Neidio i'r prif gynnwy

Cwestiynau Cyffredin am Frechiadau Covid-19


Beth yw brechiad atgyfnerthu Covid-19 y gwanwyn?

Rydym yn cynnig dos atgyfnerthu o frechiad Covid-19 i'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau.

Dyma'r pedwerydd brechiad ar gyfer y rhan fwyaf o bobl neu'r pumed i'r rheini sy'n imiwnoataledig, boed hynny oherwydd cyflwr meddygol neu'r feddyginiaeth yr ydych chi'n ei chymryd.

Mae'r brechiad atgyfnerthu ychwanegol wedi'i argymell gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu, sy'n cynghori llywodraethau'r Deyrnas Unedig.

Mae'n cael ei gynnig rhag ofn fel bod y rheini sydd fwyaf mewn risg o ddod yn ddifrifol wael petaent yn cael eu heintio â'r coronafeirws yn gallu cynnal lefel uchel o imiwnedd.

Yr rheini sy'n rhan o'r categori hwn yw:

  • pobl 75 oed a hŷn
  • preswylwyr cartrefi gofal i oedolion hŷn
  • pobl ifanc 12 oed a hŷn sy'n imiwnoataledig.

Mae llythyrau a negeseuon testun yn cael eu hanfon at y rhai 75 oed a hŷn a'r rhai sydd ag imiwnedd isel, gan gynnig apwyntiad iddynt gael eu brechu yn un o'n canolfannau brechu torfol. Mae apwyntiadau ar gyfer pobl 75 oed a hŷn yn dechrau o’r wythnos o ddydd Llun, 4 Ebrill, a chaiff y rhain eu cyflwyno rhwng Ebrill a Mehefin. Arhoswch nes y bydd apwyntiad wedi'i drefnu ar eich cyfer.

Bu’n timau yn y gymuned eisoes yn rhoi brechiadau atgyfnerthu'r gwanwyn mewn cartrefi gofal ers 21 Mawrth.

Byddwn yn parhau i wahodd pawb sy'n gymwys am y brechlyn; gall hyn fod yn ail ddosiau neu frechiadau atgyfnerthu. Os ydych yn cael gwahoddiad i ddod am apwyntiad, cofiwch fynychu.


Sut ydw i'n cael fy Mhàs COVID?

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael gwybodaeth am gael eich Pàs COVID: Cael eich pàs COVID y GIG.


Mae fy nghofnod statws brechu yn anghywir ar fy Mhàs COVID- beth ddylwn i ei wneud?

Os nad yw'ch Pàs COVID yn dangos tystiolaeth o frechiad a rhoddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â'n Canolfan Drefnu ar 0300 303 1373, a fydd yn gallu gwirio yn ôl ein cofnodion.

Os cawsoch eich brechiadau mewn ardal Bwrdd Iechyd arall ac nad yw'r brechiad hwn yn dangos ar eich cofnod, bydd angen i chi gysylltu â'r Bwrdd Iechyd hwnnw i ychwanegu'r brechiad at eich cofnod.

I gael gwybodaeth am y Pàs COVID i'r rhai sy'n agored i niwed yn glinigol, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yn: Pàs COVID y GIG: help i gael eich pàs | LLYW.CYMRU.


Mae fy manylion personol yn anghywir ar fy Mhàs COVID- beth ddylwn i ei wneud?

Yn anffodus, ni all y Bwrdd Iechyd newid eich manylion personol ar eich Pàs COVID. Cysylltwch â'ch Meddyg Teulu a sicrhewch fod eich manylion yn gyfredol â nhw, gan fod eu system yn cysylltu â'ch cofnod GIG.


Pam ydw i wedi derbyn apwyntiad ar gyfer fy mrechlyn atgyfnerthu pan rydw i eisoes wedi cael tri dos o'r brechiad Covid-19?


Os ydych wedi derbyn gwahoddiad am frechiad dos atgyfnerthu ar ôl derbyn tri brechiad Covid-19 yn barod, y rheswm am hyn yw eich bod yn cael eich ystyried fel rhywun ag imiwnedd isel iawn. Mae trydydd dos a dos atgyfnerthu o'r brechlyn Covid-19 yn cael ei gynnig i bobl 12 oed a throsodd a oedd â system imiwnedd gwan iawn pan gawsant eu dau ddos cyntaf.

