym yn gweithio ar gynlluniau i agor dwy ganolfan frechu ychwanegol yng Nglynebwy, a fydd ar agor Ddydd Iau a Dydd Gwener, a'r Fenni, a fydd yn agor dros y penwythnos. Yr wythnos hon, bydd Tŷ Penallta ar agor ar Ddydd Mawrth a Dydd Mercher. Mae pob canolfan brechu yn gweithio ar sail apwyntiad yn unig a chysylltir â phobl os gofynnir iddynt gael eu penodi. Rydym hefyd yn gweithio gyda Meddygfeydd Teulu a fydd yn dechrau brechu pobl dros 80 oed o'r wythnos nesaf ac rydym eisoes wedi ein helpu i frechu rhai o'n preswylwyr cartrefi gofal.

Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi, ond oherwydd nifer o ffactorau amrywiol, fel nifer y dosau y dyrennir i ni, gall cynlluniau newid ar fyr rybudd.

Hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus a gyda'n gilydd byddwn yn helpu i ddiogelu Gwent.

O 11 Ionawr, bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi ffigurau brechu dyddiol ar eu gwefan.

I gael rhagor o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin am ddarparu, cymhwysedd a diogelwch y brechlyn, ewch i: http://ow.ly/kYyv50D5vR3


6 Ionawr 2021

Fel Bwrdd Iechyd, ein bwriad yw brechu cymaint o bobl gymwys mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl. Rydym yn dilyn grwpiau blaenoriaeth y Cydbwyllgor Brechu ac Imiwneiddio (JCVI) ac mae gennym gynlluniau ar waith i frechu'r ddau grŵp blaenoriaeth uchaf yn y lle cyntaf.

Hynny yw:

1. Trigolion mewn Cartref Gofal ar gyfer Oedolion Hŷn a'u gofalwyr

2. Pobl dros 80 oed a gweithwyr rheng flaen Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae cyfanswm y bobl yng Ngwent sy'n dod o fewn y ddau grŵp blaenoriaeth uchaf yn cyfateb i gyfanswm o 60,400 o bobl- mae 30,000 ohonynt dros 80 oed.

Rydym yn bwriadu agor nifer o ganolfannau brechu torfol ledled Gwent, gan gynnwys ym Mlaenau Gwent, bwrdeistref Caerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd, wrth i'r cyflenwad brechlyn ddod ar gael. Yn ogystal, bydd unedau symudol yn cael eu defnyddio i helpu i ddanfon y brechlyn i gartrefi gofal a thrwy rai meddygfeydd ledled Gwent.

Mae cymeradwyo'r brechlyn AstraZeneca bellach wedi ein galluogi i ddechrau brechu preswylwyr mewn cartrefi gofal.

Dros y tair wythnos gyntaf o ddechrau'r broses gyflwyno, rydym wedi brechu mwy na 6,000 o bobl, gan ddefnyddio'r holl gyflenwad a gawsom. Mae gennym gynlluniau ar waith i gyflawni i'r ddau grŵp blaenoriaeth uchaf yn unol â chyflenwadau yn y dyfodol, wrth iddynt ddod ar gael.

Ar gyfer preswylwyr dros 80 oed, bydd mwyafrif y preswylwyr yn derbyn eu gwahoddiad am y brechlyn trwy lythyr, y dylech chi ddisgwyl ei dderbyn dros yr wythnosau nesaf. Os oes apwyntiadau ar gael ar fyr rybudd, gellir cysylltu â phobl dros y ffôn hefyd ond bydd y prif lwybr gwahoddiad trwy lythyr.

O fewn yr ychydig wythnosau nesaf, bydd pob cartref ledled Gwent yn derbyn llythyr gan y Bwrdd Iechyd a'r Awdurdod Lleol gyda gwybodaeth bellach am ddosbarthiad y brechlyn Covid-19.

Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi. Fodd bynnag, oherwydd nifer o ffactorau amrywiol (megis nifer y dosau a ddyrennir i ni), gall cynlluniau newid ar fyr rybudd.

Rydym am ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus a gyda'n gilydd byddwn yn helpu i gadw Gwent yn ddiogel.

Am ragor o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.


7 Rhagfyr 2020

Isod mae fersiynau 'hawdd ei argraffu' o'r adnoddau dwyieithog canlynol:

 


2 Rhagfyr 2020

Defnyddio Brechlyn Covid-19 yng Nghymru

Heddiw (02/12/2020) cawsom y newyddion cyffroes bod yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) wedi rhoi awdurdodiad dros dro i'r brechlyn Pfizer/BioNTech i'w ddefnyddio yn seiliedig ar dystiolaeth o ddiogelwch ac effeithiolrwydd. Mae 40 miliwn dos o'r brechlyn Pfizer/BioNTech wedi'u sicrhau gan Lywodraeth y DU ar ran y DU. Bydd Cymru, fel cenhedloedd eraill y DU, nawr yn dechrau derbyn ei siâr a bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dechrau cael ei ddefnyddio, yn seiliedig ar gyngor gan y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI).

Mae gan y Fwrdd Iechyd gynlluniau gweithredol ar waith ac maent yn barod i ddechrau brechiadau, ond ar hyn o bryd maent yn aros am arweiniad cenedlaethol ar leoli'r brechlyn yn lleol, a fydd ar gael mewn ychydig ddyddiau.

Mae'r brechlyn yn debygol o fod â chyflenwad cyfyngedig i ddechrau ac oherwydd hyn, mae grwpiau o bobl wedi'u nodi mewn gorchymyn blaenoriaeth i dderbyn y brechlyn. Mae hyn yn cael ei osod gan y Cydbwyllgor Brechu ac Imiwneiddio a'i ddiweddaru'n aml. Gweler ragor o wybodaeth am grwpiau blaenoriaeth.

Bydd y Bwrdd Iechyd nawr yn dechrau gwahodd pobl i drefnu apwyntiad fel y gallant barhau i symud yn gyflym. Y ffocws cychwynnol fydd staff cartrefi gofal, yn unol â'r grŵp blaenoriaeth cyfredol, a byddant hefyd yn gwahodd staff rheng flaen Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd wedi cofrestru ar gyfer apwyntiad o'r blaen.

Bydd manylion llawn y brechlyn ar gael adeg awdurdodi brechlyn. Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hyn a byddwn yn ei rannu gyda phobl sy'n trefnu apwyntiad cyn gynted â phosibl ar ôl iddo fod ar gael i'r Bwrdd Iechyd.

Covid-19 Defnyddio Brechlyn yng Nghymru - Datganiad gan MS Vaughan Gething - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan