Ysbyty Brenhinol Gwent

Mae'r ffordd rydyn ni'n darparu Gofal Iechyd yng Ngwent wedi newid

 

Mae Ysbyty Brenhinol Gwent yn parhau i ddarparu gofal o'r radd flaenaf i drigolion Gwent a De Powys nawr bod Ysbyty Athrofaol y Faenor ar agor. Mae'n darparu ystod eang o wasanaethau a bydd yn canolbwyntio ar ddarparu gofal cyffredinol ac arferol, gan gynnwys:

 

 • Llawfeddygaeth wedi'i Chynllunio a gofal ar ôl i chi gael anesthetig cyffredinol
 • Gwasanaethau Adsefydlu a Therapi - Gwasanaethau fel Ffisiotherapi a Lleferydd ac Iaith
 • Gwasanaethau Diagnostig - Asesiadau, Sganiau a Phelydrau-X sydd eu hangen ar gyfer ymchwiliadau gan gynnwys sganiau MRI a CT
 • Uned Asesu Meddygol
 • Uned Mân Anafiadau dan arweiniad nyrs 24/7
 • Amrywiaeth eang o Glinigau Cleifion Allanol Arbenigol
 • Uned Eiddilwch Gwell ar gyfer gofalu am bobl hŷn
 • 371+ o welyau Cleifion Preswyl
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol Plant
 • Gwasanaethau Mamolaeth

 

Darperir Gofal am Fân Anafiadau gan Uned Mân Anafiadau Ysbyty Brenhinol Gwent, sy'n cael ei rhedeg gan ein Ymarferwyr Nyrsio Brys.  Mae Ymarferwyr Nyrsio Brys yn Weithwyr Clinigol Proffesiynol profiadol sy'n arbenigo mewn rheoli Mân Anafiadau.

Byddant yn gallu eich trin os oes gennych asgwrn wedi torri, ysigiad, clais, clwyf, llosg bach, brathiad, neu fân anaf i'r llygad neu'r pen a llawer o anafiadau eraill. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Mae Ysbyty Athrofaol y Faenor yn darparu gwasanaethau arbenigol ar gyfer ein cleifion mwyaf difrifol sâl neu'r rhai ag anafiadau sylweddol a hwn yw'r Uned Drawma Ddynodedig ar gyfer Gwent. Mae'n debygol, os bydd angen i chi gael gofal yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, y cewch eich cyfarwyddo yno gan Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol neu eich cludo yno ar ôl ffonio 999.

 

Beth yw Uned Asesu Meddygol?

Os oes gennych argyfwng meddygol neu salwch difrifol y mae angen ei ddiagnosio, yna cewch eich cyfeirio at un o'n Unedau Asesu Meddygol. Bydd Meddygon sy'n gweithio yn y cyfleusterau hyn yn cynnal profion ac yn eich asesu cyn penderfynu ar y cwrs triniaeth gorau i chi. Ni allwch gerdded i mewn i Uned Asesu Meddygol - mae angen i chi gael eich cyfeirio gan eich meddyg teulu, parafeddyg, neu weithiwr proffesiynol meddygol arall.

Mae'r rhan fwyaf o'n cleifion sy'n cael eu cyfeirio at Uned Asesu Meddygol yn mynd adref ar yr un diwrnod. Bydd y rhai sydd angen eu derbyn i'r Ysbyty i gael gofal pellach yn cael eu symud i un o'n Wardiau. Efallai y bydd rhai cleifion yn symud i Ysbyty gwahanol i dderbyn y gofal sydd ei angen arnynt.

 

Gofalu am Blant

Mae gan Ysbyty Brenhinol Gwent Adran Cleifion Allanol bwrpasol ar gyfer plant a fydd yn darparu man chwarae i apwyntiadau clinig.

Bydd gofal brys i blant o dan flwyddyn oed yn digwydd yn Ysbyty Athrofaol y Faenor. Dylai plant dros flwyddyn oed barhau i fynd i Ysbyty Brenhinol Gwent am fân anafiadau.

Gwasanaethau Mamolaeth

Mae Ysbyty Brenhinol Gwent yn cynnig Uned Eni dan arweiniad Bydwreigiaeth ar gyfer danfoniadau arferol. Bydd gan famau newydd ystafelloedd genedigeath ac ôl-ofal sengl en-suite a bydd ganddynt yr opsiwn o ddefnyddio cyfleusterau genedigaeth dŵr.

Ar gyfer gofal cyn ac ar ôl genedigaeth, mae'n darparu clinigau cynenedigol ac ôl-enedigol dan arweiniad Ymgynghorwyr a Bydwragedd.