Os oedd gennych system imiwnedd gwan iawn pan gawsoch eich dau ddos cyntaf, efallai na fydd y brechlyn wedi rhoi cymaint o amddiffyniad ag y gall i bobl nad oes ganddynt system imiwnedd gwan. Gall trydydd dos helpu i roi gwell amddiffyniad i chi.

Os ydych wedi cael brechiad trydydd dos, byddwch yn gymwys i gael dos atgyfnerthu o dri mis (91 diwrnod) ar ôl eich trydydd dos. Os ydych chi'n cael apwyntiad am frechiad atgyfnerthu, gwnewch bopeth y gallwch chi ei fynychu.

Am fwy o wybodaeth, ewch i: Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) advice on third primary dose vaccination - GOV.UK (www.gov.uk)


Pa bryd fydda i’n cael fy mrechiad atgyfnerthu?

Os ydych yn gymwys i gael brechiad atgyfnerthu, cynigir apwyntiad i chi o leiaf 3 mis (91 diwrnod) ar ôl eich ail ddos sylfaenol (neu drydydd dos i'r rhai sydd ag imiwnedd isel). Cysylltir â chi drwy lythyr, neges destun neu alwad ffôn.


Rwy'n agored i niwed yn glinigol neu dros 18 oed ac nid wyf eto wedi cael cynnig apwyntiad. Beth ddylwn i wneud?

Os ydych yn 18 oed neu'n hŷn, mewn grŵp sydd mewn perygl, neu os ydych yn agored iawn i niwed yn glinigol ac nad ydych wedi derbyn cynnig apwyntiad eto, llenwch y ffurflen ganlynol.


Rwy'n sâl ar hyn o bryd (â salwch nad yw'n Covid-19, e.e. gyda haint ar y frest) neu ar wrthfiotigau- a allaf barhau i fynychu fy apwyntiad atgyfnerthu?

Dylech barhau i dderbyn eich frechiad atgyfnerthu os ydych yn sâl. Fodd bynnag, os oes gennych tymheredd uchel neu os ydych yn sâl iawn, gwiriwch hwn â'ch Feddyg Teulu neu gyda brechydd ar y safle cyn cael eich brechiad. 


Collais fy apwyntiad gan fy mod ar fy ngwyliau - beth ddylwn i ei wneud?

Os na lwyddoch i fynychu'ch apwyntiad penodedig, cynigir apwyntiad arall yn ei le i chi yn awtomatig. Os na allwch fynychu eich hapwyntiad newydd, gellir ei ganslo drwy ffonio 0300 303 1373.


Ni allaf ddod i’m hapwyntiad gan fod gen i Covid - beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych wedi dal Covid-19 yn ddiweddar ac yn hŷn na 18, bydd angen i chi aros am 28 diwrnod cyn cael eich brechiad atgyfnerthu. Llenwch y ffurflen hon i ganslo eich apwyntiad a gwneud cais am apwyntiad i gael ei anfon atoch yn ei le. Gallwn wirio ar ein system i ganfod y dyddiad y gwnaethoch brofi’n bositif ac ailosod apwyntiad unwaith y byddwch yn gymwys eto.


Mae fy mhlentyn o dan 18 oed ac wedi profi'n bositif am Covid-19. Pa mor hir y mae'n rhaid iddynt aros i gael eu brechu?

Bydd rhaid i blant dan 18 oed sydd wedi'u heintio â Covid-19 aros 12 wythnos cyn derbyn unrhyw frechiadau Covid-19.

Os yw eich plentyn wedi derbyn gwahoddiad i dderbyn dos 1af neu 2il ddos o'r brechlyn Covid-19, peidiwch â mynychu os ydynt wedi profi'n bositif am Covid-19 o fewn y 12 wythnos diwethaf. Mae hyn yn dechrau o ddyddiad eu prawf PCR cadarnhaol.