 

Cael y gofal iawn i chi

Os bydd eich iechyd yn dirywio tra'ch bod yn cael triniaeth yn Ysbyty Brenhinol Gwent a bod angen mynediad at yr Arbenigwyr neu'r Gofal Critigol a ddarperir yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, byddwn yn eich trosglwyddo yno trwy ein gwasanaeth cludo cleifion pwrpasol.

 
Darganfyddwch fwy am yr ystod o wasanaethau sydd ar gael yn Ysbyty Brenhinol Gwent:
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Gwasanaeth Cwsg
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Gofal Asthma
 • Ocsimetreg Pwls
 • Profi Swyddogaeth yr Ysgyfaint
 • Clinig Mynediad Cyflym Canser
 • Gwelyau Cleifion Preswyl Cyffredinol
 • Broncosgopi
 • Gweithdrefnau Plewrol
 • Clefyd rhyng-gysylltiedig yr Ysgyfaint (ILD)
 • Clinig Ocsigen
 • Gwasanaeth TB
 • Gwasanaeth COPD
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Diagnosteg
 • Mewn-Gyrraedd (In-Reach) Ymgynghorydd
 • Clinigau Methiant y Galon
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Llawdriniaeth Achos Dydd
 • Gwelyau Cam i Lawr
 • Gwasanaethau Awdioleg Arbenigol
 • Gwelyau Cleifion Preswyl
 • Mewn-Cyrraedd (In-Reach) Unedau Asesu/ Gofal Symudol a Wardiau
 • Clinigau Cleifion Allanol
 • Pelydrau-X
 • Sganiau CT
 • Sganiau MRI
 • Mamograffeg
 • UwchSain
 • Meddygaeth Niwclear
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Uned Ddewisol
 • Gwelyau 'Cam i Lawr' i Gleifion Preswyl
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Darpariaeth Achos Dydd
 • Llawdriniaethau a Weithdrefnau arferol
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Endosgopi Dewisol
 • Uned Gofal Symudol Gastro
 • Gwasanaethau Endosgopi
 • Gwasanaeth Trwyth
 • Mewn-Cyrraedd (In-Reach)
 • Mân Anafiadau
 • Uned Asesu Meddygol (gan gynnwys Ward Arhosiad Byr)
 • Diagnosteg
 • Clinigau Torri Esgyrn
 • Allgymorth Gofal Critigol
 • Gweithrediadau wedi'u Drefnu (Dewisol)
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Gwelyau Cleifion Preswyl
 • Uned Asesu Meddygol ac Eiddilwch yr Henoed
 • Clinigau Cleifion Allanol
 • Amrywiaeth eang o glinigau Cleifion Allanol arferol
 • Diagnosteg (Trwy Unedau Mân Anafiadau yn y dyfodol ar gyfer plant dros flwyddyn oed)
 • Llawfeddygaeth achos diwrnod dewisol (e.e. Tonsilectomi/ Adenoidectomi)
 • Fflebotomi
 • Colposgopi Pediatreg
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Gwasanaethau Iechyd Rhywiol
 • Uwchsain
 • Llawdriniaeth Wrogynaecoleg
 • Achosion Dydd
 • Uned Asesu Beichiogrwydd Cynnar
 • Gwasanaeth Cyswllt Argyfwng Oedolion
 • Gwasanaeth Oedolion Hŷn
 • Gwasanaeth Cyswllt Anableddau Dysgu
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Dan Arweiniad Bydwraig
 • Ystafell Genedigaeth- Pod Genedigaeth
 • Gofal Cynenedigol
 • Gofal Ôl-enedigol
 • Pwll Geni
 • Meddygaeth Cynenedigol a Ffetws
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Llawdriniaeth cymhleth
 • Llawdriniaeth Argyfwng 24/7
 • Haematoleg
 • Biocemeg
 • Profi ar Bwynt o Oofal
 • Ceulo
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Mewn-Cyrraedd (In-Reach)
 • Gwasanaethau Cleifion Allanol Arferol
 • Diagnosteg
 • Clinigau Torri Lleol
 • Llawfeddygaeth Arferol
 • Gweithdrefnau Arferol
 • Llawfeddygaeth a Ward Ddewisol (ar gyfer cleifion sydd angen aros dros nôs)
 • Llawfeddygaeth Achos Diwrnod Dewisol
 • Clinigau Dewisol
 • Ymateb y tu allan i Oriau ar gyfer y Pen a'r Gwddf
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Cystosgopi Hyblyg
 • Achosion Dydd