Os yw'ch plentyn mewn grŵp sydd mewn mwy o berygl o salwch difrifol o Covid-19, bydd angen iddo aros 4 wythnos ar ôl ei brawf positif.

Os na all eich plentyn fynychu ei apwyntiad penodedig am y rheswm hwn, gallwch ganslo ei apwyntiad drwy ffonio 0300 303 1373.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.


Nid wyf wedi cael brechiad dos cyntaf, a gaf i gerdded i mewn i ganolfan frechu?

Cewch, gall unrhyw un dros 12 oed nad ydynt wedi derbyn y cynnig i gael brechiad Covid-19 gerdded i mewn i unrhyw un o’n canolfannau brechu yn ystod eu horiau agor i dderbyn eu dos cyntaf o’r brechiad. Bydd yn rhaid i blant dan 16 mlwydd oed gael eu hebrwng gan oedolyn/warchodwr. Noder- mae hyn yn berthnasol ar gyfer dosau cyntaf yn unig.


Dydw i ddim wedi derbyn fy ail ddos eto- alla i alw heibio ganolfan frechu?

Yn anffodus, nid yw'n bosibl i chi alw heibio canolfan frechu i gael brechiad ail ddos. Os ydych yn ddyledus i'ch ail ddos ac nad ydych wedi derbyn gwahoddiad ar gyfer eich apwyntiad eto, llenwch y ffurflen ganlynol: Ffurflen Archebu Brechiad Dos Gyntaf ac Ail Ddos - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (gig.cymru)


Faint o rybudd fyddwch chi’n ei roi i mi cyn fy apwyntiad?

Oherwydd y nifer fawr o breswylwyr sydd angen brechiad ar hyn o bryd, mae’n bosib y byddwn yn rhoi gwybod i chi am eich apwyntiad ar fyr rybudd. Gofynnwn i bawb fod yn hyblyg ac i ddisgwyl derbyn apwyntiad ar fyr rybudd. Rydym yn cyhoeddi apwyntiadau atgyfnerthu drwy lythyrau, negeseuon testun ac ar y ffôn. Bydd galwadau ffôn yn dod o rif sy’n dechrau gyda 0330 - atebwch ein galwadau os gwelwch yn dda. Sicrhewch fod eich manylion cyswllt i gyd yn gyfredol gyda’ch meddyg teulu hefyd.


Pa frechlyn fyddaf yn ei dderbyn fel fy nos atgyfnerthu?

Bydd y brechiad fyddwch yn ei gael yn dibynnu ar y cyflenwad. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig Pfizer a Moderna o fewn ein clinigau, ond yn anffodus, nid yw’n bosib dewis pa frechiad rydych chi’n ei gael.


A oes gennych unrhyw glinigau galw heibio y gallaf eu mynychu?

Yn aml, caiff ein Clinigau Galw Heibio eu trefnu ar fyr rybudd, yn dibynnu ar ein niferoedd o staff a'n cyflenwad o frechlynnau. Gofynnwn i chi monitro ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a'n tudalen Cael Eich Brechu i gael y wybodaeth diweddaraf am glinigau galw heibio.


Rwy'n feichiog ac mae angen brechiad cyntaf, ail neu atgyfnerthu arnaf. Beth ddyliwn i ei wneud?

Gall menywod beichiog fynychu ein canolfannau brechu heb apwyntiad ar gyfer unrhyw un o'u brechiadau Covid-19. Os ydych yn fwy nag 20 wythnos yn feichiog, ewch i flaen y ciw, rhowch gwbod i staff eich bod chi yno a chewch eich blaenoriaethu.

Gweler oriau gweithredol ein Canolfannau Brechu.


A fydd rhaid i mi giwio i dderbyn fy mrechiad?

Yn anffodus, oherwydd y nifer anhygoel fawr o bobl sy'n dod i'n canolfannau brechu, mae'n debygol y bydd yn rhaid i chi giwio wrth fynychu eich apwyntiad. Mae'n ddrwg iawn gennym am hyn a byddwn yn gweithio mor effeithlon ag y gallwn, ond gwisgwch am dywydd oerach rhag ofn y bydd yn rhaid i chi giwio y tu allan.